Zpráva

Projekty ŽP - evropské zdroje

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje

Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji – I. etapa

Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky

Snížení eutrofizace v povodí vodní nádrže Slezská Harta v MSK

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 (Studénka-Nová Horka) na CHKO Poodří


Projekt Moravskoslezského kraje financovaný z programu Life "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky"

Název projektu:

česky: Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

anglicky: Preservation of alluvial forest habitats in the Morávka River Basin

Název programu:

LIFE – Nature

Cíl projektu:

Cíl projektu vyplývá z Evropské strategie řešení invazních cizorodých druhů. Naplnění hlavního cíle projektu se odehrává ve čtyřech oblastech:

 • Vypracování efektivní metodologie potlačování invazních druhů a následné revitalizace postižených stanovišť
 • Potlačení invazní křídlatky (Reynoutria spp.) v evropsky významné lokalitě Niva Morávky jakožto nezbytného předpokladu záchrany a obnovení biodiverzity v tomto území
 • Vytvoření efektivního přenositelného modelu spolupráce zainteresovaný subjektů při řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí na regionální úrovni
 • Šíření výsledků projektu a poskytování dalších informací o soustavě NATURA 2000 a ochraně životního prostředí obecně, a to na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni

Očekávané výsledky projektu:

1. vytvoření vysoce efektivní komplexní metody potlačení křídlatky (Reynoutria spp.) a následné revitalizace stanovišť, vytvoření dlouhodobé strategie péče o evropsky významnou lokalitu Niva Morávky

2. potlačení křídlatky (Reynoutria spp.) pod 10 % aktuálního výskytu, zvýšení biodiverzity revitalizací stanovišť a podporou keřového patra, snížení erozní náchylnosti vybraných ploch

3. vytvoření přenositelného modelu spolupráce mezi zainteresovanými subjekty, který zajistí následnou péči o evropsky významnou lokalitu Niva Morávky a spolupráci do budoucna při řešení obdobných problémů praktické ochrany přírody

4. zvýšení povědomí o soustavě Natura 2000 a ochraně přírody obecně na lokální a regionální úrovni, šíření výsledků projektu a přenos know-how v oblasti potlačování invazních druhů a následné revitalizace stanovišť na národní i mezinárodní úrovni

Projekt představuje zásadní zlom v řešení problematiky potlačování invazních druhů zejména z hlediska svého rozsahu, neboť se zaměřuje na celé povodí zasažené křídlatkou (Reynoutria spp.). Problém bude řešen za spolupráce několika subjektů, které již mají zkušenosti s likvidací tohoto druhu, disponují významným objemem financí určeným na potlačování invazních druhů a do určité míry jsou vybaveny také po technické a personální stránce a s finančním přispěním Evropské komise prostřednictvím programu LIFE – Nature.

Úspěšná realizace projektu je garantována Moravskoslezským krajem jakožto příjemcem finančního příspěvku, odborná úroveň je garantována Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a projekt je podporován Ministerstvem životního prostředí ČR a obcemi, nacházejícími se v projektovém území.

Financování projektu:

Celkový rozpočet projektu: 1.014.720 €
Příspěvek Evropské komise: 704.000 €
Finanční prostředky z rozpočtu kraje: 60.000 €
Finanční prostředky z rozpočtů partnerů projektu: 250.720 €

Partneři projektu:

 • ZO ČSOP 76/13 Salamandr
 • Lesy České republiky, s. p.
 • Povodí Odry, státní podnik
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • Plzeňský Prazdroj, a. s.

Další informace jsou na webové stránce projektu Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky


Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje

Cíle projektu vyplývaly z vybraných strategických cílů Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje. Hlavním cílem bylo směřovat k vytvoření regionálního systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v kraji. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Moravskoslezským krajem. Projekt probíhal od září 2006 do srpna 2008. Během projektu vzniklo nebo projektem bylo podpořeno šest informačních center - město Bruntál (Ekocentrum Vážka), MIKS Krnov, IKR, Hájenka, HRAT a Moravskoslezská vědecká knihovna. V rámci projektu bylo podpořeno 7147 osob – klientů služeb (z toho 3901 žen), 1532 osob poskytujících/podporujících služby (z toho 570 žen), 4091 účastníků kurzů – klientů služeb (z toho 2378 žen), 1284 účastníků kurzů poskytujících/podporujících služby (z toho 591 žen), vytvořeno 15 pracovních míst, uspořádáno 251 vzdělávacích a osvětových akcí, vytvořeno 32 vzdělávacích environmentálních programů a vyrobeno 44 nové vytvořených či inovovaných produktů.

