Zpráva

Černý důl

Opuštěný důl se třemi patry štol v prostoru břidlicové haldy, zimoviště netopýrů.

Katastrální území: Svatoňovice
Výměra: 3,58 ha
Nadmořská výška: 506 – 535 m
Vyhlášeno: 1989

Opuštěný důl na pokrývačské břidlice se nachází v rozsáhlém lesním komplexu s převážně změněnou porostní skladbou. Převládá smrk ztepilý (Picea abies), doprovázený borovicí lesní (Pinus sylvestris), modřínem opadavým (Larix decidua) a břízou bělokorou (Betula pendula).

Důl se třemi patry štol v prostoru břidlicové haldy je významným zimovištěm netopýrů, lokalita je sledována od roku 1976. Ve štolách masově zimuje netopýr černý (Barbastella barbastellus), kterého zde bývá až 1000 exemplářů. Dále byli pozorováni netopýři velký (Myotis myotis), severní (Eptesicus nilssonii), ušatý (Plecotus auritus), večerní (Eptesicus serotinus), vodní (Myotis daubentonii) a vousatý (Myotis mystacinus). Z faunistického hlediska je zajímavý výskyt netopýra brvitého (Myotis emarginatus).

Dobývání břidlice bylo ukončeno před rokem 1945 a v roce 1978 byla vstupní šachta zasypána rumištním odpadem. Stálým a největším ohrožením netopýrů je neukázněné chování návštěvníků lokality – rozdělávání ohňů, poškozování oplocení a zábran ke vstupu do štol. Proto byla zřízena pravidelná strážní služba.

Při obnově porostu bude měněna druhová skladba dřevin ve prospěch buku a jedle.

frame-scrollup