Zpráva

Výroční zpráva za rok 2005

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2005.

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 6/141 ze dne 10. května 2001 schváleny „Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.), které byly s účinností od dne 26. 4. 2004 zrušeny usnesením č. 41/3224 a nahrazeny stávajícími Zásadami. Zásady ukládají vedoucím odborů a útvarů krajského úřadu zabezpečit postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Tímto usnesením byla rovněž schválena metodika, určující postupy při poskytování informací, včetně vzorových formulářů, a sazebník úhrad.

V tabulce, která je součástí „Výroční zprávy", jsou uvedeny všechny odbory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, útvar interního auditu a Sekretariát Regionální rady Moravskoslezského kraje.

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a)
Bylo podáno celkem 48 písemných žádostí o poskytnutí informace.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - písm. 18 odst. 1 písm. d)
Nebyla vedena žádná řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. e)
Nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

Ve srovnání s rokem 2004 (77), počet písemně podaných žádostí poklesl. Dotazy se týkaly především oblasti činnosti orgánů kraje, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, oblasti matrik a státního občanství, majetku kraje, soustavy a vzniku zdravotnických zařízení, grantových schémat, odměňování zaměstnanců škol, hospodaření škol, dotací, vydávání eurolicencí dopravcům a programů SROP.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) až f) zákona.

Důležitou a významnou úlohu sehrává webová stránka Moravskoslezského kraje (www.msk.cz), na které občan nalezne velkou část informací nejen o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje. Ve zvláštním oddíle „Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace, včetně již více než 100 „Návodů pro řešení nejdůležitějších životních situací". Pokles žádostí o informace můžeme také přičíst zřízení tzv. Listárny hejtmana kraje, která k dnešnímu dni obsahuje 245 dotazů a odpovědí. Na základě kladného ohlasu byla také na webových stránkách v prosinci umístěna Listárna Krajského živnostenského úřadu.

Zpracovala:

Bc. Kateřina Churá, DiS.
oddělení tiskové a vnějších vztahů
odbor kancelář hejtmana kraje

V Ostravě 30. ledna 2006

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2005

Odbor

Počet žádostí celkem Z toho vyřízeno nevyřízené žádosti o informaci odvolání proti zamítnutí S finanční úhradou
znak poskytnutím odložením pro nepříslušnost odkazem na zveřejněné informace rozhodnutí o neposkytnutí informace rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace počet vyřízených žádostí Úhrada Kč
KH 0                  
2 2                
KON 2 2                
POR 8 8                
INF 4 4                
VV 0                  
INV 0                  
FIN 7 7                
ZDR 1 1                
ÚPS 3 3                
RER 1 1                
ŽPZ 1 1                
ŠMS 8 8                
KP 1                
SOC 2 2                
DSH 6 6                
ÚIA 1 1                
KŽÚ 0                  
SRR 0                  
HOSP 1 1                
Celkem 48 48                

Poznámka:

Legenda k tabulce je uvedena na následující straně.

Vysvětlivky k tabulce:

zkratka místo - poskytovatel informací

KH Odbor kancelář hejtmana kraje Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu
KON Odbor kontroly
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
VV Odbor vnitřních věcí
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování a stavebního řádu
RER Odbor regionálního a ekonomického rozvoje
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
KP Odbor kultury a památkové péče
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy a silničního hospodářství
ÚIA Útvar interního auditu
KŽÚ Krajský živnostenský úřad
SRR Sekretariát Regionální rady
HOSP Odbor hospodářský

frame-scrollup