Název projektu:

česky: Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje

anglicky: Development of Environmental Consultancy and Information Centers Network in Moravsloslezsky kraj (region)

Název operačního programu:

Rozvoj lidských zdrojů

Číslo a název priority:

3.4 - Adaptabilita a podnikání

Číslo a název opatření:

3.4.2 - Specifické vzdělávání

Název výzvy:

3. kolo výzvy OP RLZ

Všeobecné (celkové) cíle projektu:

Hlavním cílem je směřovat k vytvoření regionálního systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v kraji.

K jeho dosažení bylo mj. potřeba (a projekt takové kroky řeší):

 • Odstranit nerovnoměrné rozmístění organizací, služeb a aktivit NNO v kraji
 • Zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí
 • Působit na širokou veřejnost za účelem podpory vhodného životního stylu, šetrné spotřeby a ochrany životního prostředí
 • Prosazovat respektování principů udržitelného rozvoje jako standardní součásti rozhodování veřejné správy
 • Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti environmentálně šetrného podnikán

Specifické cíle projektu:

Projekt vycházel z cílů Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje (aktualizace 2004) a v návaznosti na vybrané priority Koncepce a požadavky Grantového schématu je rozčleněn do 5ti klíčových aktivit:

 • Informace pro všechny (podtitul: Informační systém EVVO a ŽP v Moravskoslezském kraji)
 • Zodpovědné a bezpečné podnikání (podtitul: EVVO pro podnikatelskou sféru)
 • Ochrana přírody - podmínka nikoliv překážka regionálního rozvoje (podtitul: EVVO v oblasti ochrany přírody)
 • Angažovaná veřejná správa (podtitul: EVVO pro veřejnou správu)
 • Komunikační strategie (podtitul: Komunikační strategie jako součást řízení projektu, zajištění publicity i samotná podpora rozvoje EVVO v MSK)

Prostřednictvím existujících (projektem posílených) i nových (projektem vytvořených) poradenských a informačních center (včetně virtuálních a "kočovných") a s využitím metod jednotlivých klíčových aktivit se projektový tým snažil pokrýt "bílá místa" EVVO, především bruntálsko, východní části kraje, části novojičínska, ad. a mj. tak napomoci dostupnosti výstupů připravovaného Informačního systému EVVO a ŽP MSK.

Analýzou EVVO v kraji byla kromě geografických, zjištěna také "strukturální bílá místa EVVO MSK", mezi něž patří především oblast podnikatelské sféry. Proto byly nástroje a metody klíčové aktivity č. 2 zacíleny na vlastníky malých a středních podniků, resp. zaměstnance velkých podniků (vzhledem k této cílové skupině byla část projektu zaměřena také na karvinsko a ostravsko).

V souvislosti s identifikovaným problémem vztahu (velkoplošné) ochrany přírody a regionálním rozvojem, ať už v souvislosti s neopodstatněnými názory, že ochrana přírody a krajiny omezuje regionální rozvoj, nebo aktuálními střety v rámci implementace soustavy Natura 2000, je 3. klíčová aktivita zaměřena na problematiku území všech tří CHKO v kraji (Jeseníky, Poodří, Beskydy). Hlavní podíl v této komponentě mělo NNO, které s uvedenými VZCHÚ dlouhodobě spolupracují.

Rozvoj EVVO v kraji není dále myslitelný bez dostatečné podpory orgánů veřejné správy. Tato podmínka naráží na současnou strukturu veřejné správy, kdy operativní každodenní spolupráce orgánů Kraje je možná pouze s přiměřeným počtem subjektů, tedy především s 22 obcemi s rozšířenou působností. Ověřené metody spolupráce v rámci státní správy však potřebují impuls a odpovídající podporu také v samosprávných činnostech, mezi něž EVVO patří. Proto byla 4. klíčová aktivita věnovana informační a poradenské činnosti pro veřejnou správu (v této souvislosti myšleno především pro obce III. stupně a mikroregiony s očekávaným dopadem na ostatní obce ORP, resp. mikroregionů) a podpoře vzniku facilitačního centra. Poslední, avšak neméně významnou klíčovou aktivitou byla Komunikační strategie pro podporu projektu i rozvoje samotné EVVO v kraji.

