Zpráva

Výroční zpráva za rok 2011

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008 schváleny „Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

V tabulce „Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2011“, která je součástí „Výroční zprávy“, je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
  V průběhu roku 2011 krajský úřad obdržel celkem 86 písemných žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 16 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části.
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
  Byly podány tři odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
  Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
  V roce 2011 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
 5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.
  Byly podány dvě stížnosti. Důvodem podání jedné stížnosti byl nesouhlas s vyřízením žádosti odložením, druhá stížnost byla podána z důvodu nesouhlasu s obsahem a rozsahem poskytnutých informací. V obou případech nadřízený orgán potvrdil správnost postupu krajského úřadu a stížnost shledal nedůvodnou.
 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.
  Z celkového počtu podaných 86 písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2011 byla vyžadována úhrada nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. ve dvou případech. Jednou finanční úhrada činila 972 Kč a byla žadatelem zaplacena. V druhém případě finanční úhrada činila 1 944 Kč, nebyla žadatelem zaplacena a žádost o poskytnutí informace byla odložena.

Ve srovnání s léty 2009 (43 žádostí) a 2010 (51 žádostí) počet písemně podaných žádostí narůstá. Dotazy se týkaly především oblasti dopravy, životního prostředí, politického vedení kraje, fungování a chodu krajského úřadu.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona.

Webová stránka Moravskoslezského kraje poskytuje občanům velkou část informací a ve zvláštním oddíle „Povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace.

O významu těchto stránek svědčí stále narůstající návštěvnost. Webové stránky v roce 2011 navštívilo 894 589 absolutně jedinečných návštěvníků (což je o 143,8 tis. návštěv více oproti předešlému roku) a zároveň tato stránka zaznamenala 1 832 059 celkových návštěv.

Nejvýraznější nárůst zaznamenala sekce Návštěvník, návštěvy absolutně jedinečných návštěvníků se navýšily oproti loňskému roku o 160 tisíc a celková návštěvnost se navýšila o 220 tisíc.

Níže jsou uvedeny jednotlivé počty návštěv a návštěvníků všech sekcí webové stránky v roce 2011.

Sekce web.stránky Počet návštěv Počet absolutně jedinečných návštěvníků
O kraji 57 872 46 457
Návštěvník 366 744 275 795
Podnikatel 35 154 26 159
Student 23 000 18 262
Veřejná správa 859 760 338 424
ISŽP 65 482 42 643
Přehled vyřízení žádostí o poskytování informací v roce 2011
Odbory krajského úřadu (zkratka odborů) Počet podaných žádostí v roce 2011 celkem Způsob vyřízení žádostí Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí Podané stížnosti na vyřízení žádosti Poskytnuté informace s finanční úhradou
Plně poskytnuté informace Odložení žádosti Odložení části žádosti, část informace poskytnuta Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta Odkaz na zveřejněné informace Poskytnutí informací, část vyřízena odkazem na zveřejněné informace Odložení části žádosti, rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta Počet vyřízených žádostí s úhradou Úhrada v Kč
KH 1 1                      
17 12   1 1 3       1      
KON 4 3           1          
POR 11 7     1 2     1        
INF 1 1                      
5 4 1                 1 972
IM 3 3                      
FIN 1 1                      
ZDR 5 5                      
ÚPS 12 7 1   2 2       1 1    
RRC 1 1                      
ŽPZ 7 5 1     1              
ŠMS 3 2     1         1      
EP 2 2                      
SOC 3 2       1              
DSH 10 9       1         1    
Celkem 86 65 3 1 5 10 0 1 1 3 2 1 972 
Vysvětlivky k tabulce:
zkratka místo - poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
KON Odbor kontroly a interního auditu
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IM Odbor investiční a majetkový
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
RRC Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
EP Odbor evropských projektů
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy a silničního hospodářství
frame-scrollup