Menu

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 11. 9. 2014 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:10, ukončení v 11:50)

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

11. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Miroslav Novák. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 49 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 7 členů zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje Miroslav Novák uvedl, že zápis z 11. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Renáta Dračková.


2. Organizační záležitosti

Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 10. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 12. 6. 2014, byli pan Jaroslav MarekIng. Josef Jalůvka. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/895pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2.


Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli zvoleni (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/896 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Miroslav Novák sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Miroslav Novák – dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – schváleno (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/897 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2),


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Miroslav Novák zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 12. 6. 2014 se konalo 6 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 12. 6. 2014 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 24. 6. 2014, která proběhla jako výjezdní v Rýmařově, rada kraje mj.:

Na schůzi dne 3. 7. 2014 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 15. 7. 2014 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 5. 8. 2014 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 26. 8. 2014 rada kraje, která proběhla jako výjezdní ve Vítkově, rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – poznamenal, že rada kraje schválila v červnu další postup ve věci strategie rozvoje kraje do roku 2020, a dotázal se, zda tento důležitý dokument bude předmětem jednání zastupitelstva kraje – a pokud ne, tak požádal alespoň o písemný výstup pro ty členy zastupitelstva kraje, kteří o to mají zájem, a to společně s výstupy ze zastupitelstva,

Miroslav Novák – dotázal se náměstka hejtmana kraje p. Martina Sikory, jak to má zamýšleno,

Martin Sikora – poznamenal, že je správné, aby členové zastupitelstva kraje byli informováni o aktualizaci a stavu příprav, a sdělil, že si bere za úkol připravit příslušný materiál pro zasedání zastupitelstva kraje v prosinci t. r.


Schválení návrhu programu

Miroslav Novák sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 11. 9. 2014,

Ing. Eva Poštová, CSc. – jménem politických klubů ODS a KDU-ČSL navrhla zařadit do programu bod pod číslem 3/4 pod názvem "Projednání dopisu hejtmana kraje členům zastupitelstva kraje ze dne 8. 7. 2014",

Miroslav Novák – dal hlasovat o výše uvedeném návrhu Ing. Evy Poštové, CSc., na doplnění návrhu programu o bod pod číslem 3/4 – neschválen (16 pro, 16 proti, 17 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 4,


K projednávaným materiálům:

3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Miroslav Novák – sdělil, že k tomuto materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání zúčastní místopředseda krajského soudu JUDr. Vít Veselý,

JUDr. Vít Veselý - poděkoval členům zastupitelstva kraje za bezproblémové zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě.


K materiálu č. 3/2
Návrh personálních změn v orgánech obchodních společností Bílovecká nemocnice, a.s., a Sanatorium Jablunkov, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

Miroslav Novák – uvedl, že k tomuto materiálu byl přizván pan Jan Boháč, kandidát na funkci člena dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., a pan Pavel Lyčka a paní Eva Pyszková, kandidáti na funkci členů dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.,


K materiálu č. 3/3
Návrh personálních změn v představenstvu společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Martin Sikora – sdělil, že v návrhu usnesení v bodě 1) došlo k tiskové chybě, a doporučil proto vypustit z tohoto bodu dovětek "dle přílohy č. 1 předloženého materiálu",

Miroslav Novák – dal hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/901 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

(úsek hejtmana kraje p. Miroslava Nováka)

K materiálu č. 4/1
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/902 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na darování materiálu a techniky v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a vybraným obcím Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/903 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/904 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na úhradu vynaložených výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/905 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na neprominutí odvodu a prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/906 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6 + dodatek k materiálu
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/907 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 19. 8. 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/908 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě – rozšíření předmětu daru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/909 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2014"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/910 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem "Dodávka sanitních vozů typu RLP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p. o." poř. č. 308/2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/911 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem "Dodávka sanitních vozů typu RZP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p. o." poř. č. 310/2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/912 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/913 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na úpravu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem "Nákup hasičské výškové techniky", poř. č. 112/2014