Financování projektu:

Celkový rozpočet projektu: 12.780.000,- Kč; 100%
Příspěvek ze strukturálních fondů: 9.375.000,- Kč; 73,36%
Příspěvek ze státního rozpočtu: 3.125.000,- Kč; 24,45%
Finanční prostředky z rozpočtu kraje: 280.000,- Kč; 2,19%

Vstupem České republiky do Evropské unie byla členským státům uložena povinnost vytvořit soustavu chráněných území evropského významu, zvanou Natura 2000. Natura 2000 je tvořena dvěma typy území; ptačími oblastmi, které byly schváleny jednotlivými nařízeními vlády a evropsky významnými lokalitami, které schválila vláda najednou formou národního seznamu evropsky významných lokalit (Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ve znění novely nařízení vlády č. 301/2007 Sb.). Evropsky významné lokality (dále „EVL“), které Evropská komise zařadila do evropského seznamu, zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí Sdělením č. 81/2008 ve Sbírce zákonů. Podle § 45c zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOPK“) musí být tyto EVL vyhlášeny jako zvláště chráněná území (dále „ZCHÚ“) nebo chráněny formou smlouvy o chráněném území podle § 39 ZOPK mezi vlastníkem pozemku a orgánem ochrany přírody. Předkládaný projekt je zpracován za účelem naplnění této zákonné povinnosti s tím, že v I. etapě budou pořízeny veškeré podklady pro vyhlášení ZCHÚ včetně jejich projednání s dotčenými subjekty a teprve v II. etapě projektu budou vydána nařízení kraje o zřízení příslušných ZCHÚ, provedou se nezbytné geodetické práce a území budou označena v terénu.2009 - 2012.

Předmětem projektu je celkem 31 EVL v působnosti kraje a 1 ptačí oblast, u kterých vznikají Moravskoslezskému kraji náklady v souvislosti s plněním povinností daných ZOPK. (Na území Moravskoslezského kraje je do evropského seznamu zařazeno celkem 40 EVL. 8 z nich leží na území Chráněných krajinných oblastí Jeseníky, Beskydy či Poodří (CHKO) a jejich ochrana je v kompetenci věcně a místně příslušné Správy CHKO. Tyto lokality nejsou předmětem projektu, stejně tak jako EVL Důl Ruda I, která je sice v působnosti kraje, ale bude z evropského seznamu vyloučena. Na území Moravskoslezského kraje jsou vymezeny celkem 4 ptačí oblasti, avšak 3 z nich leží ne území výše uvedených CHKO, tudíž jejich ochrana spadá do kompetencí Správ CHKO).

Název projektu:

česky: Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji – I. etapa

anglicky: Implementation of the Natura 2000 network in the Moravian-Silesian Region – 1st. Phase

Název programu:

Operační program Životní prostředí

Oblast podpory:

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

Cíl projektu:

Globálním cílem projektu je implementace území soustavy Natura 2000 na území Moravskoslezského kraje, v působnosti kraje (tj. mimo ty EVL a ptačí oblasti v Moravskoslezském kraji, které leží na území chráněných krajinných oblastí „CHKO“).

Specifickým cílem je zajištění podkladů pro vyhlášení ZCHÚ za účelem ochrany EVL na území Moravskoslezského kraje, v působnosti kraje a označení ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra - Poolší v terénu.

Očekávané výsledky projektu:

Podklady pro zpracování plánů péče (inventarizační průzkumy) - v rámci projektu bude provedeno 45 inventarizačních průzkumů pro druhy živočichů, mechorostů a typy evropských stanovišť, které jsou předmětem ochrany EVL dle Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 301/2007 Sb..

Plány péče - obsahující konkrétní návrhy opatření péče o zvláště chráněné území; v rámci projektu bude zpracováno 29 plánů péče a 1 dodatek k plánu péče.

Zpracování 29 návrhů na vyhlášení zvláště chráněných území (2 lokality se nebudou znovu vyhlašovat, neboť se jedná o stávající zvláště chráněná území a předmět ochrany, rozloha a navržená kategorie ochrany odpovídají Nařízení vlády č. 132/2005 Sb.).

Označení hranic ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra - Poolší v terénu.

