koronaweb
Menu

konaného dne 6. 6. 2012 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:10, ukončení v 13:50)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

24. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 48 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Uvedl, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 5 členů zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje dále uvedl, že zápis z 24. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Renáta Dračková.


Ing. Jaroslav Palas sdělil, že dne 10. května 2012 zemřel po těžké nemoci JUDr. Miroslav Býma, Ph.D., který se podílel na vzniku krajského úřadu a vykonával funkci vedoucího odboru právního a organizačního od jeho začátku. Jeho památku uctili všichni přítomní minutou ticha.


Ověření zápisu z 23. zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 23. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 29. 2. 2012, byli pan Dalibor Gříšek a pan Martin Sliwka. Oba ověřovatelé zápisu uvedli, že zápis souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu žádné připomínky.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2065 - pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2 (Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 6. 6. 2012 - dále jen "příloha č. 2").


Volba ověřovatelů zápisu z 24. zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 24. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2066 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Ing. Jaroslav Palas sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o takto upraveném složení návrhové komise - schváleno (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2067 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 29. 2. 2012 se konalo 7 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 29. 2. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 12. 3. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 20. 3. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 3. 4. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 17. 4. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 15. 5. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 21. 5. 2012 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 24. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 6. 6. 2012. Na základě doplnění návrhu programu tohoto zasedání na dnešní schůzi rady kraje byly na stůl předloženy ještě materiály pod čísly 104105dodatek k materiálu číslo 99 a dále písemné stanovisko výboru finančního k materiálům předkládaným dnešnímu zasedání. Na základě požadavku předkladatele byl stažen z návrhu programu materiál pod číslem 102. S úvodním slovem předkladatele budou předloženy materiály pod čísly 1, 3, 81105.

Připomínky k návrhu programu:

Mgr. Ivan Týle - seznámil přítomné se stanoviskem politického klubu ODS,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - uvedl, že na minulém zasedání slíbil, že se vrátí k "Programu podpory sociálních služeb", který byl řešen na uvedeném zasedání, a sdělil, že v závěru svého vystoupení předloží návrh na usnesení,

  1. ukládá radě kraje zapracovat do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 do Programu podpory financování běžných výdajů v sociální oblasti částku rovnající se minimálně letošní skutečnosti, tzn. ve výši 10 mil. Kč,
  2. ukládá radě kraje zapracovat do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 rezervu pro podporu organizací v sociální oblasti ve výši 50 mil. Kč",

Ing. Jaroslav Palas - požádal Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla o písemné předložení návrhu usnesení a o formulování názvu uvedeného bodu programu, který by byl zařazen na závěr dnešního zasedání,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že název tohoto bodu je "Podpora programu v sociálních službách na rok 2013", a požádal, aby byl zařazen k projednání za materiál pod č. 65,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - uvedl, že samozřejmě vítá tuto iniciativu, ale domnívá se, že ten pohled je potřeba mít trošku širší,

Ing. Jaroslav Palas - dotázal se Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, zda trvá na zařazení výše uvedeného bodu do programu dnešního zasedání, či akceptuje návrh náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - odpověděl, že trvá na jeho zařazení a že právě stanovisko zastupitelstva kraje dává tomu prioritu a umožní v rámci rady a v rámci dalších projednávání ten mandát dále využít,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o zařazení bodu "Podpora programu v sociálních službách na rok 2013" do návrhu programu dnešního zasedání, a to za bod č. 65 - neschváleno (29 pro, 0 proti, 19 se zdrž.) - usnesení nepřijato - pořadové hlasování č. 4,


K projednávaným materiálům:

K materiálu č. 1
Informace zástupce společnosti Moody´s Investors Service o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Vinš, zástupce společnosti Moody´s Investors Service

Ing. Jaroslav Palas - předal slovo zástupci společnosti Moody´s Investors Service Ing. Petru Vinšovi,

Ing. Petr Vinš - sdělil, že Moravskoslezský kraj obhájil a udržel si hodnocení na mezinárodní stupnici A2, což je stupínek pod ratingem České republiky,

Ing. Jaroslav Palas - poděkoval Ing. Petru Vinšovi za jeho informaci a uvedl, že se při projednávání bodu 3) dnešního programu vyjádří k ratingu šířeji.