Miroslav Novák – sdělil, že se jedná o zakázku, kterou bude kraj realizovat v případě úspor při ostatních veřejných zakázkách v rámci Operačního programu Moravskoslezsko s tím, že ta změna vzešla v rámci technických specifikací ze strany hasičů a po poradě s právníky,


K materiálu č. 4/14
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, změnu usnesení zastupitelstva kraje a na neprominutí odvodu a prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Miroslav Novák – sdělil, že se zde jedná rovněž o standardní materiál zpracovaný na základě jednotlivých kontrol vyúčtování a přijatých žádostí ze strany obcí a organizací, které hospodařily s příspěvkem kraje, resp. s jeho dotacemi,


K materiálu č. 4/15
Návrh na poskytnutí navýšených účelových neinvestičních dotací na úhradu vynaložených výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2014

Miroslav Novák – sdělil, že dle jeho názoru je to dobrá zpráva pro ty, kteří dostávají prostřednictvím kraje příspěvek z Ministerstva vnitra, že se nám podařilo dojednat navýšení prostředků pro jednotky sborů dobrovolných hasičů,


5. Úsek legislativy

(úsek 1. náměstka hejtmana kraje JUDr. Josefa Babky)


6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

(úsek náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové)

K materiálu č. 6/1
Žádost Českého atletického svazu a Sdružení sportovních klubů Vítkovice o podporu kandidatury města Ostravy na konání Kontinentálního poháru IAAF 2018

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/917 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/918–11/919 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 6/3
Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/920 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/921 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek zdravotnictví

(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jiřího Martinka)

K materiálu č. 7/1
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/922–11/923 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

(úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka)

K materiálu č. 8/1
Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/924 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/925 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., za účelem úhrady ztráty minulých let a návrh na zvýšení základního kapitálu této společnosti

Miroslav Novák – sdělil, že na jednání organizační komise vzešel požadavek na předložení úvodního slova předkladatele k tomuto materiálu – předal proto slovo náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Danielu Havlíkovi,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že se v podstatě jedná o dva materiály v jednom – jsou to ale dvě odlišné záležitosti v rámci zrychlení celého procesu,

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že výbor pro dopravu projednal tento materiál dne 2. 9. 2014 a doporučil ho schválit,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (45 pro, 1 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/926–11/927 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 8/4
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění mezinárodní konference TRANSPORT

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/928 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5 + dodatek k materiálu
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Štáblovice na pořízení osobního automobilu

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že na dnešním jednání rady kraje byl ještě mírně upravován text smlouvy s obcí Štáblovice – konkrétně se jedná o to, že dáváme obci dotaci ve výši 250 tis. Kč na pořízení osobního vozidla; jedná se o záležitost, která není zcela systémová a souvisí se zrušením trati Opava – Jakartovice, čímž ušetříme v příštím roce 6 mil. Kč, ale bohužel je tam jedna oblast, kde nelze vůbec zavést autobusovou dopravu – jedná se o Štáblovický mlýn,

Ing. Libor Nowak – poznamenal, že tato dotace je zcela nesystémová, a doporučil proto materiál stáhnout z dnešního programu,

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že tento bod byl projednáván na výboru pro dopravu dne 2. září a byla k němu samozřejmě obrovská diskuse,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že v současné době uvedenou situaci řešíme pomocí dopravce ARRIVA MORAVA a.s., který tam jezdí osobním automobilem, a je to záležitost poměrně nákladná,

Ing. Andreas Hahn – dotázal se, zda opravdu od 1. 11. 2014 bude tu dopravu zajišťovat společnost ARRIVA MORAVA a.s.,

Mgr. Daniel Havlík – odpověděl, že spol. ARRIVA MORAVA a.s. zajišťuje uvedenou dopravní obslužnost jen v současné době,

Miroslav Novák – dal hlasovat o návrhu Ing. Libora Nowaka na stažení materiálu z dnešního jednání – neschválen (10 pro, 31 proti, 10 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 33,


K materiálu č. 8/6
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě obchodní společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/930 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Vítkov na úhradu části nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti při uzavírce silnice II/462