Financování:

Celkové náklady projektu: 5.488.106,- Kč

Celkové uznatelné způsobilé výdaje: 5.428.106,- Kč

Termín realizace:

2009 - 2012


Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky

Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečné migrace obojživelníků přes kritický úsek komunikace I/11 v obci Těrlicko. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a Moravskoslezským krajem.

Název projektu:

česky: Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky

anglicky: The Elimination of the Migration Barier for the Amfibians

Název programu:

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa:

6-zlepšování stavu přírody a krajiny

Primární oblast podpory:

6.2- Podpora biodiverzity

Název výzvy:

6. výzva OPŽP

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je trvalé řešení migrační propustnosti komunikace I/11 pro obojživelníky vytvořením biokoridoru – průchodu pod komunikací. Dalším cílem je zachování biodiverzity v dané lokalitě, celková podpora zachování populací obojživelníků a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Očekávané výsledky projektu:

Výstavba celkem 5 systémových podpovrchových tunelů z prefabrikátů z polymerbetonu ACO PRO AT500, přes komunikaci I/11, v místech největších migračních tahů obojživelníků v obci Těrlicko (lokalita Těrlicko – hráz a Těrlicko - Zadky). Realizací záměru očekáváme vytvoření podmínek umožňujících posílení populací obojživelníků, zejména posílení populace ropuchy obecné (Bufo bufo), zařazené mezi ohrožené druhy živočichů.

Trvalé řešení migrační propustnosti, doplněné svodidlovým naváděcím systémem, zajistí bezpečnou migrací obojživelníků přes kritické úseky komunikace I/11 a zvýší bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Financování projektu:

Předpokládaný rozpočet projektu 6.127.470 Kč

Předpokládaný příspěvek z Evropských fondů: 5.208.350 Kč

Předpokládaný příspěvek ze státního rozpočtu (SFŽP): 306.373 Kč

Předpokládané finanční prostředky z rozpočtu kraje: 612.747 Kč

Termín realizace:

12/2010 – 3/2012


Snížení eutrofizace v povodí vodní nádrže Slezská Harta v MSK

Projekt přispěje ke zmapování příčin eutrofizačních procesů povrchových vod v uvedené oblasti a na základě výstupů tohoto projektu bude možno realizovat konkrétní opatření, která povedou k jejich výraznému omezení. Hlavním cílem projektu je zpracování databáze a mapových podkladů pro komplexní vyhodnocení stavu a návrhu řešení možných opatření v povodí vodní nádrže Slezská Harta. Projekt by měl být spolufinancován Fondem soudržnosti, státním rozpočtem České republiky a Moravskoslezským krajem.

Název projektu:

česky: Snížení eutrofizace v povodí vodní nádrže Slezská Harta v MSK

anglicky: The Eutrophication Reduction in the Basin of Slezska Harta in the Moravian - Silesian Region

Název operačního programu:

Operační program Životní prostředí

Číslo a název priority:

1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Číslo a název opatření:

1.1. Snížení znečištění vod

Podoblast podpory:

1.1.3 – Snížení znečištění způsobující eutrofizaci

Název výzvy:

6. výzva OPŽP

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zpracování databáze a mapových podkladů pro komplexní vyhodnocení stavu a návrhu řešení možných opatření v povodí vodní nádrže Slezská Harta. Databáze rizikových lokalit, konkrétních činností a faktorů přispívajících ke zvýšení trofie povrchových vod v oblasti povodí této vodní nádrže, včetně digitálních mapových podkladů, bude sloužit jako podklad pro přípravu realizace konkrétních opatření na nádrži.

Projekt řeší realizaci cca 3leté studie lokality nádrže Slezská Harta, během níž se shromáždí komplexní data o povodí řešené nádrže a na základě jejich analýzy navrhne nejvhodnější varianta snížení vnosu nutrientů do nádrže a snížení projevů umělé eutrofizace.