K materiálu č. 2
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 9. 5. 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2069 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Návrh Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2011

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Ing. Jaroslav Palas - sdělil, že Závěrečný účet kraje za rok 2011 byl zpracován podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a jeho návrh byl vyvěšen od 21. května 2012 na úřední desce krajského úřadu a také na internetových stránkách kraje; občané tak měli možnost seznámit se s tímto dokumentem a mohou proto uplatnit své připomínky na dnešním jednání,

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle - sdělil, že hejtman kraje se věnoval ve velké míře srovnávání s obdobím 2008,

Ing. Jaroslav Palas - sdělil, že to, co řekl, nebral jako kritiku minulého vedení, ale spíše jako srovnání,

Mgr. Ivan Týle - uvedl, že i to srovnání musí být srovnatelné,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (37 pro, 0 proti, 12 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2070 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2071 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Souhrnná informace o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2072 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Návrh na poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2073 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Návrh na prodloužení časové použitelnosti poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Hrádek

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2074 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Návrh na úhradu členského příspěvku Moravskoslezského kraje pro rok 2012 Asociaci krajů České republiky

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2075 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Návrh na poskytnutí dotací městům Český Těšín a městu Vratimov a neposkytnutí dotace městu Odry z rozpočtu kraje v roce 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2076 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Návrh na poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava na úhradu nákladů spojených s poskytováním elektronických služeb pro potřebu Integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2077 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Návrh na poskytnutí účelových dotací obcím na výdaje spojené s financováním nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku povodní v období května a června 2010 v Moravskoslezském kraji z FSEU

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2078 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Změna smluv o poskytnutí dotace městu Fulnek a městu Odry v roce 2011

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2079 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Baška na vybudování točny autobusů

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Andreas Hahn - sdělil, že již v úvodu zasedání předseda politického klubu ODS Mgr. Ivan Týle zmiňoval, jakým způsobem jsou v dnešním programu zařazovány body pod názvem "dotace",

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (35 pro, 4 proti, 11 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2080 pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Návrh na poskytnutí dotace na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě příjemci Koordinátor ODIS s.r.o.

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Andreas Hahn - uvedl, že tento bod jako bod předcházející byl probírán taktéž na výboru dopravy, kterého je členem, a že nesklidil moc velký úspěch s dotazem u předsedy tohoto výboru, zda je možno, aby jednatelé společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., která je 50 % řízena krajem a 50 % městem Ostravou, předložili vyhodnocení všech dotací od roku 2004, které byly schváleny zastupitelstvem kraje,

Miroslav Novák - sdělil, že je rád, že pan starosta Ing. Andreas Hahn otevřel tuto debatu, protože je to věc, která si zaslouží větší pozornost členů zastupitelstva kraje,

Mgr. Ivan Týle - poznamenal, že srovnávat kartu ODIS s původním záměrem Moravskoslezské karty považuje za absolutně nefér, protože právě vzhledem k jejím vysokým nákladům od tohoto záměru zastupitelstvo kraje odstoupilo,

Ing. Andreas Hahn - dotázal se znovu, zda budeme sanovat náklady s provozem spol. KODIS s.r.o., e‑shopu, centrálního dispečinku v příštím roce a v dalších letech a kolik bude stát tato činnost - zda-li budeme takto sanovat jejich mzdové náklady a zda-li bude navýšen počet zaměstnanců spol. KODIS s.r.o. v rámci posílení nebo zkvalitnění služeb a zřízení služeb e‑shopu a centrálního dispečinku,

Miroslav Novák - předal slovo řediteli spol. Koordinátor ODIS s.r.o. Ing. Alešovi Stejskalovi,

Ing. Aleš Stejskal - odpověděl, že pokud jde o navýšení počtu pracovníků, jedná se o 1 zaměstnance na plný pracovní úvazek, a co se týká vyčíslení dotace, tak tento přehled již byl zpracován a předán odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu - a pokud má informaci, tak bude předán i výboru pro dopravu,