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/931 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Profinancování a kofinancování projektu "Místní Agenda 21 v Moravskoslezském kraji – cesta k udržitelnému rozvoji"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/932 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/9
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/933 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/10
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/934 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/11
Úhrada nákladů městu Třinec na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/935 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/12
Prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obcí Dobrá

Diskuse:

Ing. Eva Poštová, CSc. – vznesla dotaz k systémovosti tohoto materiálu, zda jsou nějaká kritéria, kdy promíjíme odvod, kdy penále a kdy obojí – důvodová zpráva je poměrně negativní v tom, že nebyly splněny všechny požadavky, ale potom je uvedeno, že promíjíme 90 % – zda se tedy sleduje v čase u jednotlivých subjektů, ve kterých případech se jaká část a čeho promíjí,

Mgr. Daniel Havlík – odpověděl, že kritéria jsou celkem jednoznačně dána – jedná se o to, zda došlo k úmyslnému pochybení, zda dotace byla nějakým způsobem zneužita, příp. že byly proplaceny některé neuznatelné náklady atd.; v tomto případě bylo ale všechno zcela v pořádku, došlo jen k malému pochybení v tom, že obec Dobrá nedoložila "projev dobré vůle" v důsledku změny úřednice – jinak byly splněny všechny ostatní podmínky,

Miroslav Novák – dodal, že obec Dobrá vyčerpala prostředky pro účel, který měla, nevyčerpané peníze vrátila, akorát v termínu 7 dnů nedodala formulář o projevení vůle – jedná se o formální věc,


K materiálu č. 8/13
Dotace na podporu včelařství v roce 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/937 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/14
Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/938 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/15
Návrh změny usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 obchodní společnosti Asental Land, s. r. o.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/939 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek sociálních věcí, kultury a památkové péče

(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana)

K materiálu č. 9/1
Žádost příjemce neinvestiční dotace společnosti Vzájemné soužití o.p.s. o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/940 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/941 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/942 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených dotačních programů radou kraje v oblasti sociální politiky na rok 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/943 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015–2020

Diskuse:

Ing. RSDr. Svatomír Recman – uvedl, že se dostáváme k bloku materiálů pod čísly 9/5, 9/6 a 9/7, které jsou strategickými materiály překračujícími i rámec tohoto volebního období,

Bc. Monika Havlíčková – jako předsedkyně výboru sociálního sdělila, že všechny 3 výše uvedené strategické materiály byly projednány v tomto výboru a jednomyslně doporučeny zastupitelstvu kraje ke schválení,

Ing. Josef Jalůvka – k materiálu pod č. 9/5 uvedl, že mu zde chybí část "represe"; dle jeho názoru se protidrogová politika bez represe neobejde,

Mgr. Lukáš Curylo – jako předseda komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje sdělil, že uvedená komise materiály rovněž doporučila ke schválení a připojil se s poděkováním odboru sociálních věcí za kvalitní práci,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (48 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/944 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015–2020

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/945 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015–2020

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/946 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Vyhlášení Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Diskuse:

Mgr. Lukáš Curylo – poděkoval odboru sociálních věcí za zpracování tohoto programu, který je kvalitně připraven,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/947 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Informace o zrušení příspěvkových organizací kraje a poskytnutí dotací městu Bruntál a městu Hlučín

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/948 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u poskytnuté dotace

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/949 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

(úsek náměstka hejtmana kraje p. Martina Sikory)

K materiálu č. 10/1
Návrh na změnu názvů projektů financovaných z evropských strukturálních fondů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/950 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu z oblasti školství, mládeže a sportu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/951 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Informace o realizaci projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení", návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti dopravní infrastruktury

Martin Sikora – jako předkladatel materiálu uvedl, že na červnovém zasedání zastupitelstva kraje byly vzneseny dotazy k nezpůsobilým výdajům projektu "kolejové napojení" na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, a podal k tomu aktuální informaci,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (46 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/952 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Návrh na schválení profinancování a kofinancování, zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu "Sanitní vozy a služby eHealth"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/953 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
"Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje" – návrh dalšího postupu realizace projektu

