Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor dopravy

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Deliktní správní řízení (přestupky na úseku dopravy a na úseku silničního hospodářství, správní delikty dle zákona o silničním provozu) Účastnící řízení – jméno, příjmení, adresa, datum narození, výše uložené sankce v deliktním správním řízení, číslo řidičského průkazu a jeho platnost, skupiny řidičského oprávnění dané osoby, bodové hodnocení řidiče, záznam o přestupcích v dopravě. příslušné orgány státní správy, účastnící řízení, osoby vymezené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, orgány kontroly a přezkumu Dle spisového a skartačního řádu, až 10 let.
Správní řízení na úseku silničního hospodářství Účastnící řízení – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje. příslušné orgány státní správy, účastnící řízení, osoby vymezené zákonem č. 500/2004 Sb., orgány kontroly a přezkumu Dle spisového a skartačního řádu, až 10 let
Správní řízení ve věci profesních osvědčení dle § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vedení evidence těchto osvědčení Účastnící řízení – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje, zdravotní stav. příslušné orgány státní správy, účastnící řízení, osoby vymezené zákonem č. 500/2004 Sb., orgány kontroly a přezkumu Dle spisového a skartačního řádu – až 10 let.
Státní odborný dozor v silniční dopravě Kontrolované osoby – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, IČ, bankovní spojení, kontaktní údaje. Osoby jednající za právnické osoby – jméno, příjmení, datum narození, adresa, titul, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí. příslušné orgány státní správy, účastnící řízení, osoby vymezené zákonem č. 500/2004 Sb., orgány kontroly a přezkumu Dle spisového a skartačního řádu – až 5 let.
Vydávání stanovisek k rozhodování o koncesi k provozování silniční dopravy Účastnící řízení – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje, odsouzení za trestný čin. příslušné orgány státní správy, účastnící řízení, osoby vymezené zákonem č. 500/2004 Sb., orgány kontroly a přezkumu Dle spisového a skartačního řádu – až 10 let.
Evidence údajů shromažďovaných v centrálním registru dopravců Účastnící řízení – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, kontaktní údaje, sankce uložená ve správním řízení. příslušné orgány státní správy, účastnící řízení, osoby vymezené zákonem č. 500/2004 Sb., orgány kontroly a přezkumu Dle spisového a skartačního řádu – až 5 let.
Evidence stanic technické kontroly Účastnící řízení – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje, IČ, odsouzení za trestný čin. příslušné orgány státní správy, účastnící řízení, osoby vymezené zákonem č. 500/2004 Sb., orgány kontroly a přezkumu Dle spisového a skartačního řádu – až 10 let.
Evidence akreditovaných školicích středisek a střediska bezpečné jízdy dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účastnící řízení – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje, IČ. příslušné orgány státní správy, účastnící řízení, osoby vymezené zákonem č. 500/2004 Sb., orgány kontroly a přezkumu Dle spisového a skartačního řádu – až 5 let.
Příprava a uzavírání smluvních vztahů Žadatelé o dotace, smluvní partneři – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, IČ, bankovní spojení, kontaktní údaje, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a plnění smlouvy. Osoby jednající za smluvní partnery – jméno, příjmení, titul, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí. nejsou Dle spisového a skartačního řádu – až 10 let.
Licenční řízení na úseku dopravy Účastnící řízení – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní údaje, IČ, funkce. příslušné orgány státní správy, účastnící řízení, osoby vymezené zákonem č. 500/2004 Sb., orgány kontroly a přezkumu Dle spisového a skartačního řádu – až 5 let.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žadatelé o informace – jméno, příjmení, adresa, datum narození, případně další údaje uvedené žadatelem. Příjemci veřejných prostředků – údaje v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb. žadatelé o informace, orgány kontroly a přezkumu Dle spisového a skartačního řádu – až 5 let
Přijímání a vyřizování petic a stížností Osoby podávající nebo podepisující petice nebo stížnosti, včetně členů petičního výboru či jejich zástupce – jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození či jiný druh osobních údajů, který pro účel zpracování uvedené osoby samy sdělí. Orgány veřejné správy, kterým jako příslušným jsou tato podání postupována. Dle spisového a skartačního řádu – až 10 let.
Koordinace, řízení a realizace projektů v oblasti rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje a s tím spojená administrativa
  1. osoby zapojené do realizace projektu – titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, funkční náplň, mzdové údaje, bankovní spojení
  2. osoby jednající za projektové/smluvní partnery – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí
  3. smluvní partneři v rámci projektu – titul, jméno, příjmení, bydliště/místo podnikání, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy
projektoví partneři, poskytovatelé dotace, kontrolní orgány pro projekty financované z evropských, národních a krajských finančních zdrojů po dobu realizace projektů v oblasti rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských, národních a krajských finančních zdrojů a jejich udržitelnosti a poté archivace po dobu vyžadovanou poskytovatelem dotace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.