Ing. Andreas Hahn - poznamenal, že na výboru pro dopravu sdělil Ing. Aleš Stejskal, že bude přibírat 4 zaměstnance, nyní ale uvedl, že se jedná pouze o jednoho,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (34 pro, 5 proti, 11 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2081 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Třinec na zajištění mimořádné přepravy cestujících

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Andreas Hahn - uvedl, že při schvalování částky ve výši 300 tis. Kč na zajištění mimořádné přepravy cestujících v Třinci ve výboru pro dopravu před některým z minulých zasedání zastupitelstva kraje bylo řečeno, že se jedná o jedinou částku, kterou budeme v této věci schvalovat,

Miroslav Novák - sdělil, že na výboru pro dopravu Ing. Andreasi Hahnovi na jeho dotazy osobně odpověděl a rovněž tak i vedoucí odboru pro dopravu a silniční hospodářství Ing. Ivo Muras,

Ing. Andreas Hahn - uvedl, že se ptal na termín realizace a zda nebudeme muset zase za čtvrt roku dávat nějakou částku,

Miroslav Novák - odpověděl, že termín dokončení je asi do jednoho roku,

Ing. Andreas Hahn - poznamenal, že to tedy není poslední částka,

Miroslav Novák - sdělil, že věří, že ano, protože ta stavba bude dokončena do konce června příštího roku, a že by ale doporučoval si tam zajet, protože v podstatě 300 tis. Kč stojí za minimálně jediný lidský život,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (45 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2082 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené se statutárním městem Opava

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2083 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., peněžitým vkladem a zároveň nepeněžitým vkladem nemovitého majetku, včetně návrhu na kapitalizaci pohledávky ve výši 1. splátky nájemného za podnik Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2011

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2084 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Ostravice na dobudování dopravní infrastruktury obce

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Mgr. Ivan Týle - sdělil, že následuje blok naprosto nesystémových a naprosto nelogických dotací - a dotázal se, zda tomu rozumí tak, že budeme platit obci Ostravice za vstup do její lokality ve výši 1.600 tis. Kč, tzn. za napojení na naši krajskou komunikaci - za to, co by si běžně měla obec sama vybudovat,

Miroslav Novák - odpověděl, že to není vybudování celé místní komunikace, je to příspěvek kraje s tím, že ta problematika je v širších vazbách - jsou tam spory o vlastnictví pozemku, které se řeší na krajském úřadu několik let,

Mgr. Ivan Týle - uvedl, že potom asi špatně čte důvodovou zprávu - dle jeho názoru se za krajské peníze umožní vstup do místní lokality a místní spory patří do obce a netřeba je řešit na úrovni kraje,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (36 pro, 7 proti, 40 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2085 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Návrh na poskytnutí dotace obci Lhotka na vybudování chodníkového tělesa

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle - uvedl, že toto je druhý klasický dotační titul a že za peníze kraje se řeší to, že obec Lhotka neuspěla v řádném dotačním programu,

Mgr. Dagmar Horváthová - poznamenala, že když dle jejího názoru dnes "prošlo Letiště", kde se vkládají miliardy, bez jediné připomínky, tak se nyní jedná o "směšné" částky,

Mgr. Ivan Týle - domnívá se, že členové zastupitelstva kraje tu jsou pro to, aby hájili zájmy Moravskoslezského kraje,

Ing. Andreas Hahn - sdělil, že reaguje na tyto dotace z důvodu, že on osobně předal žádost 1. náměstkovi hejtmana kraje p. Miroslavu Novákovi na podobné financování pro silnici I/56 - hlavní tepnu mezi Ostravou a Opavou, ale tato žádost se nedostala ani na podatelnu ani na radu kraje,

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. - k poznámce Mgr. Ivana Týle uvedl, že tady nesedí za Moravskoslezský kraj, ale za občany, a že po těch schvalovaných dotacích budou chodit občané kraje - pokud tedy pro to hlasujeme, hlasujeme pro občany a ne proto, že "kopeme" za nějakou firmu,

