Zpráva

Kompetence krajského úřadu na úseku vodního hospodářství dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

samostatná působnost

  • zabezpečuje zpracování, aktualizaci a schvalování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací (§ 4),

přenesená působnost

  • vydává, mění nebo ruší povolení provozovat vodovod nebo kanalizaci na území kraje (§ 6),
  • povoluje výjimku k úpravě vody, která v místě odběru nesplňuje požadavky na jakost surové vody, na vodu pitnou (§ 13 odst. 2),
  • připravují systémové zajištění nouzového zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod za krizových situací (§ 21 odst. 3),
  • rozhoduje o povinnosti veřejné služby, jestliže se vodovod nebo kanalizace nacházejí na území více správních obvodů obcí s obecními úřady s rozšířenou působností (§ 22),
  • projednává správní delikty podle § 33 odst. 2 až 6.
frame-scrollup