Martin Sikora – sdělil, že v návrhu usnesení v bodě č. 1) došlo k tiskové chybě – název projektu by měl znít stejně jako v bodě č. 2), tzn. "Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje",

Miroslav Novák – dal hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/954 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu "Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení" financovaného z evropských finančních zdrojů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/955 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu "Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu" financovaného z evropských finančních zdrojů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/956 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007–2013

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/957 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti sociální, zdravotnictví a krizového řízení

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/958 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Návrh na zahájení realizace projektů z oblasti školství před rozhodnutím Výboru Regionální rady o výběru projektů k financování

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/959 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a předložení žádosti o dotaci projektu "Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti" financovatelného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/960 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/12
Návrh na poskytnutí peněžitého daru v rámci krajského kola soutěže "Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2014"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/961 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/13
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Ostravské univerzitě v Ostravě

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/962 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/14
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/963 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/15
Návrh na prominutí odvodu a prominutí a neprominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/964 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/16
Návrh na provedení změn v rámci dotačních programů "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel", "Program na přípravu projektové dokumentace 2013" a "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014"

Diskuse:

Miroslav Novák – předal slovo poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Olze Havlové, která se přihlásila do diskuse,

Olga Havlová – uvedla, že si dovolila využít svého práva vystoupit na tomto zasedání a oslovit členy zastupitelstva kraje před tím, než přistoupí k hlasování k tomuto materiálu, kde je také souhlas k tomu, aby kraj přiřkl dotaci ve výši 6.290 tis. Kč na kanalizaci a výstavbu čističky odpadních vod v obci Jindřichov ve Slezsku,

Martin Sikora – poděkoval paní Olze Havlové za podrobné vylíčení celé situace,

Ing. Pavlína Nytrová – navrhla text usnesení, v němž "žádá zastupitelstvo kraje o odložení schválení dotace na projekt čistička odpadních vod a kanalizace II. etapa Jindřichov ve Slezsku až do vydání usnesení protikorupční policie",

Miroslav Novák – sdělil, že tento návrh je sice zaprotokolován, ale je nehlasovatelný, protože my dnes nerozhodujeme o poskytnutí dotace, to už jsme rozhodli v minulosti, ta dotace byla poskytnuta – ale dnes rozhodujeme pouze o tom, zda prodloužíme lhůtu obci pro předložení smlouvy se Státním fondem životního prostředí, aby měli nárok na dotační titul, který v minulosti vyhlašoval kraj,

Martin Polášek – uvedl, že v takové situaci byli v obci Těrlicko také v roce 2009, kdy se taktéž bývalé vedení obce zavázalo k výstavbě kanalizace za celkem "šílenou" sumu pro pár obyvatel a nové vedení obce s tím potom mělo obrovské problémy,

Martin Sikora – zopakoval, že krajskému zastupitelstvu nepřísluší nic jiného, než hlasovat o prodloužení termínu,

Ing. Jaroslav Kala – dotázal se, proč tu není starosta obce Jindřichov, který by měl v této věci určitě asi nejvíce co říci,

Ing. Libor Nowak – uvedl, že dle jeho názoru je z technického hlediska tento projekt absolutní "paskvil", ale že přesto, že s paní poslankyní cítí a rozumí jí, doporučuje dnes schválit předložený návrh usnesení,

Olga Havlová – sdělila, že na zasedání nepřijela proto, aby obci byla vzata dotace, ale proto, aby tato dotace nebyla poskytnuta v době, kdy to ještě není vyřešeno tou policií,

JUDr. Josef Babka – upozornil, že v dnešním materiálu projednáváme pouze prodloužení termínu a nerozhodujeme o žádném finančním plnění ve vztahu k obci Jindřichov ve Slezsku,

Miroslav Novák – zopakoval, že pokud obec nepředloží smlouvu se Státním fondem životního prostředí – a ten s obcí neuzavře smlouvu dříve, než budou vyřešeny všechny pochybnosti, tak samozřejmě nebude poskytnuta krajská dotace; ale když my dnes nevyhovíme prodloužení, tak dotace nebude poskytnuta ani v případě, kdy se ukáže, že je vše v pořádku,