Mgr. Ivan Týle - sdělil, že kritizuje především nesystémové přerozdělování těchto prostředků, protože od toho jsou dotační programy, které jsme schválili, a toto je značně nesystémové,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (37 pro, 4 proti, 7 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2086 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Karlova Studánka na stavební realizaci zpevněných ploch kolem obecního úřadu

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Petr Adamec - poznamenal, že obec Karlova Studánka již v minulých letech obdržela od kraje částku okolo 40 mil. Kč na vybudování komunikací a chodníků,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že uvedená obec neobdržela uvedenou částku, ale kraj opravil most a cestu, jejichž je vlastníkem,


K materiálu č. 21
Dotace na propagaci kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2088 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Změna smlouvy o poskytnutí dotace obci Mořkov

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2089 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Profinancování a kofinancování aktivity Moravskoslezského kraje "Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN 16001"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2090 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Návrhy na změny smluv s partnery projektu "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2091 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Dotace subjektu ZO ČSOP Onyx na kofinancování projektu

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2092 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Příspěvky na hospodaření v lesích za rok 2011

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2093 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Dotace Povodí Odry, státní podnik

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2094 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Úhrada nákladů statutárnímu městu Frýdek-Místek na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2095 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Dotace městu Jablunkov a obci Mosty u Jablunkova na výstavbu infrastruktury vodovodů

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle - doporučil nechat hlasovat o obou předložených návrzích zvlášť - znovu zopakoval, že když si sečte všechny ty dotace, které jsou dnes přidělovány takovýmto způsobem, tak se jedná o celkovou částku ve výši 22 mil. Kč mimo dotační tituly, mimo schválené programy,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o tom, že bude hlasováno o obou projektech zvlášť - neschváleno - pořadové hlasování č. 33,


K materiálu č. 30
Žádost obce Lichnov o prominutí vratky nevyčerpaných finančních prostředků dotace

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2097 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2011

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2098 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2099 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Libor Nowak - uvedl, že v usnesení zastupitelstva kraje z prosince roku 2011 bylo to, že kraj zřídil Fond životního prostředí pro Moravskoslezský kraj, který má za úkol zlepšit životní prostředí a zemědělství v kraji a jehož účelem je rovněž snížení znečišťování ovzduší z malých spalovacích zdrojů, čili z malých domovních kotlů,

Miroslav Novák - sdělil, že s Ing. Liborem Nowakem beze zbytku souhlasí, ale má za to a prezentuje to při všech možných příležitostech, že tento program, který vymyslel Moravskoslezský kraj, je nejefektivnější z pohledu vynaložených finančních prostředků, co se týče snížení prašnosti u zdroje - je to až 3x efektivnější než investice u průmyslových podniků a je to investice, která je téměř okamžitá a projeví se téměř bezprostředně po instalaci, přičemž doba mezi dotačním titulem a instalací je v podstatě v řádu měsíců,

Ing. Petr Kajnar - uvedl, že za sebe považuje za velkorysost Moravskoslezského kraje to, že vůbec na tyhle věci přispívá, protože odpovědnost za životní prostředí je čistě státní záležitost,

Ing. Jaroslav Palas - sdělil, že v Senátu ve zmíněném zákonu navrhoval, aby polovina finančních prostředků, která plyne z odvodů našich firem, šla zpět do krajů a musela by být účelově použita pro zlepšování životního prostředí, ale ministr byl striktně proti, i když se jednalo o 50 % našich peněz,


(přestávka)

znovu k volbě návrhové komise

Ing. Jaroslav Palas - vzhledem k tomu, že zvolený člen návrhové komise Ing. Václav Pomikálek není na dnešním zasedání přítomen, navrhl zvolit členem návrhové komise Ing. Petra Adamce,


K materiálu č. 34
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2102 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2103 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Změna údajů příjemce dotace v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti sportu pro rok 2012

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2104 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2012

