Menu

Ivan Strachoň

5. zasedání zastupitelstva kraje – dne 16. 9. 2021
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:04:091bod bez materiálu5/376pro
9:05:3722/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje5/377pro
9:06:2232/3 – Volba členů návrhové komise5/378pro
9:07:2042/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje5/379pro
9:08:1252/5 – Informace o činnosti rady kraje5/380pro
9:09:2963/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě.5/381pro
9:10:1874/1 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení5/382pro
9:10:5184/1 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení5/383pro
9:11:2694/3 – Návrh na darování dopravních automobilů vybraným obcím Moravskoslezského kraje5/384pro
9:11:55104/4 – Návrh na darování techniky vybraným obcím Moravskoslezského kraje a České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje5/385pro
9:12:27114/4 – Návrh na darování techniky vybraným obcím Moravskoslezského kraje a České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje5/386pro
9:12:55124/5 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje5/387pro
9:14:18134/6 – Návrh " na uzavření "VYHLÁSENIA O SPOLOČNOM ZÁMERE medzi Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) a Moravskosliezskym Krajom (MSK) s cieľom deklarovať spoluprácu a podporu v rámci kandidatúry mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026"5/388pro
9:17:36145/1 – Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-20445/389pro
9:22:22155/2 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise5/390pro
9:23:06166/1 – Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury5/3915/392pro
9:23:43176/2 – Individuální dotace v odvětví kultury a změny u poskytnutých dotací5/393pro
9:24:15186/3 – Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu a uzavření dodatků ke smlouvám5/394pro
9:24:52196/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 20215/395pro
9:25:20206/5 – Návrh na poskytnutí daru za odevzdaný archeologický nález5/396pro
9:26:08216/6 – Změna splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci po obdržení dotace od poskytovatele příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska, týkající se projektu "Toulky údolím Olše", realizovaného v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.5/397pro
9:26:45227/1 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství5/398pro
9:27:16237/2 – Závazek k úhradě protarifovací ztráty RegioJet a.s. v souvislosti se zapojením do ODIS5/399pro
9:28:01247/3 – Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou II/459 v k.ú. Horní Benešov, C 101 - Přeložka silnice II/459 - 1. a 2. část + Místní komunikace z důvodu revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov - Obnovení dopravní komunikace5/400pro
9:28:48258/1 – Návrh na kofinancování a poskytnutí návratných finančních výpomocí organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o., na projekty "Revitalizace parků Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - Karviná a Orlová" v rámci OPŽP5/401pro
9:29:24268/2 – Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu "Investiční akce a opravy majetku" a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace5/402pro
9:29:55278/3 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace5/403pro
9:35:01288/4 – Žádosti organizací o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví5/404pro
9:35:37298/5 – Návrh na projednání zahájení přípravy akce "Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu" realizované organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace5/405pro
9:37:50308/6 – Návrh na prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci na zajištění předfinancování projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o."5/406pro
9:47:24318/7 – Žádost organizace Golf Club Lipiny, spolek, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje5/407zdržel se
9:48:39328/8 – Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Pořízení stacionárního a mobilního RTG přístroje a ultrazvukového přístroje" a návrh smlouvy o poskytnutí dotace5/408pro
9:49:11339/1 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu Moderní metody pěstování rostlin5/409pro
9:49:41349/2 – Návrh na schválení financování projektu "Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm"5/410pro
9:50:15359/3 – Návrh na schválení zahájení příprav kulturních projektů "Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice" a "Žerotínský zámek - centrum relaxace a poznání"5/411pro
9:50:43369/4 – Návrh na navýšení částky na profinancování a kofinancování projektů OPŽP5/412pro
9:51:13379/5 – Návrh na ukončení přípravy projektu "Energetické úspory DC Čtyřlístek - Havířov"5/413pro
9:51:44389/6 – Návrh na schválení změny doby financování projektu Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále5/414pro
9:52:13399/7 – RESOLVE_Dohoda o spolupráci, Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace5/415pro
