Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor školství, mládeže a sportu

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, m.j. před koncem funkčního šestiletého období a pro účely stanovení návrhů výše jejich osobních příplatků a odměn ředitelé škol nebo školských zařízení zřizovaných krajem;
 1. jméno, příjmení, datum jmenování do funkce – zpracovávají osoby s přístupovými právy ke sdílené složce;
 2. jméno, příjmení, datum narození, datum jmenování do funkce, výše osobního příplatku, výše odměn – zpracovávají zaměstnanci bez přístupových práv ke sdílené složce
komise pro periodické hodnocení 5 let
Rozhodnutí o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení žáka podle § 52 odst. 4, § 69 odst. 9 a 10, § 91 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů žák, zákonný zástupce nezletilého žáka; jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa zkušební komise, inspektor České školní inspekce 5 let
Řízení o odvolání proti rozhodnutí ředitelů dětských domovů, dětských domovů se školou a výchovných ústavů podle § 24 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Dítě, zletilá nezaopatřená osoba, zákonný zástupce dítěte, zletilé nezaopatřené osoby; jméno, příjmení, datum narození a adresa, výše příjmů nejsou 5 let
Evidence záznamů o úrazech podle § 28 a § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 3 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 1. žák, jemuž se stal úraz
 2. zákonný zástupce žáka, jemuž se stal úraz;