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2105 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 3. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2106 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Návrhy na uzavření Dohod o narovnání se společnostmi SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o., a Hutní montáže - SvarServis, s.r.o.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2107 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Návrh na změnu způsobu stanovení výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a návrhy na prominutí/částečné prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2108 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 v rámci programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2109 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Návrh na poskytnutí dotací v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2110 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Návrh na poskytnutí investiční dotace na přípravu projektů regenerace brownfields v roce 2012 pro obce Chotěbuz, Jindřichov a Veřovice

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2111 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě s obcí Markvartovice

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2112 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011 se Sdružením obcí Vrbenska

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2113 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o výkonu hodnocení regionálních koordinátorů v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce SR‑ČR 2007 - 2013

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2114 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Návrh na poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2115 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 v rámci programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2116 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" - 16. skupina

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2117 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Sviadnov

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (35 pro, 0 proti, 10 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2118 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Návrh na profinancování a kofinancování, zahájení realizace projektů z oblasti sociálních věcí

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2119 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství předkládaných do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2120 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Cena hejtmana Moravskoslezského kraje "Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012" v rámci krajského kola soutěže

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2121 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Návrh na zahájení realizace projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2122 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů - II. čtvrtletí 2012

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2123 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 56
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předložení žádostí o dotaci a změnu usnesení u projektů financovatelných z evropských finančních zdrojů

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - hlasování prohlásil za zmatečné (pořadové hlasování č. 62),


K materiálu č. 57
Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a informace o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2125 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2126 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace statutárnímu městu Karviná z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle - sdělil, že toto je přesně ukázka té nesystémovosti, a dotázal se, proč tento projekt - dotace občanskému sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy" nemohl být zařazen do následujícího bodu programu, do oficiálních dotačních programů, protože dle jeho názoru by se tam svou kvalitou "vešel" a určitě by splnil veškeré podmínky,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že je přesvědčen, že podpora tohoto projektu jak ze strany kraje, tak ze strany města, je na místě a probíhá každý rok,

Mgr. Ivan Týle - uvedl, že nezpochybňuje projekt, ale naopak se domnívá, že splňuje všechny podmínky k zařazení tam, kam patří, tzn. mezi dotační tituly,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (40 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2127 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 60
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených dotačních programů radou kraje v oblasti sociální politiky na rok 2012

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2128 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 61
Žádost příjemce neinvestiční dotace společnosti EUROTOPIA Opava o.p.s. o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2129 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci Happeningu k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby a investiční dotace obci Třanovice

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Dagmar Adamová - doporučila hlasovat o každém bodu usnesení zvlášť,

Ing. Jaroslav Palas - dal o tomto návrhu hlasovat - neschváleno (20 pro, 5 proti, 20 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 69,


K materiálu č. 63
Financování služeb sociální prevence v rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje v letech 2013 - 2016

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Martin Sliwka - dotázal se, proč nejsou v tomto projektu zahrnuty do nějaké části i neziskové organizace, které, jak je vidět z tohoto materiálu, mají nejvíce těchto organizací, a jak se to s nimi bude řešit,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - odpověděl, že příjemcem toho programu bude v podstatě Moravskoslezský kraj, který bude vypisovat výběrové řízení na tyto preventivní služby pro všechny tyto organizace, ať už je tam zřizovatel Moravskoslezský kraj, obce nebo neziskové organizace,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2131 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 64
Žádost občanského sdružení NA OKRAJI o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u poskytnuté dotace

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2132 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 65
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2133 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 66
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Duchovní dědictví Moravy a Slezska" - společný materiál krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2134 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 67
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2135 - 24/2138 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 68
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Klubu českých turistů oblast Moravskoslezská - Turistické značení v MSK v roce 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2139 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 69
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 v rámci dotačního programu "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2140 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 70
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle - uvedl, že se jedná asi o nejproblémovější materiál dnešního zasedání,

Ing. Jiří Vzientek - uvedl, že materiál je předkládán zastupitelstvu z důvodu, že se domnívá, že Klub českých turistů vykonává v rámci celé republiky velmi záslužnou činnost, která přispívá k rozvoji cestovního ruchu v celé České republice,