Výstup projektu bude obsahovat:

 • Zmapování současného stavu: vymezení řešené problematické oblasti (povodí vodního toku Moravice po odtok z nádrže Slezská Harta), přírodní podmínky řešeného povodí, klimatické a hydrologické poměry, geologická a geomorfologická charakteristika včetně erozních oblastí, land cover, land use, kvalita vody ve vodní nádrži Slezská Harta
 •  Identifikace činností/vnosů podílejících se na eutrofizaci vod v nádrži – vlastní databáze: likvidace odpadních vod v řešeném území (zdroje znečištění, způsoby čištění odpadních vod), zemědělské hospodaření, způsob hnojení (organizace zemědělsky obdělávaných pozemků, způsob obdělávání, volba plodin, stávající protierozní opatření, způsob aplikace, časování a intenzita hnojení), erozní procesy (identifikace druhů a umístění v korelaci se zemědělskou činností), rybářské hospodaření na nádrži (systém provozování a jeho vliv na kvalitu vody, stav rybí osádky, vliv jejího složení na kvalitu vody v nádrži)
 • Návrh konkrétních (variantních) opatření vedoucích ke snížení eutrofizace: krátkodobá/dlouhodobá z hlediska efektu, v povodí/v nádrži, finanční kalkulace nákladů na jejich realizaci

Časový harmonogram

Vzhledem k rozsáhlosti předmětného území a tím i zpracovávané databáze je na realizaci projektu vymezeno období let 2009 až 2011, první etapa studie zahrnující mapovací a analytickou část bude zpracována nejpozději do listopadu 2010 a návrh konkrétních opatření do září 2011.

Předpokládané financování projektu:

Celkový rozpočet projektu: 1.610.000,- Kč, 100 %

Příspěvek z Evropských fondů: 1.368.500,- Kč, 85 %

Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky: 80.500,- Kč, 5 %

Finanční prostředky z rozpočtu kraje: 161.000,- Kč, 10 %

Partner projektu:

Povodí Odry, státní podnik


Projekt Moravskoslezského kraje "Vytvoření  komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje"

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje má za cíl přispět k zajištění efektivnějšího získávání, zpracování a dostupnosti informací týkajících se ochrany přírody v Moravskoslezském kraji. Realizátorem projektu je Moravskoslezský kraj, který na přípravě a následně také na realizaci projektu spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, konkrétně s regionálními pracovišti AOPK Ostrava, Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Správou Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Název projektu:

česky: Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

anglicky: Creation of complex monitoring system of natural environment of the Moravian-Silesian region

Název programu:

Finanční mechanismy EHP/Norska

Oblast podpory:

Ochrana životního prostředí

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření komplexního monitorovacího systému vybraných složek přírodního prostředí a faktorů ovlivňujících přírodní prostředí v Moravskoslezském kraji a také samotný monitoring vybraných složek a faktorů. Předmětem monitoringu v rámci tohoto projektu jsou vybrané druhy rostlin a živočichů a dále faktory ovlivňující stav přírodního prostředí: výskyt invazních druhů rostlin, návštěvnost vybraných chráněných částí přírody aj. Výstupem budou soubory údajů získávaných především terénními průzkumy, ale také sběrem a zpracováním již existujících dat. Prostřednictvím internetového prostředí budou následně informace dostupné pro subjekty veřejné správy a významným způsobem tak poslouží jako podklad při rozhodování v oblasti ochrany přírody a krajiny. Počítá se také se zpřístupněním informací pro odbornou a laickou veřejnost.

Očekávané výsledky projektu:

 • fungování dlouhodobě a široce využitelného monitorovacího systému v oblasti ochrany přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji
 • zefektivnění získávání, zpracování a výměny informací týkajících se ochrany přírody v Moravskoslezském kraji
 • dostupnost informací pro všechny subjekty veřejné správy na úseku ochrany přírody a krajiny na území Moravskoslezského kraje

Financování projektu:

Celkový rozpočet projektu: 358.500 €
Příspěvek Evropské komise: 304.689 €
Finanční prostředky z rozpočtu kraje: 53.811 €

Termín realizace:

2009 - 2010

Další informace jsou na webové stránce projektu.


Projekt Moravskoslezského kraje "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko"

Cílem projektu je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako nástroje řešení vybraných problémů ochrany přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji.

Název projektu:

česky: Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

anglicky: Unified Information and Communication System for Nature Conservation in NUTS II Moravia-Silesia

Název programu:

LIFE +

Oblast podpory:

Informace a komunikace v oblasti životního prostředí

Cíl projektu:

Celkovým cílem projektu je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako nástroje řešení vybraných problémů ochrany přírody a krajiny na regionální úrovni.

