Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor zdravotnictví

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Ustavení nezávislé odborné komise podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
 1. poskytovatel zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje;
 2. člen statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, funkce, adresa, datum narození;
 3. zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, pracovní zařazení.
 4. stěžovatel, pacient – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje, osobní údaj vypovídající o zdravotním stavu (u pacienta);
Ministerstvo zdravotnictví ČR, příslušná stavovská organizace dle zákona č. 221/1991, o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a české lékárnické komoře, dotčení poskytovatelé, Policie ČR, státní zastupitelství, členové nezávislé odborné komise, veřejný ochránce práv. Po dobu zpracování spisu a poté 10 let archivace.
Přezkoumávání lékařských posudků podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 1. pacient – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, RČ, telefon, e‑mail, osobní údaj vypovídající o zdravotním stavu;
 2. zaměstnavatel – jméno, příjmení, titul, sídlo, IČ, kontaktní údaje;
 3. osoba oprávněná jednat za zaměstnavatele – jméno, příjmení, titul, funkce;
 4. poskytovatel zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje;
 5. člen statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, funkce, adresa, datum narození.
Účastníci správního řízení, Ministerstvo zdravotnictví ČR, znalci, znalecké ústavy, odborně způsobilé osoby. Po dobu zpracování spisu a poté 5 let archivace.
Řízení o přestupcích podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
 1. dárci a příjemci – jméno, příjmení, titul, datum narození, RČ, adresa, kontaktní údaje, osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu;
 2. účastníci řízení, svědci, znalci, tlumočníci – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, kontaktní údaje.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, dárce, příjemce, účastníci řízení, svědci, znalci, tlumočníci. Po dobu zpracování spisu a poté 5 let archivace.
Vyhlašování, realizace a zveřejnění výsledků výběrových řízení na poskytování zdravotní péče ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 1. poskytovatel zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, místo poskytování zdravotních služeb, datum narození, kontaktní údaje;
 2. odborný zástupce poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození;
 3. člen statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, funkce, adresa, datum narození;
 4. člen statutárního orgánu zdravotní pojišťovny, která žádá o vyhlášení výběrového řízení – jméno, příjmení, titul, funkce, adresa, datum narození;
 5. žadatel o vyhlášení výběrového řízení – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje;
 6. člen statutárního orgánu žadatele o vyhlášení výběrového řízení – jméno, příjmení, titul, funkce, adresa, datum narození.
Zdravotní pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví ČR, žadatelé, profesní a stavovské organizace dle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře; odborně způsobilé osoby. Po dobu provádění výběrového řízení a poté archivace 5 let.
Vydávání rozhodnutí o udělení, změně či odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, resp. změně nebo zrušení registrace k poskytování zdravotních služeb a o udělení povolení k poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo zdravotnické zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
 1. poskytovatel zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, místo poskytování zdravotních služeb, datum narození, RČ, kontaktní údaje;
 2. odborný zástupce poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, RČ;
 3. člen statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, funkce, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje;
 4. zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, RČ, údaj o dosažené kvalifikaci.
Osobní údaj vypovídající o zdravotním stavu – poskytovatel zdravotních služeb (fyzická osoba), odborný zástupce poskytovatele zdravotních služeb. Osobní údaje vypovídající o trestní bezúhonnosti – poskytovatel zdravotních služeb, člen statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb, odborný zástupce.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, finanční úřad, ČSSZ, ČSÚ, ÚZIS, SÚKL, zdravotní pojišťovny. Po dobu existence poskytovatele zdravotních služeb a poté archivace 10 let od jeho zániku.
Kontrolní činnost podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 1. poskytovatel zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, místo poskytování zdravotních služeb, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, kontaktní údaje;
 2. člen statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, funkce, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu, kontaktní údaje;
 3. zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, doklad o dosažené kvalifikaci, RČ;
 4. přizvaná osoba – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje;
 5. další kontrolované osoby – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu, kontaktní údaje.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, kontrolovaná osoba, přizvaná osoba.  
Převzetí, předání a zajištění zdravotnické dokumentace při zániku poskytovatele zdravotních služeb a agenda související s předáváním potřebných výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace pro zajištění návaznosti zdravotní péče o pacienty, ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
 1. pacient – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje;
 2. poskytovatel zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, místo poskytování zdravotních služeb, datum narození, RČ, kontaktní údaje. Údaj o zdravotním stavu – u subjektů ad 1).
Pacient, dotčený poskytovatel zdravotních služeb. Dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Přezkoumání rozhodnutí správního orgánu 1. stupně vydaných podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 1. účastníci řízení, svědci, znalci, tlumočníci – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje, RČ (účastníků řízení), údaj o odsouzení za přestupek (účastníků řízení;
 2. členové statutárního orgánu účastníka řízení – jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje.
Orgán prvního stupně, účastníci správního řízení, Ministerstvo zdravotnictví ČR, znalci, tlumočníci, svědci. Po dobu zpracování spisu a poté 5 let archivace.