Ing. Jaroslav Palas - poznamenal, že v zásadě jsme mohli podpořit výstavbu Bezručovy chaty, která u nás vyhořela, ale to nejde, protože by šlo o nedovolenou podporu - proto takovým způsobem řešíme to, že oni za své peníze obnoví Bezručovu chatu a tudíž jim nezbude finančních prostředků na provoz jejich vlastní organizace,

Mgr. Ivan Týle - sdělil, že s Bezručovou chatou problém nemá, nemá nic proti tomu, abychom přispěli Klubu českých turistů, upozornil však na smlouvu, ve které není nic, co by se mohlo kontrolovat; jinak se domnívá, že to ani není úplně právně čisté, ale to už je druhá věc,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat:


K materiálu č. 71
Návrh na ukončení platnosti usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1788 bod 4) ze dne 21. 9. 2011 a usnesení č. 22/1897 bod 1) ze dne 14. 12. 2011

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2142 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 72
Návrh daru nemovitostí v areálu bývalého Dolu Hlubina ve prospěch statutárního města Ostrava

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2143 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 73
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů nemovitostí

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2144 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 74
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství - návrhy na prodej nemovitostí dobrovolnou veřejnou dražbou

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2145 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 75
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2146 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 76
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2147 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 77
Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce člena komise investiční rady kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2148 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 78
Smlouva o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a provincií Binh Thuan (Vietnamská socialistická republika)

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Martin Sliwka - dotázal se, zda mu může někdo říci, jaké je vlastnictví a kde je zapsána společnost "Vietnamsko-česká akciová společnost",

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že je zapotřebí podívat se asi do rejstříku,

Martin Sliwka - sdělil, že se do rejstříku díval a že tam tato společnost zapsána není,

Ing. Jaroslav Palas - doporučil přerušit projednávání tohoto bodu a požádal Ing. Tomáše Fiedlera z odboru kancelář hejtmana kraje, který tuto dohodu koncipoval, o prošetření (pokračování za materiálem č. 81).


K materiálu č. 79
Informace o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 23. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 29. 2. 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Martin Sliwka - poděkoval náměstkyni hejtmana kraje Mgr. Věře Palkové za odpověď na jeho dotaz týkající se kuchyně na Obchodním gymnáziu v Orlové,

Ing. RSDr. Karel Konečný - odpověděl, že v současném období probíhají poměrně zásadní jednání se všemi zdravotními pojišťovnami ohledně nasmlouvání zdravotní péče pro další období, tzn. že v tuto chvíli žádná naše nemocnice nemá pro další období uzavřenou smlouvu - a je to ten klasický postup, kdy se v tuto chvíli jedná a vzápětí po tomto jednání budou potom uzavírány jednotlivé smlouvy,

Martin Sliwka - požádal, aby mu na tyto jeho dvě otázky bylo odpovězeno i písemně,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (43 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2149 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 80
Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 7. 2. 2012 do 17. 5. 2012, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 19. 1. 2012 do 14. 5. 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Martin Sliwka - dotázal se, jak je naloženo s peticí občanů města Orlové, která byla druhou peticí ohledně nemocnice v Orlové, na kterou nedostal petiční výbor žádnou odpověď,

Ing. RSDr. Karel Konečný - odpověděl, že poslední jednání s petičním výborem probíhaly v měsíci dubnu, že tam byly vyloženy argumenty související s nemocnicí a ze strany petičního výboru nebyly vzneseny žádné připomínky,

Martin Sliwka - sdělil, že petice byla předložena v prosinci minulého roku a do dneška, ani na dotazy Bc. Kubalové, která byla členkou petičního výboru, nebyla žádná odpověď, pouze telefonické odpovědi, že se daná záležitost řeší,

Ing. Jaroslav Palas - uvedl, že s petičním výborem osobně také hovořil a že průběžně dostávají ústní informace z pohledu osobních jednání - pokud se tedy p. Martin Sliwka domnívá, že je zapotřebí odpovědět písemně, tak to bude samozřejmě zabezpečeno,

Ing. RSDr. Karel Konečný - sdělil, že to bude součástí odpovědi na dotazy vznesené p. Martinem Sliwkou u předchozího bodu programu,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (39 pro, 0 proti, 8 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2150 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 81
Strategie dlouhodobého rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Předkladatel materiálu: Ing. Pavel Schneider, předseda představenstva spol. Letiště Ostrava, a. s.

