Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor sociálních věcí

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Odvolací řízení ve věcech úhrady za stravu a péči u dětí umístěných v zařízeních sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. účastník řízení, odvolatel – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, st. příslušnost, majetkové poměry; svědek, zástupce účastníka – jméno a příjmení, datum narození, bydliště Ministerstvo práce a sociálních věcí, soudy po dobu odvolacího řízení, poté max. 10 let
Rozhodování o přestupcích a jiných správních deliktech na úseku sociálních věcí osoba, proti níž je vedeno řízení o přestupku či správním deliktu – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, sídlo a IČ (podnikající FO); osoba dotčená jednáním osoby, proti níž se řízení vede, svědek, zástupce účastníka řízení – jméno a příjmení, datum narození, bydliště MPSV, soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí po dobu trvání řízení, poté max. 10 let
Zprostředkování osvojení a pěstounské péče, evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči a evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu žadatel – jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, občanství, číslo OP, příp. jiného dokladu, trvalý pobyt, majetkové a sociální poměry, profese, adresa zaměstnavatele, kontakt (e‑mail, telefon), charakteristika osobnosti, motivace a předpoklad vychovávat dítě, stabilita manželského vztahu; údaje o odsouzení za TČ, národnost, etnikum, zdravotní stav orgány sociálně-právní ochrany dětí, komise a poradní sbory, MPSV, Úřad pro MPOD po dobu evidence, poté max. 15 let
Vedení evidence dětí pro účely náhradní rodinné péče děti vhodné do NRP – jméno a příjmení, datum narození, st. občanství, trv. pobyt, sociální poměry; rodiče a sourozenci dětí vhodných do NRP – jméno a příjmení, sociální poměry; zdravotní stav a úroveň tělesného a duševního vývoje dítěte vhodného do NRP, údaj o odsouzení za TČ u rodičů MPSV, orgány sociálně-právní ochrany dětí, Úřad pro MPOD do zprostředkování NRP, poté max. 10 let
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí žadatelé o vydání pověření – jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště kontakt (tel., e‑mail), vzdělání; údaj o odsouzení za TČ MPSV, orgány sociálně-právní ochrany dětí po dobu řízení o žádosti a po dobu výkonu činnosti osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí, poté max. 10 let
Zpracování podkladů pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na zajištění poskytování sociálních služeb pro registrované poskytovatele sociálních služeb žadatel – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, místo poskytování sociální služby, IČ, bankovní spojení, vlastnické či jiné právo k nemovitostem, k nimž se vztahuje dotace, údaj o bezdlužnosti a obdržené podpoře „de minimis“; osoby jednající za žadatele PO – jméno a příjmení, pracovní zařazení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR po dobu trvání dotačního programu, poté max. 10 let
Poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na sociální služby žadatel – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, sídlo, místo poskytování sociální služby, IČ, bankovní spojení, vlastnické či jiné právo k nemovitostem, k nimž se vztahuje dotace, údaj o bezdlužnosti a obdržené podpoře „de minimis“; osoby jednající za žadatele PO – jméno a příjmení, pracovní zařazení kontrolní orgány po dobu vyřizování žádosti o dotaci, po dobu poskytování dotace a po dobu kontroly plnění podmínek poskytnutí dotace, poté max. 10 let
Registrace poskytovatelů sociálních služeb včetně vedení registru poskytovatelů sociálních služeb; kontrola dodržování registračních podmínek u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb poskytovatel soc. služby – jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, sídlo, IČ, kontakt (e‑mail, telefon), údaj o závazcích, vlastnické nebo jiné právo k nemovitostem; soc. pracovník poskytovatele – jméno a příjmení, trvalý pobyt, údaj o vzdělání; údaj o odsouzení za TČ – u soc. pracovníků MPSV po dobu řízení o registraci a po dobu trvání registrace, poté max. 10 let
Zajišťování poskytnutí sociálních služeb, kdy poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení jeho registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu a osoby, kterým tento poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se nacházejí v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si zajistit pokračující poskytování sociálních služeb uživatel sociální služby – jméno a příjmení, datum narození, bydliště; zdravotní stav uživatele nejsou do doby zajištění sociální služby, poté max. 10 let
Kontrolní činnost dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), kontrola nad výkonem přenesené působnosti obcí dle § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené sociálním vyloučením – jméno a příjmení, datum narození, bydliště; zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění – jméno a příjmení, datum narození; děti dle § 6 odst. 1 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí – jméno a příjmení, datum narození; údaj o odsouzení za TČ u osob ohrožených sociálním vyloučením MPSV po dobu kontroly, poté max. 10 let
Integrační program v oblasti zajištění bydlení azylantovi formou jednorázové nabídky bydlení z prostředků státu (§ 69 zákona č. 325/1999 Sb.) žadatel; jméno, příjmení, datum narození, místo narození, bydliště v ČR, číslo průkazu azylanta Ministerstvo vnitra po dobu vyřizování žádosti, po dobu poskytování dotace a poté max. 10 let
Činnost pracovních skupin pro realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v MSK členové pracovních skupin – jméno a příjmení, pracovní zařazení, kontakt (telefon, e‑mail) nejsou po dobu činnosti pracovní skupiny, poté max. 5 let
