Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Vedení správního řízení na úseku správních deliktů a pokut, zákona o regulaci reklamy a zákona o cenové kontrole, zákona o ochraně spotřebitele a zákona o zemědělství a další řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. účastníci řízení – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, IČ, sídlo a místa provozoven, majetkové poměry, vzdělání, bezúhonnost (trestní), údaj o spáchání trestného činu orgány kontroly a dozoru, obce/kraje/MPO po dobu vyřizování věci, poté 5 let archivace
Vedení správního řízení na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku účastníci řízení – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, zdravotní stav, údaj o spáchání trestného činu orgány kontroly a dozoru, obce, orgány činné v trestním řízení a orgány moci soudní, obecní policie 5 let – od vyřízení spisu/věci
Vedení správního řízení ve věcech státního občanství, matrik, jména a příjmení, včetně vydávání veřejných a jiných listin dle zákona č. 301/2000 Sb. a zákona č. 186/2013 Sb. fyzické osoby – jméno, příjmení, adresa trvalého či jiného pobytu, datum narození, úmrtí, uzavření manželství, registrovaného partnerství a datum jejich zániku, státní občanství, rodné číslo, osvojení, určení či popření otcovství, osobní/rodinný stav, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům, omezení svéprávnosti, rodinný původ, služba v armádě a jiných ozbrojených složkách, národnost, zdravotní stav, sexuální život, rasový či etnický původ, politické postoje, členství v odborových organizacích, politických stranách, politických hnutích, náboženství a filozofické přesvědčení, odsouzení za trestný čin, fotografie orgán veřejné moci a fyzická či právnická osoba v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, orgán kontroly a dozoru 50 let (státní občanství), 75 let (matriky ostatní, jméno a příjmení),
100 let (matriky narození)
Vedení správního řízení ve věcech evidence obyvatel a trvalého pobytu účastníci řízení, jejich rodinní příslušníci – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, svéprávnost, osobní/rodinný stav, rodné číslo, majetkové poměry orgán veřejné moci v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, orgán kontroly a dozoru po dobu vedení řízení a 5 let po jeho skončení
Vedení správního řízení ve věcech občanských průkazů a cestovních dokladů účastníci řízení – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, svéprávnost, osobní/rodinný stav, rodné číslo, fotografie orgán kontroly a dozoru po dobu vedení řízení a 5 let po jeho skončení
Vedení správního řízení na úseku živnostenského podnikání účastníci správního řízení – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, IČ, sídlo a místa provozoven, vzdělání, majetkové poměry, bezúhonnost (trestní, správní a přestupková), telefonní číslo, údaj o spáchání trestného činu, zdravotní stav orgány kontroly a dozoru, obce/kraje/MPO 10 let – od vyřízení spisu
Vedení evidence plných mocí (§ 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.) zmocněnci, zmocnitelé – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození nejsou po dobu platnosti plné moci, poté 5 let archivace
Volby – projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem kandidáti – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, věk, rodné číslo, povolání, datum narození, (ne)členství v politické straně/hnutí ČSÚ, tiskárna hlasovacích lístků po dobu řízení o registraci, poté 10 let archivace
Vidimace a legalizace žadatelé o legalizaci, svědci – jméno, popř. jména, příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území České republiky anebo adresa bydliště mimo území České republiky orgány kontroly a dozoru, orgány činné v trestním řízení po dobu provádění zápisů do ověřovací knihy, poté 10 let archivace
Agenda veřejných sbírek fyzické osoby oprávněné jednat za pořadatele veřejné sbírky – jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo a datum narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, pobyt na/mimo území České republiky, trestní bezúhonnost, údaj o odsouzení za trestný čin orgány kontroly a dozoru po dobu konání veřejné sbírky, poté 5 let archivace