Ing. Pavel Schneider - podal informaci o strategii Letiště Leoše Janáčka Ostrava, o tom, jakým směrem a kam by se letiště mělo dále ubírat,

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle - poděkoval za předložený materiál a sdělil, že vítá, že byla zpracována nějaká strategie, ale dle jeho názoru by bylo zapotřebí, aby ve strategii byly také kvantifikovány náklady,

Miroslav Novák - sdělil, že ta odpověď není jednoduchá, protože samozřejmě nemáme přesný rozsah toho, co do budoucna bude létat, ale že letiště má vytvořen již delší dobu systém snížených, téměř nulových poplatků, což znamená v následujících letech desítky miliónů ztráty této společnosti,

Mgr. Ivan Týle - sdělil, že by byl rád, kdyby se to podařilo, a vítá to, že se k tomu přistupuje takovým způsobem,

Miroslav Novák - uvedl, že poté, co se materiál projedná v příslušných orgánech a budeme znát přesnou specifikaci leteckých linek, tak se doplní o požadovanou kvantifikaci nákladů,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (45 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2151 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


znovu k materiálu č. 78
Smlouva o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a provincií Binh Thuan (Vietnamská socialistická republika)

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Ing. Jaroslav Palas - předal slovo vedoucímu oddělení mezinárodních vztahů odboru kancelář hejtmana kraje Ing. Tomáši Fiedlerovi, aby odpověděl na dotaz, kde je uvedená vietnamská společnost registrována, neboť nebyla nalezena v rejstříku u nás,

Ing. Tomáš Fiedler - sdělil, že tato společnost byla registrována ve Vietnamu a jsou tam 3 akcionáři,

Martin Sliwka - dotázal se, zda můžeme podporovat společnost ve Vietnamu,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že podepisujeme deklaraci o vzájemné spolupráci a v zásadě je pro nás žádoucí, že se takováto činnost děje; k ničemu se nezavazujeme, jsou to obecné formulace, že hodláme s uvedenou oblastí spolupracovat,

Martin Sliwka - doporučil, aby pro příště byla v materiálu o takovéto společnosti uvedena nějaká relevantní informace,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (39 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2152 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 82
7. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2153 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 83
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2010/2011

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2154 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 84
Dopis občanů města Vítkova ve věci návrhu řešení vedoucího k zachování středních škol ve městě

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2155 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 85
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2156 - 24/2160 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 86
Program podpory sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Věra Palková - poděkovala všem, kteří se podíleli více než rok na zpracování tohoto materiálu,

Mgr. Daniel Havlík - jako předseda výboru pro tělovýchovu a sport se připojil k podpoře tohoto materiálu a poděkoval rovněž všem, kteří se aktivně podíleli na zpracování této koncepce; zejména vyzvedl spolupráci se členem zastupitelstva kraje Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D.,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (46 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2161 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 87
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020 a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010 - 2020

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2162 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 88
Dopis města Rýmařov ze dne 21. 3. 2012 ve věci "Stanoviska města Rýmařov k analýze "Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2163 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 89
Návrh na prodloužení funkčního období členů v orgánech obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2164 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 90
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2165 - 24/2174 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 91
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2175 - 24/2176 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 92
Návrh Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 - 2016

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2177 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 93
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2178 - 24/2184 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 94
Zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2011

Předkladatel materiálu: plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas - navrhl doplnit předložený návrh usnesení o bod 2) takto: "Zastupitelstvo kraje oceňuje práci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a sborů dobrovolných hasičů při ochraně zdraví a majetku občanů kraje v roce 2011",