Činnost pracovní skupiny prevence kriminality členové pracovní skupiny prevence kriminality – jméno a příjmení, prac. zařazení, kontakt (e‑mail, telefon) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR po dobu činnosti pracovní skupiny a poté max. 5 let
Řízení a realizace projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (OP LZZ, IOP, ROP NUTS 2 Moravskoslezsko) a s tím spojená administrativa osoby zapojené do realizace a kontroly realizace projektu – jméno a příjmení, pracovní pozice, kontaktní údaje; smluvní partner – jméno a příjmení, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje; osoby jednající za smluvního partnera – jméno a příjmení, pracovní pozice, kontaktní údaje; osoby z cílových skupin projektu – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, zaměstnavatel, kontaktní údaje poskytovatel dotace, kontrolní orgány, smluvní partneři po dobu realizace projektu, poté po dobu vyžadovanou poskytovatelem dotace
Organizačně technické a administrativní zabezpečení činnosti výboru sociálního a výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje, komise rady kraje pro občany zdravotně postižené a poradního sboru členové výborů a komise – jméno a příjmení, bydliště, pracovní pozice, kontakt (e‑mail, telefon), č. účtu; členové poradního sboru – jméno a příjmení, datum narození, kontakt (e‑mail, telefon); osoby zúčastněné na jednání poradního sboru – jméno a příjmení, datum narození; politická příslušnost u členů komise a výborů nejsou po dobu činnosti výboru, komise, poradního sboru, poté max. 10 let
Personální a platová agenda ředitelů a zástupců statutárního orgánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem ředitelé a zástupci statutárního orgánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem; jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, vzdělání, praxe, bezúhonnost, údaj o lustraci, e‑mail, telefon; údaj o odsouzení za trestný čin nejsou po dobu výkonu funkce a poté maximálně 50 let
Výběrová řízení na funkce ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem uchazeč o funkci ředitele příspěvkové organizace; jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, vzdělání, praxe, údaj o lustraci, bezúhonnost, e‑mail, telefon; údaj o odsouzení za trestný čin nejsou po dobu trvání výběrového řízení a poté maximálně 10 let
Přijímání a vyřizování petic a stížností osoba podávající petici, osoba podporující petici, člen petičního výboru, stěžovatel – jméno a příjmení, bydliště nadřízený orgán – u stížnosti po dobu vyřizování petice nebo stížnosti, poté max. 10 let
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žadatel o poskytnutí informace – jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, příp. bydliště, příp. adresa pro doručování, příp. další údaje uvedené žadatelem; příjemce veřejných prostředků – údaje v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nadřízený správní orgán, žadatelé o poskytnutí informace po dobu vyřizování žádosti, poté max 5 let
Odvolací řízení ve věcech ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění oprávněný – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, st. příslušnost, majetkové poměry; zvláštní příjemce, svědek, zástupce účastníka řízení – jméno a příjmení, datum narození, bydliště; informace o zdravotním stavu oprávněného MPSV, ÚP, obce, soudy po dobu odvolacího řízení, poté max. 10 let
Rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nezletilé dítě – jméno a příjmení, datum narození bydliště MPSV, soudy po dobu rozhodování poté max. 10 let
Poskytování základního a odborného sociálního poradenství a realizace činnosti sociální práce osoby, jimž je poskytováno poradenství, příp. vůči nimž je realizována sociální práce (např. osoby v nepříznivé soc. situaci a osoby ohrožené sociálním vyloučením, klienti sociálních služeb a zájemci o sociální službu) – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, sociální a majetkové poměry MPSV, ÚP, dotčené obce, poskytovatelé registrovaných sociálních služeb po dobu poskytování poradenství a realizace činnosti sociální práce, poté max. 10 let
Odvolací řízení ve věci rozhodnutí obce s rozšířenou působností a rozhodnutí ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve věci dočasného pobytu dítěte mimo zařízení nezletilé dítě – jméno a příjmení, datum narození, bydliště; rodiče, příp. jiné FO, u nichž bude dítě pobývat – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, sociální poměry; zástupci účastníků odvolacího řízení – jméno a příjmení, bydliště MPSV, soudy po dobu odvolacího řízení, poté max. 10 let
Odvolací řízení ve věci rozhodnutí obce s rozšířenou působností ve věci uložení výchovného opatření nezletilé dítě – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, odsouzení za přestupek; rodiče dítěte a osoby zodpovědné za výchovu dítěte – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, odsouzení za přestupek; zástupci účastníků řízení – jméno a příjmení, datum narození bydliště; údaj o odsouzení za TČ u rodičů a nezletilých MPSV, soudy po dobu odvolacího řízení, poté max. 10 let
Podpora národnostních menšin, integrace příslušníků romské komunity do společnosti zástupci nestátních neziskových organizací – jméno, příjmení, prac. zařazení, kontakt /e‑mail, telefon/ nejsou 10 let od žádosti o stanovisko
Kontrola hospodaření s finančními prostředky příspěvkových organizací zřizovaných MSK působících v oblasti sociálních služeb osoby jednající za příspěvkové organizace; jméno, příjmení, e‑mail, telefon, pracovní zařazení nejsou po dobu trvání kontroly a poté max. 10 let

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.