Volby přísedících krajského soudu kandidáti na funkci přísedících – jméno, příjmení, všechna dřívější příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, místo(a) výkonu zaměstnání, vzdělání, praxe-funkce a pozice v zaměstnání, bezúhonnost (trestní a přestupková), zpráva o pověsti z místa bydliště, zpráva o pracovní činnosti přísedícího, prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., (ne)členství a doba členství v politické straně, odsouzení za trestný čin Krajský soud Ostrava od přijetí žádosti do odeslání spisu Krajskému soudu v Ostravě
Matriční agenda (včetně uchovávání a aktualizace druhopisů matričních knih a sbírek listin a jiné úkony dle zákona č. 301/2000 Sb.) a státoobčanská agenda (včetně uchovávání písemné dokumentace a vedení evidence nabytí a pozbytí státního občanství) fyzické osoby – jméno, příjmení, adresa trvalého či jiného pobytu, datum narození, úmrtí, uzavření manželství, registrovaného partnerství a datum jejich zániku, státní občanství, rodné číslo, osvojení, určení či popření otcovství, osobní/rodinný stav, způsobilost k právním úkonům, svéprávnost, rodinný původ, služba v armádě a jiných ozbrojených složkách, národnost, zdravotní stav, sexuální život, rasový či etnický původ, politické postoje, členství v odborových organizacích, politických stranách, politických hnutích, náboženství a filozofické přesvědčení, odsouzení za trestný čin, fotografie Ministerstvo vnitra, fyzické či právnické osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 50 let (státní občanství), 75 let (věci uzavření manželství a úmrtí), 100 let (věci narození)
Informační systém evidence obyvatel (úkony dle zákona č. 133/2000 Sb.) fyzické osoby – údaje dle § 3 a 4 z. č. 133/2000 Sb. – jméno; příjmení; pohlaví; datum, místo a okres (příp. stát) narození, uzavření manželství (jeho zániku či prohlášení za neplatné či neexistující), registrovaného partnerství (jeho zániku či prohlášení za neplatné či neexistující), úmrtí; rodné číslo; státní občanství; adresa místa trvalého pobytu; způsobilost k právním úkonům; svéprávnost; rodinný stav; osvojení orgán veřejné moci a fyzická či právnická osoba v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 10 let od poskytnutí údajů z AISEO
Vedení rejstříku svazků obcí osoby oprávněné jednat jménem svazku obcí – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, funkce (datum vzniku a zániku) veřejnost po dobu existence svazku obcí, poté 5 let archivace
Problematika veřejných listin o identifikaci dle zák. č. 253/2008 Sb. žadatelé o vydání veřejné listiny o identifikaci – údaje dle § 10 z. č. 253/2008 Sb. – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo nebo datum narození nejsou 10 let od vydání veřejné listiny o identifikaci
Vedení evidence dle zákona č. 365/2000 Sb. žadatelé o výpis z rejstříku trestů – jméno, příjmení, rodné (dřívější) příjmení, rodné číslo, místo a datum narození, státní občanství, pohlaví orgány kontroly a dozoru 6 let – od přijetí žádosti
Krajské referendum členové přípravného výboru/zmocněnec přípravného výboru/podporovatelé konání krajského referenda – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nejsou Po dobu vyřizování žádosti o konání krajského referenda a poté 10 let archivace
Informační systém Registr živnostenského podnikání
  1. fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, sídlo a místa provozoven, vzdělání, státní příslušnost, IČ/DIČ, rodné číslo, bezúhonnost (trestní, přestupková, správní), telefonní číslo, údaj o odsouzení za trestný čin, zdravotní stav;
  2. fyzická osoba sankcionovaná za neoprávněné podnikání – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vzdělání, státní příslušnost, rodné číslo, bezúhonnost (trestní, přestupková, správní), telefonní číslo; údaj o odsouzení za trestný čin, zdravotní stav
obce, kraje, MPO po dobu vyřizování věci a poté 10 let v archivu
Registrace a administrace uživatelů využívajících rezervační systém kategorie subjektů: registrovaní uživatelé rezervačního systému
druh zpracovávaných osobních údajů jméno, příjmení, titul, datum narození, e‑mail, adresa, telefonní číslo
nejsou po dobu platnosti registrace uživatele

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.