Řízení o přestupcích podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 1. poskytovatel zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, místo poskytování zdravotních služeb, datum narození, RČ, kontaktní údaje;
 2. odborný zástupce poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození;
 3. člen statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, funkce, adresa, datum narození;
 4. svědek, znalec, tlumočník – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, účastníci řízení, znalci, tlumočníci a svědci. Po dobu vedení řízení a poté 5 let archivace.
Vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy osoba, která podala poskytovateli zdravotních služeb stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí
 1. stěžovatel, pacient – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, RČ, kontaktní údaje, údaj vypovídající o zdravotním stavu (u pacienta);
 2. poskytovatel zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje;
 3. člen statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, funkce, adresa, datum narození;
 4. zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, stanovené profesní a stavovské organizace, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotních služeb, nezávislí odborníci, znalci, znalecké ústavy, veřejný ochránce práv. Po dobu vyřizování stížnosti a poté 5 let archivace.
Personální a platová agenda ředitelů a zástupců statutárního orgánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných krajem – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, RČ, kontaktní údaje, plat, odměna, doba započitatelné praxe, životopis, doklady o vzdělání, výpis z evidence rejstříku trestů, různá osvědčení, prohlášení; odsouzení za trestný čin, údaje o zdravotním stavu. nejsou Po dobu trvání pracovního poměru a poté archivace 50 let od uzavření spisu.
Výběrová řízení na funkce ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Uchazeči výběrového řízení – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje, zaměstnavatel, životopis, doklady o vzdělání, údaj o bezúhonnosti – výpis z evidence rejstříku trestů, různá osvědčení, prohlášení; údaje o zdravotní způsobilosti, odsouzení za trestný čin. nejsou Po dobu trvání výběrového řízení a poté 5 let archivace.
Poskytování dotací a zpracování dokumentů k vyúčtování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, zpracování databáze žadatelů o dotaci v oblasti zdravotnictví
 1. žadatelé o dotaci a příjemci dotace – jméno, příjmení, titul, funkce, bydliště, sídlo, místo poskytování zdravotních služeb, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefon, e‑mail, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy;
 2. osoby oprávněné jednat za žadatele a příjemce – jméno, příjmení, titul, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí.
Kontrolní orgány, nadřízené správní orgány. Po dobu administrace dotací, tj. po dobu vyřizování žádosti o dotaci, trvání dotačního vztahu a kontroly plnění podmínek poskytnutí dotace, a poté archivace 5 let.
Přijímání a vyřizování petic a stížností
 1. osoba podávající petici, členové petičního výboru, osoba podporující petici – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, podpis, kontaktní údaje (členů petičního výboru);
 2. stěžovatel – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje.
Orgány veřejné správy, kterým jako příslušným jsou tato podání postupována. Po dobu vyřizování petice a poté 5 let archivace.
Zpracování materiálů pro orgány kraje na úseku zdravotnictví včetně materiálů pro radu kraje v postavení valné hromady
 1. ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem a členové orgánů obchodních společností založených krajem – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, životopis, doklady o vzdělání, údaje o platech, odměnách;
 2. zaměstnanci příspěvkových organizací zřizovaných krajem – jméno, příjmení, titul, funkce, adresa.
nejsou Po dobu přípravy materiálů pro orgány kraje, jejich projednání a vypořádání usnesení.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 1. žadatelé o informace – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje;
 2. příjemci veřejných prostředků – údaje v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízený orgán, žadatelé o informace, dotčené osoby. Po dobu vyřizování žádosti a poté 5 let archivace.
Řízení o přestupcích podle zákonů č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, a č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů Účastníci řízení – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, RČ, kontaktní údaje; svědci, znalci, tlumočníci – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje. Údaje o zdravotním stavu pacientů. Účastníci řízení, Ministerstvo zdravotnictví ČR, znalci, tlumočníci, svědci. Po dobu řízení a poté 5 let archivace.
Projednání návrhů aktualizací traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a jednodenní péče a jejich uložení na krajském úřadě, ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů Člen statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb, zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb – jméno, příjmení, titul, funkce, adresa, datum narození, kontaktní údaje. Poskytovatelé zdravotních služeb (dotčení). Po dobu zpracování spisu a poté 5 let archivace.
KDU-PACS kategorie subjektů: pacienti zdravotnických zařízení zřízených Moravskoslezským krajem
druh zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, e‑mail, telefon, zdravotní dokumentace
AutoCont CZ a.s., Stapro s.r.o., záchranná zdravotnická služba MSK, krajská zdravotnická zařízení Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací kategorie subjektů: pacienti zdravotnických zařízení zřízených Moravskoslezským krajem
druh zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, e‑mail, telefon, zdravotní dokumentace
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a.s.., Stapro s.r.o., záchranná zdravotnická služba MSK, krajská zdravotnická zařízení Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Provozní manažerský informační systém ve zdravotnictví kategorie subjektů: pacienti zdravotnických zařízení zřízených Moravskoslezským krajem
druh zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, e‑mail, telefon, zdravotní dokumentace
ICZ a.s., záchranná zdravotnická služba MSK, krajská zdravotnická zařízení Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.