Zpráva

Vřesová stráň

Zarůstající rašelinná louka a svahové smilkové pastviny s přilehlým převážně smrkovým lesem jsou biotopem mokřadních druhů živočichů a vzácných ohrožených druhů rostlin.

Katastrální území: Mosty u Jablunkova
Výměra: 7,81 ha
Nadmořská výška: 525 – 580 m
Vyhlášeno: 1990

Ve střední části území se vytvořily rašelinné louky, na které navazují střídavě vlhká luční společenstva svazu Calthion, kde mají optimální podmínky prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata), p. májový (D. majalis) a všivec ladní (Pedicularis sylvatica). Suché smilkové pastviny na svazích v jihovýchodní části jsou porostlé jalovcem obecným (Juniperus cmomunis), janovcem metlatým (Sarothamnus scoparius), hlohem jednoblizným (Crataegus monogyna), krušinou olšovou (Frangula alnus) a dalšími keři.

Zalesněnou část tvoří druhotné smrčiny s vtroušenou břízou bělokorou (Betula pendula), borovicí lesní (Pinus sylvatica), modřínem opadavým (Larix decidua) a javorem klenem (Acer pseudoplatnus). V podrostu místy nalezneme žebrovici různolistou (Blechnum spicant) a plavuň vidlačku (Lycopodium clavatum).

Luční fytocenózy jsou pravidelně koseny, nejvhodnější by bylo zavedení extenzívní pastvy.

frame-scrollup