Projekt sleduje následující dílčí cíle:

 • zlepšení komunikace a výměny informací mezi klíčovými subjekty veřejné správy na úseku ochrany přírody v regionu
 • zvyšování povědomí prioritních cílových skupin o ochraně přírody a krajiny s cílem řešení vybraných problémů v této oblasti (nepovolené kácení dřevin, ničení biotopů rostlin a živočichů v chráněných územích, rušení fauny a podporování eroze v důsledku nelegálního motokrosu, rozšiřování invazních druhů rostlin)
 • Očekávané výsledky projektu:
 • zajištění vstřícného postupu ze strany vlastníků, správců pozemků, samospráv i občanů; propagace předmětů ochrany v konkrétních lokalitách soustavy Natura 2000
 • zlepšení toku informací a zlepšení spolupráce mezi subjekty veřejné správy na úseku ochrany přírody a krajiny
 • optimalizace péče o pozemky s pozitivním dopadem na ochranu ekosystémů, zvýšení zapojení samospráv a vlastníků do tvorby prvků ÚSES, zlepšení vztahu i chování návštěvníků k chráněným územím, omezení ohrožení fauny a eroze půdy vlivem nelegálního motokrosu

Termín realizace:

2010 - 2013

Další informace jsou na webové stránce projektu.


Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 (Studénka-Nová Horka) na CHKO Poodří

Hlavním cílem projektu je realizace kombinovaných technických a přírodních izolačních opatření, která vytvoří bariéru eliminující negativní dopad provozu silnice II/464 Studénka – Nová Horka na předměty ochrany evropsky významné lokality a  ptačí oblasti Poodří. Provoz na zmíněné komunikaci narušuje přirozené migrační trasy a existuje reálná hrozba kolizí chráněných druhů ptactva a živočichů s dopravními prostředky.

Název projektu:

Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 (Studénka-Nová Horka) na CHKO Poodří

Název programu:

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa:

6-zlepšování stavu přírody a krajiny

Primární oblast podpory:

6.2- Podpora biodiverzity

Název výzvy:

XXVII. výzva OPŽP

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace opatření, která významnou měrou přispějí k uchování biodiverzity a početnosti druhů lokalit NATURA 2000 a CHKO Poodří, a vytvoří podmínky pro jejich další existenci. V rámci vytvoření bariéry bude řešen úsek komunikace II/464 Studénka – Nová Horka, která prochází CHKO Poodří v celkovém rozsahu cca 1 km. Z hlediska možných kolizí je kladen důraz především na kriticky a silně ohrožené ptačí druhy motáka pochopa, ledňáčka říčního, bukače velkého a dále také kopřivky obecné, které v přirozených biotopech CHKO Poodří hnízdí. Navržená opatření také významně přispějí ke snížení rizika kolizních střetů s ostatními druhy organismů vyskytujícími se v lokalitě CHKO Poodří, kterou zmiňovaná silnice protíná.

Obecný popis prací:

Doplnění stávající mostní konstrukce o ochrannou stěnu – po obou stranách mostních objektů (tj. 1 x - most přes řeku Odru (464-015) v délce 140,83 m a 1 x - most přes říčku Sedlnici (464-016) v délce 47,071 m) budou instalovány lehké ochranné stěny o výšce 1,6 m, kotvené ke stávajícím zábradlím.

Ochranné oplocení mezi mostními objekty 464 – 015 (přes řeku Odru) a 464 – 016 (přes říčku Sedlnici) - ochranné oplocení bude provedeno pravostranně ve směru na Studénku. Oplocení bude provedeno v celkové délce 336,83 m v celé délce úseku kromě proluky, která bude sloužit pro sjezd na polní cestu. Výška oplocení bude min 2,0 m nad povrch komunikace.

Úsek křižovatky II/464 a silnice III/46427 - úsek bude ošetřen na levé straně směrem na Studénku. V prostoru křižovatky bude v délce 50 m na stávající svodidla ukotvena optická stěna z plastových profilů..

Dosadba stromů a keřů:

a) mezi mosty: 732 ks keřů, 350 ks stromů

b) u ul. Nádražní: 51 ks keřů, 43 ks stromů

c) 197 ks olší

Nebudou káceny stávající stromy

Financování projektu:

Předpokládané celkové náklady: cca 7 015 900,-Kč

a) stavební objekty celkem: 6 561 202,-Kč s DPH

b) dosadba dřevin: 446 297,-Kč s DPH

Předpoklad spolufinancování: 85% způsobilých nákladů

Termín realizace:

7/2012 – 12/2013


frame-scrollup