Menu

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 2. 4. 2016 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

2/2 – Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

2/3 – Volba návrhové komise
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

2/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 – Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

4/1 – Návrh na darování defibrilátorů Krajskému ředitelství policie MSK
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/2 – Návrh na darování techniky Hasičskému záchrannému sboru MSK
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/3 – Návrh na uzavření memoranda o výstavbě integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/4 – Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací na zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu Moravskoslezského kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje v roce 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/5 – Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/6 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 22. 3. 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/7 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2016" a soutěž "Stavba Moravskoslezského kraje - 10. ročník"
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/8 – Odpověď - Individuální žádost o poskytnutí dotace na pořízení traktoru pro komunální účely
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/9 – Souhrnná informace o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/10 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/11 – Informace o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 18. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 25. 2. 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/12 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 29. 3. 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/13 – Návrh dohody o spolupráci mezi provincií Hebei (Čínská lidová republika) a Moravskoslezským krajem (Česká republika)
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/14 – VZ č. 58/2016 - Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Výběr zhotovitele stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín"
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/15 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/16 – Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh na uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o budoucí kupní smlouvě se společností Asental Land, s.r.o.; informace o pokračující přípravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

5. Úsek legislativy

5/1 – Dílčí změna Legislativního plánu Moravskoslezského kraje
Předkládá: JUDr. Josef Babka, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

6/1 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/2 – Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2014/2015
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/3 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2016“
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

7. Úsek zdravotnictví

7/1 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016“
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/2 – Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2017-2018 k zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/3 – Žádost Karvinské hornické nemocnice a.s. o poskytnutí účelové dotace na pořízení CT přístroje
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/4 – Žádost Ostravské univerzity v Ostravě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

8/1 – Návrh na navýšení dotace z rozpočtu kraje na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/2 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění konference v rámci česko-polské odborné platformy ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/3 – Informace o postupu přípravy výběrového řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/4 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění mezinárodní konference TRANSPORT
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/5 – Dotace na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2016
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/6 – Návrh na opětovné jmenování členů v orgánech Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/7 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/8 – Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2016
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/9 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/10 – Návrh na zřízení věcných břemen - služebností ve vlastnictví jiných subjektů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/11 – Plány dílčích povodí Horní Odry a Moravy a přítoků Váhu pro území Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

9/1 – Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v Moravskoslezském kraji na léta 2016 až 2020
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/2 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/3 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v r. 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/4 – Návrh na zřízení účelového Fondu sociálních služeb, dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/5 – Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 a zmocnění rady kraje k udělování Pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/6 – Dlouhodobá koncepce poskytování sociálních služeb, pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkovými organizacemi kraje v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/7 – Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/8 – Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/9 – Návrh na poskytnutí dotací a neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v odvětví kultury
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/10 – Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Toulky údolím Olše"
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/11 – Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010 - 2020 (aktualizace 2016)
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/12 – Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/13 – Návrh na navýšení dotace a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

10/1 – Návrh na změnu partnera a přijetí zmocnění k předložení žádosti o grant na projekt „Cooperation in vocational education for European labour market” („Spolupráce v odborném vzdělávání pro Evropský trh práce“) do programu Erasmus+
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/2 – Návrh na ukončení přípravy a zahájení přípravy projektů z oblasti zdravotnictví
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/3 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/4 – Návrh na schválení změny obsahu projektu z oblasti dopravní infrastruktury
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/5 – Návrh na ukončení přípravy projektů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/6 – Návrh na zrušení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00233/2016/RRC
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/7 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/8 – Návrh na schválení zahájení přípravy a uzavření Dohod o spolupráci k projektům v oblasti silniční infrastruktury připravovaných do výzvy Operačního programu INTERREG V - A Česká republika - Polsko
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/9 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pod názvem „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/10 – Návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/11 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/12 – Návrh na schválení zahájení realizace projektu "Příměstské tábory pro děti zaměstnanců KÚ MSK" do Operačního programu Zaměstnanost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/13 – Návrh na poskytnutí individuální dotace obce Kyjovice
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/14 – Návrh na vyčlenění, profinancování a kofinancování a předložení žádostí o dotaci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/15 – Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a předčasné zahájení realizace projektů v oblasti „efektivní veřejné správy“ v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/16 – Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování a zajištění udržitelnosti projektu Muzeum automobilů TATRA
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

11/1 – Návrh majetkoprávního vypořádání stavby pozemní komunikace ve Studénce
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/2 – Návrhy na změny v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje, návrhy dodatků zřizovacích listin
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/3 – Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Bílovec-město a v k. ú. Metylovice do vlastnictví kraje formou souhlasného prohlášení
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy na poskytnutí darů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/5 – Návrh přímého prodeje pozemku v k. ú. a obec Nošovice
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/6 – Návrh předání plynárenského zařízení ve Studénce k hospodaření příspěvkové organizaci Zámek Nová Horka
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/7 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – uznání vlastnického práva formou souhlasného prohlášení nemovitých věcí v k. ú. Vlčovice
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/8 – Návrhy na zřízení věcných břemen - služebností na nemovitém majetku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/9 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrh na poskytnutí daru pozemku obci Albrechtičky
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/10 – Průmyslová zóna Nošovice – návrh na odkoupení pozemků a zřízení věcného břemene
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/11 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2016“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/12 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mikroregionu Hvozdnice
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/13 – Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2016 v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/14 – Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování a zajištění udržitelnosti projektů z oblasti kultury
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

12. Materiály výborů

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

13. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Celkem materiálů: 84

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.