Ad 1. jméno, příjmení, datum narození, adresa, údaj o zdravotním stavu

Ad 2. jméno, příjmení, adresa

nejsou 5 let
Vydávání zápisových lístků na základě žádosti uchazečů a evidence vydaných zápisových lístků dle § 60a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Uchazeči o střední vzdělání a zákonní zástupci nezletilých uchazečů o střední vzdělání; jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště nejsou 5 let
Personální a platová agenda ředitelů a zástupců statutárního orgánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem ředitelé a zástupci statutárního orgánu škol nebo školských zařízení zřizovaných krajem; jméno, příjmení, datum narození, plat, doba započitatelné praxe nejsou 50 let
Konkursní řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Uchazeči o místo ředitele; jméno, příjmení, datum narození, adresa, zaměstnavatel, plat, e‑mail, telefon, vzdělání, údaj o trestní bezúhonnosti, údaj o odsouzení za trestný čin, údaj o zdravotní způsobilosti členové konkurzní komise 5 let
Řízení o odvolání proti rozhodnutí ředitelů škol nebo školských zařízení podle § 183 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů dítě, žák, student, zákonný zástupce dítěte, žáka, studenta; jméno, příjmení, datum narození, adresa nadřízený správní orgán 5 let
Jmenování a odvolání předsedů komisí pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria a státní jazykové zkoušky Jmenovaní pedagogičtí pracovníci; jméno, příjmení, adresa, název a sídlo vysílající školy, název a sídlo přijímající školy nejsou 5 let
Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky podle § 82 odst. 1 a 2, § 90 odst. 12 a § 102 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů žák, zákonný zástupce žáka; jméno, příjmení, datum narození, adresa, údaje o průběhu a výsledcích závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria nejsou 5 let
Stanovení vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením Žák, zákonný zástupce; jméno, příjmení, datum narození, adresa. Údaj o zdravotním stavu – u žáka. nejsou 50 let
Uznání zahraničního vzdělání podle § 108 a § 108a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů absolventi zahraničních škol; jméno, příjmení, adresa, datum narození, vzdělání, státní příslušnost nadřízený správní orgán 50 let
Poskytování dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje, zpracování databází žadatelů o dotace z oblasti volného času dětí a mládeže, sportu, prevence rizikových projevů chování, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje
 1. žadatelé o dotace a příjemci dotací – jméno, příjmení, titul, bydliště, sídlo, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy
 2. osoby jednající za žadatele a příjemce – jméno, příjmení, titul, funkce, údaje z veřejně přístupných evidencí
pracovní skupina 10 let
Shromažďování, vyhledávání, uchovávání a předávání údajů žadatelů o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (z rozvojových programů ve vzdělávání) a údajů dalších účastníků rozvojových programů podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 1. účastníci rozvojových programů; jméno, příjmení, platové zařazení, průměrný měsíční výdělek;
 2. osoby jednající za školy a školská zařízení; jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje
MŠMT 10 let
Poskytování věcných nebo peněžitých darů z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblastech volného času dětí a mládeže, sportu, vzdělávání a osvěty Příjemci věcných nebo peněžitých darů z rozpočtu Moravskoslezského kraje; jméno, příjmení, adresa, datum narození, délka praxe, zaměstnavatel nejsou 5 let
Provádění změn v údajích zapisovaných do rejstříku škol a školských zařízení na základě schválené žádosti zřizovatele a vyhledávání v údajích zapisovaných do rejstříku škol a školských zařízení jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu fyzické osoby, která je zřizovatelem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení; jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození ředitelů škol nebo školských zařízení; jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení MŠMT, ČŠI, škola nebo školské zařízení, zřizovatel, účastník správního řízení 10 let
Zpracování dokumentů k vyúčtování dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblastech volného času dětí a mládeže, sportu, prevence rizikových projevů chování, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje Příjemce dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje a účastníci projektů, na jehož účel byla dotace poskytnuta; jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození nebo rodné číslo, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné k vyúčtování dotace výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, pracovní skupina složená z členů výboru 10 let
Přijímání a vyřizování petic a stížností osoba podávající petici, členové petičního výboru, osoba podporující petici, stěžovatel; jméno, příjmení, datum narození, adresa nejsou 5 let
Soutěže a přehlídky organizované podle § 8 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání: zveřejňování výsledků a umístění soutěžících, jmenování komisí soutěží dle Organizačních řádů soutěží, vedení databáze ředitelů škol, školských zařízení a učitelů pověřených organizací soutěží jméno, příjmení, adresa školy, umístění v soutěži soutěžícího žáka; jméno, příjmení, titul, název a adresa zaměstnavatele nebo místo bydliště člena komise; jméno, příjmení, titul, název a adresa zaměstnavatele, e‑mail a telefonický kontakt na ředitele školy nebo školského zařízení a učitele pověřeného organizací soutěže U kategorie členů komise nejsou jiní příjemci; u ostatních kategorií jsou příjemci všichni 5 let
Souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami
 1. asistenti pedagoga,
 2. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami;
 1. jméno, příjmení, vzdělání, návrh platu,
 2. jméno, příjmení, datum narození, adresa, údaj o zdravotním stavu
nejsou 5 let
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 1. žadatel o poskytnutí informace; jméno, příjmení, datum narození, adresa;
 2. příjemce veřejných prostředků; v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
nadřízený správní orgán, žadatelé o poskytnutí informace 5 let
Rozhodování o změnách v údajích zapisovaných do rejstříku škol a školských zařízení zřizovatel, ředitel školy nebo školského zařízení, osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení; jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, vzdělání, státní příslušnost zřizovatele, nadřízený správní orgán 5 let
Řízení a realizace projektů v oblasti školství spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a s tím spojená administrativa
 1. osoby zapojené do realizace projektu – titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, funkční náplň, mzdové údaje, bankovní spojení,
 2. osoby z cílových skupin projektu – titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, funkční náplň, mzdové údaje, tel. číslo, e‑mailová adresa, údaje z veřejně přístupných evidencí, IČ, DIČ,
 3. osoby jednající za projektové/smluvní partnery – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí,
 4. smluvní partneři v rámci projektu – titul, jméno, příjmení, bydliště/místo podnikání, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy
projektoví partneři, poskytovatelé dotace, kontrolní orgány pro projekty financované z evropských finančních zdrojů po dobu realizace projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a jejich udržitelnosti a poté archivace po dobu vyžadovanou poskytovatelem dotace
Provedení dokladových inventur v oblasti pohledávek/závazků, podmíněných pohledávek/závazků, účtů pořízení dl. majetku, časového rozlišení a ostatních podrozvahových účtů jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu příjemců finančních prostředků resp. plátců kontrolní orgány max. 15 let

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.