K materiálu č. 10/17
Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Kopřivnice

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že se nejedná o lokální záležitost, ale o regionální,

Martin Sikora – poznamenal, že rozvoj aktivit na tomto území bude dále podporovat, ale že je zapotřebí najít jiné finanční zdroje, jak celé této akci pomoci; nepovažuje proto tuto záležitost za uzavřenou,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (46 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/966 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/18
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02047/2013/RRC se společností FitCraft Energy, s. r. o.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/967 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/19
Návrh na poskytnutí účelové dotace městu Janov a obci Karlovice

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/968 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/20
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/969 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/21
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu "Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2013"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/970 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/22
Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o sdružení finančních prostředků se statutárním městem Ostrava a na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček II

Martin Sikora – sdělil, že výpověď se rozhodli dát členové Zastupitelstva statutárního města Ostrava na svém zasedání a že my budeme pokračovat v uvedených aktivitách i bez města Ostravy.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/971 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/23
Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – III. čtvrtletí 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/972 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně)

K materiálu č. 11/1
Návrh na nabytí nemovitých věcí pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Ing. Ivan Strachoň – sdělil, že obsahem tohoto materiálu je převod nemovitostí z vlastnictví města Budišov nad Budišovkou do vlastnictví kraje,

Miroslav Novák – dal hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/973 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Návrh na zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/974 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy na poskytnutí darů a návrhy přímých prodejů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/975 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/976 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku ve prospěch kraje v Bohumíně a Opavě

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/977 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6 + dodatek k materiálu
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů

Ing. Ivan Strachoň – sdělil, že součástí tohoto materiálu je prodej objektu na ulici Potoční ve Frýdku-Místku,

Miroslav Novák – dal hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení s tím, že ostatní body pak budou přečíslovány – schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/978 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy vzájemných převodů se Slezským zemským muzeem

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/979 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh vzájemných převodů se statutárním městem Opava

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/980 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrhy převodů nemovitých věcí v odvětví zdravotnictví

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/981 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/982 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11 + nová příloha č. 1
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014" – dotační titul č. 1

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/983 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje Dolní oblasti VÍTKOVICE, zájmovému sdružení právnických osob

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/984–11/985 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 11/13
Návrh na uzavření Smlouvy o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/986 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


12. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 12/1
Informace o kontrolách provedených výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/987 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Informace o výsledku prověření veřejné zakázky "Rekonstrukce mostu ev. č. 4832-3 v obci Nový Jičín – Žilina" zadavatele Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.

Předkladatel materiálu: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního

Diskuse:

Ing. Vít Slováček – uvedl, že si velice váží těch, kteří byli členy kontrolní skupiny, ale požádal ještě o zodpovězení několika dotazů,

Ing. Andreas Hahn – sdělil, že na jednání výboru kontrolního probírali tuto zprávu s tím, že tak, jak je zapsáno v tom závěru a v kontrolním šetření, tak to skončilo na tom, že tam je ten časový nesoulad s tím, že ta činnost, která měla být, jak bylo řečeno, mezi společností Bussines Advisor, a.s., skončila dne 8. 4. a tím pádem se nedotýkala zakázky, která pak byla smluvně uzavřena dne 26. 4. 2010,

Ing. Vít Slováček – sdělil, že si chtěl ujasnit, že to byl ten závěr, který je v závěrečné zprávě,

Miroslav Novák – sdělil, že je rád, že kontrolní výbor zkontroloval uvedenou záležitost, a že kraj nemá uzavřenou žádnou smlouvu s uvedenou společností, ani s žádnou jinou společností, kterou ovládá či řídí p. Martin Dědic,

Ing. Eva Poštová, CSc. – dotázala se, zda ta firma Bussines Advisor, a.s., měla uzavřenou smlouvu o nějakém poradenství nebo revizi se zhotovitelem, se kterým měl smlouvu Moravskoslezský kraj,