K materiálu č. 95
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2186 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 96
Návrh na poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí objektu hasičské stanice v městě Krnově a městu Bohumín na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí objektu požární zbrojnice v Bohumíně - Šunychlu

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2187 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 97
Dotace městu Město Albrechtice

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle - upozornil opět na blok tří dotačních titulů mimo standardní dotační prostředí - zajímalo by ho, jakým způsobem a kdo zahájil investici za 1,6 mil. Kč bez finančního krytí, protože paní starostka v materiálu píše, že tyto finanční prostředky nemají ve svém rozpočtu, protože jsou nad jejich rámec,

Ing. Jaroslav Palas - požádal o vysvětlení starostku Města Albrechtic Ing. Jitku Hanusovou,

Ing. Jitka Hanusová - uvedla, že prozatím nebylo nic zahájeno, pouze to bylo na základě příslibu Moravskoslezského kraje,

Mgr. Ivan Týle - poděkoval za vysvětlení, ale v materiálu je napsáno, že akce byla zahájena,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (35 pro, 0 proti, 12 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2188 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 98
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Raškovice

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (37 pro, 0 proti, 10 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2189 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 99 + dodatek k materiálu
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Brušperk

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (36 pro, 0 proti, 11 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2190 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 100
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1939 bod 2) a 3) ze dne 14. 12. 2011 v části týkající se zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče dle žádosti manželů **********

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2191 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 101
Návrh na poskytnutí dotace v odvětví kultury z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2192 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 102
Návrh na uzavření Smlouvy o dodání publikací s názvem Hradní cesta mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím


K materiálu č. 103
Žádost společnosti QUIRIT ALFA a.s. o finanční podporu golfového turnaje ze série PGA European Tour, Czech Open v obci Čeladná

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. David Maňas - dotázal se, zda se tento turnaj bude konat,

Ing. Jiří Vzientek - odpověděl, že dle jeho informací se letos konat nebude; je to žádost o dotaci na příští rok, kterou ale zamítáme,

Mgr. Daniel Havlík - dodal, že ta dotace je požadována ve výši mezi 20 až 30 mil. Kč; v materiálu je ale předložen návrh na zamítnutí,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (44 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2193 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 104
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy na prodej nemovitostí v Ostravě a Frýdku-Místku prostřednictvím dobrovolné veřejné dražby

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2194 (pořadové hlasování č. 112 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 105
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě, poř. č. 149/2012

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Ing. RSDr. Karel Konečný - uvedl, že se jedná o první materiál, který reaguje na novelizaci zákona o veřejných zakázkách, platnou od 1. 4. t. r.,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (33 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) - přij. usn. č. 24/2195 (pořadové hlasování č. 113 - text uveden v příloze č. 2).


Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas - sdělil, že o slovo se přihlásila občanka Moravskoslezského kraje p. **********, a to na téma "Rozšíření těžby uhlí v Karviné",

********** - uvedla, že zde vystupuje jako zástupkyně občanského sdružení "Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem",

Ing. Jaroslav Palas - poděkoval p. ********** za přednesení jejího diskusního příspěvku a uvedl, že tento problém v podstatě vnímají, berou ho na vědomí, ale že tento problém je v kompetenci Ministerstva životního prostředí a Báňského úřadu,

Mgr. Dagmar Horváthová - uvedla, že naprosto chápe tyto lidi v této složité situaci a že má tuto zkušenost z Orlové,


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková sdělila, že na tomto zasedání neobdržela od členů zastupitelstva kraje žádný písemný podnět.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., sdělil, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla platně přijata. V průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo opravu přijatých usnesení z dnešního zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Závěr:

Ing. Jaroslav Palas konstatoval, že program dnešního zasedání zastupitelstva kraje byl vyčerpán, poděkoval všem za věcný přístup a ukončil zasedání.


Přílohy:

Schválený program 24. zasedání zastupitelstva kraje
Usnesení č. 24/2065 - 24/2195
Přehled hlasování
Listiny přítomných


Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu


V Ostravě dne 14. 6. 2012


Zápis včetně příloh ověřili:


Milada Otáhalová
Ing. Libor Nowak


Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.