9:52:46409/8 – Návrh na změnu výše a doby profinancování a kofinancování projektu "Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86"5/416pro
9:53:18419/9 – Zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování projektu "Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021 "5/417pro
9:53:44429/10 – Finanční nástroj JESSICA5/418pro
9:54:15439/11 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací městu Odry a obci Bystřice na opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity5/419pro
9:54:45449/12 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021"5/420pro
10:12:37459/13 – Informace o realizaci Programu RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji5/421pro
10:13:14469/14 – Návrh na změnu v projektu se součtem dotací nad 200 tis. Kč v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"5/422pro
10:13:44479/16 – Návrh na ukončení přípravy projektů z oblasti školství a chytrého regionu5/423pro
10:14:11489/16 – Návrh na ukončení přípravy projektů z oblasti školství a chytrého regionu5/424pro
10:14:43499/17 – Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace a návrh na dofinancování dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"5/425pro
10:15:14509/18 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2021"5/426pro
10:15:42519/19 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Ostravské univerzitě5/427pro
10:16:09529/20 – Zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina - delegace nového člena správní rady5/428pro
10:16:35539/21 – Změna stanov spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.5/429pro
10:17:02549/22 – Změny podmínek dotací v oblasti cestovního ruchu5/430pro
10:17:30559/23 – Návrh na ukončení realizace projektu"Chráněné bydlení organizace Sagapo II"5/431pro
10:18:01569/24 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+", 3. skupina.5/432pro
10:18:385710/1 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 20215/433pro
10:19:185810/2 – Návrh na uzavření dodatku k darovací smlouvě č. 01585/2014/IM a darovací smlouvě č. 02421/22012/IM, souhlas s prodejem pozemku v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí5/434pro
10:19:475910/3 – Návrh darovat nepotřebné movité věci Charitě Opava5/435pro
10:20:146010/4 – Návrh prodeje pozemku na letišti5/436pro
10:20:426110/5 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí5/437pro
10:21:096210/6 – Návrh na schválení přípravy akce v odvětví zdravotnictví5/438pro
10:21:376310/7 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy5/439pro
10:22:096410/8 – Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a v dalších letech5/440pro
10:22:406510/9 – Nakládání s nesvěřeným majetkem kraje5/441pro
10:23:096610/10 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství5/442pro
10:24:556710/11 – Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených veřejně prospěšnými stavbami pozemních komunikací "Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská" a "Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa".5/443pro
10:26:116810/12 – Návrh daru nemovitých věcí - pozemek a parkoviště ul. na Jízdárně5/444pro
10:26:596911/1 – Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu v oblasti sociálních věcí5/445pro
10:27:457011/2 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální5/4465/451pro
10:28:157111/3 – Dohoda o narovnání v odvětví sociálních věcí5/452pro
10:28:497211/4 – Návrh Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022 - 20275/453pro
10:29:287311/5 – Návrh na sloučení příspěvkových organizací působících v oblasti sociální5/4545/455pro
10:29:577411/6 – Prodloužení smluv o závazku a aktualizace Krajské sítě - dodatek č. 45/456pro
10:30:307511/7 – Žádosti příjemců dotací v oblasti sociální o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále5/457pro
10:30:577611/8 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v odvětví sociálních věcí5/458pro
10:31:347711/9 – Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 20215/459pro
10:32:157812/1 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu5/460pro
10:32:527912/2 – Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, program podpora sportu v MSK5/461pro
10:33:388012/3 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje v oblasti školství5/4625/463pro
10:34:068112/4 – Návratné finanční výpomoci v odvětví školství5/464nehlasoval
10:34:488213/1 – Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace obci Krasov v rámci podpory odpadového hospodářství5/465pro
10:35:228313/2 – Dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava na provoz identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší5/466pro
10:35:598413/3 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí" pro roky 2021-20225/467pro
10:36:348513/4 – Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace obci Soběšovice na podporu studie řešení nakládání s vodami v obci5/468pro
10:37:148614/1 – 5. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje 20215/469pro
10:41:4587bod bez materiálubez usnesenínehlasoval

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.