Miroslav Novák – odpověděl, že neví nic o tom, zda existuje smlouva mezi spol. EUROVIA CS, a.s., a společností Bussines Advisor, a.s., a také neví, zda to výbor kontrolní kontroloval, ale mezi krajem a uvedenými společnostmi žádná smlouva neexistuje,

Ing. Andreas Hahn – sdělil, že členové výboru kontrolního nejsou orgány činnými v trestním řízení, zjistili pouze již uvedený časový nesoulad,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/988 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


13. Ostatní materiály


Dotazy, připomínky a podněty:

V průběhu zasedání nebyly členy zastupitelstva kraje předloženy žádné písemné dotazy, připomínky nebo podněty.


Různé:

 1. Ing. Libor Nowak – uvedl, že na posledním jednání výboru pro dopravu řešili jednu velmi složitou otázku, která se nedostala na program dnešního jednání,
  • požádal zastupitelstvo kraje a celou radu kraje, aby iniciovali jednání na Ministerstvu dopravy – jedná se mu o věc – rozhodnutí soudu, které nařizuje obcím, aby se staraly o vegetaci, příp. další zeleň, přilehlou k silnicím I. třídy; tuto judikaturu bere jako velmi neseriózní vůči obcím, starostům a těm lidem, kteří zajišťují chod obcí; za prvé je to bude velmi finančně zatěžovat, za další je tady spousta nejasností, které s tímto rozhodnutím jsou – komu bude např. patřit dřevo, když se stromy budou muset kácet; bude s tím spojena spousta dohadů a rozhodování, zda se to mělo odevzdat majiteli pozemku, nebo to měla zlikvidovat obec apod.,
  • sdělil, že nejhorší věc je ta, že když je takhle zcela nejasně rozhodnuto, může dojít k ohrožení životů a majetku,
  • z tohoto důvodu znovu poprosil členy zastupitelstva kraje, aby iniciovali jednání na úrovni Ministerstva dopravy a aby v této otázce bylo jasno, protože obce potřebují zcela jasné a konkrétní rozhodnutí,
  • dodal, že tato záležitost byla projednávána i včera na zasedání Zastupitelstva města Krnov – je v tom opravdu chaos,

  Ing. Jaroslav Kala – jako předseda výboru pro dopravu doplnil Ing. Libora Nowaka s tím, že na tom posledním jednání výboru dne 2. 9. 2014 byla vytvořena pracovní skupina za účelem přípravy podkladového materiálu, který bude projednán v tomto výboru a předložen k jednání,

  Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že dnes odpoledne a zítra se bude konat jednání komise pro dopravu Asociace krajů a že předpokládá, že tato záležitost tam bude také předmětem jednání, protože se to týká všech krajských správ silnic, a druhou věcí je to, čí to jsou vůbec pozemky, a potažmo je tady i konflikt účelného nakládání s veřejnými prostředky,

  Ing. Libor Nowak – uvedl, že by byl rád, kdyby z tohoto jednání byl nějaký výstup jak pro členy zastupitelstva kraje, tak pro vedení jednotlivých obcí, aby jim bylo dáno na vědomí, jak se bránit či příp. jednat v této věci,

  Miroslav Novák – požádal předsedu výboru pro dopravu Ing. Jaroslava Kalu, aby závěry té naší interní skupiny dal na vědomí členům zastupitelstva kraje na chráněných webových stránkách kraje, a stejně tak i náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka, aby takto zveřejnil i výsledky jednání komise pro dopravu Asociace krajů.

