Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor životního prostředí a zemědělství

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Správní řízení a další postupy podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), včetně postupů, na které se správní řád podle zvláštního zákona nevztahuje Dotčené osoby, jichž se činnost správního orgánu týká, zejména účastníci řízení, oznamovatelé záměrů či koncepcí atd. Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje, rodné číslo, číslo občanského průkazu/pasu, státní příslušnost, majetkové poměry či jiný druh osobních údajů pro účel zpracování na úseku životního prostředí a zemědělství. Údaje vypovídající o odsouzení ze trestný čin a o zdravotním stavu. Především dotčené osoby, jichž se činnost správního orgánu týká, zejména účastníci řízení, a orgány veřejné správy. Po dobu řízení a postupů dle účelu zpracování a dále po dobu archivace až 50 let dle požadavků jednotlivých předpisů na úseku životního prostředí a zemědělství.
Daňové řízení a další postupy podle daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) Osoby zúčastněné na správě daní. Jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, majetkové poměry, včetně příjmů či vlastnictví nemovitostí, či jiný druh osobních údajů pro účel zpracování na úseku životního prostředí a zemědělství. Především osoby zúčastněné na správě daní a orgány veřejné správy. Po dobu řízení a postupů dle účelu zpracování a dále po dobu archivace maximálně 10 let.
Kontrolní činnost na úseku životního prostředí a zemědělství Kontrolované osoby a osoby, jejichž osobní údaje jsou obsažené v kontrolovaných podkladech či jinak zjištěné v rámci předmětné kontrolní činnosti. Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu/pasu, státní příslušnost, příjmy, majetkové poměry či jiný druh osobních údajů zjištěný v rámci předmětné kontrolní činnosti. Údaje vypovídající o odsouzení za trestný čin a o zdravotním stavu. Především kontrolované osoby a orgány veřejné správy. Po dobu kontrolní činnosti a dále po dobu archivace maximálně 10 let.
Přijímání a vyřizování petic a stížností Osoby podávající nebo podepisující petice nebo stížnosti, včetně členů petičního výboru či jejich zástupce. Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození či jiný druh osobních údajů, který pro účel zpracování uvedené osoby samy sdělí. Orgány veřejné správy, kterým jako příslušným jsou tato podání postupována. Po dobu vyřizování petice nebo stížnosti a dále po dobu archivace maximálně 10 let.
Zpřístupňování informací podle zákona č. 123/1998 Sb. a poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Žadatelé o informaci – jméno, příjmení, adresa, datum narození či jiný druh osobních údajů, který pro účel zpracování uvedené osoby samy sdělí. Příjemci veřejných prostředků – dle § 8b zákona č. 106/1999 Sb. Především subjekty povinné informaci zpřístupnit, kterým jako příslušným jsou žádosti o zpřístupnění informace postupovány, nadřízené orgány veřejné správy a žadatelé o informaci. Po dobu vyřizování žádosti a dále po dobu archivace maximálně 5 let.
Administrace dotací Žadatelé o dotaci, příjemci dotace a osoby za ně jednající. Jméno, příjmení, titul, funkce, kontaktní údaje, adresa, datum narození, u žadatelů o dotaci nebo příjemců dotace též majetkové poměry, vždy případně i jiný druh osobních údajů pro účel zpracování na úseku životního prostředí a zemědělství. Především orgány veřejné správy dohlížející na dodržování dotačních pravidel. Po dobu administrace dotací, tj. včetně vyřizování žádosti o dotaci, trvání dotačního vztahu či kontroly plnění podmínek poskytnutí dotace, a dále po dobu archivace maximálně 10 let.
Administrace projektů Partneři projektu, respektive jejich pracovníci, a další osoby, jichž se projekt dotýká. Jméno, příjmení, adresa, datum narození, titul, funkce, kontaktní údaje, bankovní spojení, vlastnictví nemovitosti, výše příjmu či jiný druh osobních údajů pro účel zpracování na úseku životního prostředí a zemědělství. Především orgány veřejné správy i orgány Evropské unie, případně jiný subjekt dohlížející na plnění projektu. Po dobu trvání projektu a dále po dobu archivace maximálně 15 let.
Příprava smluv Smluvní partneři a osoby za ně jednající. Jméno, příjmení, adresa, dat.narození, funkce, kontaktní údaje či jiný druh osobních údajů pro účel zpracování na úseku životního prostředí a zemědělství; u sml.partnerů též bank.spojení a vlastnictví nemovitosti. Především nadřízené nebo kontrolní orgány veřejné správy. Po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a dále po dobu archivace maximálně 10 let.
Příprava materiálů pro orgány kraje Členové orgánů právnických osob zřizovaných krajem, respektive v nichž má kraj majetkovou účast, včetně kandidátů na toto členství. Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, výše odměn, údaje o funkci v uvedené společnosti či jiný druh osobních údajů, který pro účel zpracování uvedené osoby samy sdělí. (Zpracování osobních údajů jiných subjektů při přípravě materiálů pro orgány kraje je součástí jiných agend zpracování osobních údajů na úseku životního prostředí a zemědělství.) Především soudy a orgány veřejné správy. Po dobu shora uvedeného členství v orgánech nebo kandidatury na toto členství a dále po dobu archivace maximálně 10 let.
Provedení dokladových inventur v oblasti pohledávek/závazků, podmíněných pohledávek/závazků, účtů pořízení dl. majetku, časového rozlišení a ostatních podrozvahových účtů jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu příjemců finančních prostředků resp. plátců kontrolní orgány max. 15 let

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.