 2. Miroslav Novák – sdělil, že do bodu "Různé" se přihlásila občanka Moravskoslezského kraje paní Jana Bajgerová se žádostí o udělení slova, a dal o možnosti jejího vystoupení hlasovat – schváleno (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 93,

  Jana Bajgerová – sdělila, že bydlí v obci Horní Suchá na ulici Stonavské a mluví jménem všech občanů bydlících u této silnice vedoucí z Českého Těšína do Ostravy,

  • uvedla, že tato silnice je přetížena osobní a nákladní dopravou a soukromými přepravci k přepravě kalů a uhlí pro šachty a že měřením hlučnosti bylo prokázáno, že průměr hlučnosti je 70 dB na hodinu,
  • tato situace trvá již šestým rokem; v roce 2009 byla sepsána petice se žádostí o odklonění této dopravy, ale marně; přejít tuto komunikaci je riskantní a na domech se objevují praskliny,
  • psala již i do novin, filmovala zde i regionální televize, tlačí i na obec, kde proběhlo jednání vloni v srpnu, ze kterého vyplynulo, že musí proběhnout další měření hlučnosti; toto se uskutečnilo v září roku 2013, ale od té doby nedostali žádné vyjádření,
  • telefonickým dotazem na hygienické stanici v Karviné pak zjistila, že na uvedenou cestu byla vydána výjimka; nikdo se jim pak už ale neozval,
  • navíc silnici začala využívat i firma, která po ní přepravuje na pozemky u bývalého Dolu František použitou biomasu z bioplynové stanice traktory John Deere, které jezdí i v noci, takže hluk teď připomíná letiště a zápach z polí se line obcí,
  • poprosila proto o přezkoumání podmínek, odklonění přepravy uhlí, kalů a biomasy na cesty, které jsou mimo zabydlenou oblast, dále o výměnu oken, opravu prasklin, odhlučnění fasád a úhradu nákladů na čištění,
  • požádala hejtmana kraje, aby pomohl tento problém co nejrychleji vyřešit,

  Miroslav Novák – odpověděl, že odbor dopravy určitě prověří záležitost v rámci hlučnosti a odbor životního prostředí a zemědělství, příp. jiné odbory, záležitosti ohledně biomasy,

  • dodal, že tato situace bude prověřena a že do 30 dnů paní Bajgerová obdrží odpověď, nebo bude přizvána k jednání.
 3. Ing. Libor Nowak – sdělil, že klub ODS se snažil zařadit do programu dnešního zasedání projednání dopisu hejtmana kraje, který byl adresován členům zastupitelstva kraje v záležitosti tzv. "kauzy Dědic", což se však nepodařilo,

  • uvedl, že uvedený dopis ho i spoustu jeho kolegů neuspokojil, neobjasňuje zcela celou situaci a celou kauzu a nic nového se nedozvěděli,
  • sdělil, že v této záležitosti "běhá" po Ostravě materiál, který mají k dispozici a taktéž i občané, a že je v této záležitosti spousta pochybností,
  • byl by proto velmi rád, kdybychom se k této záležitosti vyjádřili zcela jasně,

  Miroslav Novák – uvedl, že v médiích četl, že bude pozván na jednání politických klubů, ale pozvánku neobdržel; rovněž mu ani nebylo předsedy politických klubů na jednání organizační komise v úterý sděleno, že mají zájem zařadit nový bod do návrhu programu dnešního zasedání,

  • sdělil, že v uvedeném "fragmentu", který koloval po Ostravě, jsou o něm zmínky, ale žádná z nich není v trestně-právní rovině,
  • poznamenal, že celá tato záležitost mu připadá velmi podivná,
  • sdělil, že na policii byl pouze v roli svědka a ne obviněného a že se ho neptali na žádnou věc, která souvisí se zakázkami,
  • zopakoval, že žádná zprostředkovatelská ani jiná činnost mezi krajem a osobou, která je dnes obviněna, neexistuje,

  Ing. Libor Nowak – uvedl, že nic o trestně-právní zodpovědnosti neřekl a že se mu zde jedná pouze o politickou zodpovědnost,

  Miroslav Novák – odpověděl, že on má svědomí čisté.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise RSDr. Karel Kuboš sdělil, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla platně přijata; došlo pouze ke dvěma změnám oproti původním materiálům, a to v bodech č. 10/5 a č. 11/6.


Závěr:

Miroslav Novák – sdělil, že program dnešního jednání byl vyčerpán, a popřál všem pěkný zbytek dne.


Přílohy:


Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 19. 9. 2014

Zápis včetně příloh ověřili:

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.