Menu

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 2. 9. 2016 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

2/2 – Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

2/3 – Volba návrhové komise
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

2/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a oznámení o vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

4/1 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/2 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru Českému svazu bojovníků za svobodu na zdravotnické pomůcky a léky
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/3 – Návrh na zrušení usnesení o poskytnutí účelových investičních dotací obcím Moravskoslezského kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2016 a návrh na poskytnutí účelových investičních dotací obcím Moravskoslezského kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2016 s časovým přesahem do roku 2017
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/4 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci bezpečnostních opatření v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2016“
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/5 – Návrh na poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací v odvětvích krizového řízení, prezentace kraje a edičního plánu
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/6 – Návrh na darování techniky a materiálu Hasičskému záchrannému sboru MSK, Krajskému vojenskému velitelství Ostrava a vybraným obcím Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/7 – Návrh na poskytnutí dotací určených na dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany vynaložených v roce 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/8 – Návrh na poskytnutí dotací České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/9 – Návrh na uzavření dodatku memoranda o výstavbě hasičské zbrojnice v městě Vrbno pod Pradědem a návrh na poskytnutí investiční účelové dotace městu Vrbno pod Pradědem na výstavbu hasičské zbrojnice
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/10 – Návrh na změnu výše poskytnuté dotace a prodloužení termínu poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava na úhradu nákladu spojených s výstavbou vrtulníkového hangáru
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/11 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 30. 8. 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/12 – Návrh na poskytnutí individuální dotace v odvětví krizového řízení a na prodloužení termínu použití investiční účelové dotace
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/13 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 25. 8. 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/14 – Průmyslová zóna Nad Barborou – úprava podmínek daru ze strany státního podniku DIAMO; návrhy dodatků ke stávajícím smlouvám se společností Veolia Energie ČR, a.s., Statutárním městem Karviná; informace o pokračující přípravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/15 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/16 – Návrh Dohody o navázání přátelských vztahů mezi provincií Jiangsu, Čínská lidová republika a Moravskoslezským krajem, Česká republika
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/17 – Závazek veřejné služby v pravidelné letecké dopravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

5. Úsek legislativy

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

6/1 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory talentů
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/2 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o Spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/3 – Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji v r. 2016
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/4 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/5 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti se změnou názvu a sídla organizace, doplňkové činnosti a majetku
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/6 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace a organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/7 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti se změnou vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

7. Úsek zdravotnictví

7/1 – Navýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/2 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016“
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/3 – Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/4 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/5 – Úprava podmínek pověření Bílovecké nemocnice, a.s. poskytující služby v rámci závazku veřejné služby
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

8/1 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na pořízení SAM modulů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/2 – Návrh na uzavření Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/3 – Změna stanov obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/4 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/5 – Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. za účelem úhrady ztráty minulých let a návrh na zvýšení základního kapitálu této společnosti
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/6 – Dotace okresní organizaci Karviná Českého svazu včelařů na pořádání Krajské včelařské výstavy
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/7 – Dotace obci Karlova Studánka na rekonstrukci kanalizace
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/8 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/9 – Zvýšení dotace okresní organizaci Frýdek – Místek Českého svazu včelařů na podporu včelařských kroužků mládeže
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/10 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

9/1 – Návrh dohody o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Vzájemné soužití o.p.s.
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/2 – Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/3 – Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/4 – Návrh na poskytnutí dotací a změnu poskytnuté dotace v odvětví kultury
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/5 – Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/6 – Návrh na kofinancování a profinancování projektu „Zefektivnění ochrany knihovního fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/7 – Projednání žádostí o dotace z rozpočtu kraje v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/8 – Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2017 - 2021
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/9 – Návrh na uzavření Dohody o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 03339/2015/SOC s organizací Futra z.s.
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/10 – Návrh na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje do Fondu sociálních služeb
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/11 – Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016" financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/12 – Žádost organizace AVE, z.s. o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

10/1 – Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti dopravní infrastruktury
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/2 – Návrh na vyčlenění, kofinancování a profinancování projektů energetických úspor
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/3 – Návrh na zahájení přípravy projektu Nákup bytů pro chráněné bydlení, návrh na změnu názvu projektu, zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu Rodinná a manželská poradna - Frýdek-Místek, návrh koupit nemovitosti v k. ú. Místek pro příspěvkovou organizaci Centrum psychologické pomoci
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/4 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací obcím Hrčava a Dolní Lomná a Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/5 – Návrh na profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti projektů z oblasti školství
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/6 – Návrh na zahájení realizace projektu "Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o."
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/7 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací v rámci Regionální investiční pobídky
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/8 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací Sportovnímu klubu FC Hlučín, z.s., Charitě Jablunkov, městu Odry a Centru rodiny BOBEŠ z.s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/9 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu s názvem "Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje - 1.výzva"
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/10 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/11 – Návrh na úpravu smluv v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/12 – Návrh na úpravu smluv v rámci individuální dotace a programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/13 – Návrh na schválení zahájení přípravy projektu „Dluhové poradenství a navyšování finanční gramotnosti v Moravskoslezském kraji“ a zahájení přípravy, předložení žádosti a profinancování a kofinancování projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/14 – Návrh profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti informatiky
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/15 – Aktualizace projektů z oblasti životního prostředí, návrh na profinancování a kofinancování a předložení žádostí o podporu
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/16 – Návrh na zahájení přípravy, předložení žádosti o dotaci a profinancování a kofinancování projektu „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/17 – Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2014 - 2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/18 – Závěrečná zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 – 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/19 – Návrh na profinancování a kofinancování a předložení žádosti projektu Foster excellence in the Moravian-Silesian Region
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/20 – Návrh ukončení přípravy projektu „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví““
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/21 – Návrh na uzavření Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/22 – Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování, zajištění udržitelnosti a předložení žádosti o dotaci projektů v oblasti sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/23 – Návrh na neposkytnutí účelové dotace obci Roudno a na poskytnutí účelové dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/24 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/25 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/26 – Návrh na zrušení profinancování a kofinancování projektu Výměna pozitivních informací a pokračování a spolufinancování akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/27 – Návrh na poskytnutí dotace obci Smilovice a úpravu smluv v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/28 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, poř. č. 147/2016
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/29 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2017 Frýdek-Místek“, poř. č. 145/2016
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/30 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, poř. č. 143/2016
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

11/1 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrh na zrušení předkupního práva k pozemku v k. ú. Straník
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/2 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrh na odkoupení pozemků z vlastnictví ČR - Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/3 – Návrh darovat nepotřebné movité věci z odvětví sociálních věcí Slezské diakonii
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/4 – Návrh na poskytnutí individuální dotace subjektu TROJHALÍ KAROLINA
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/5 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/6 – Návrh na změnu obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Mikroregionem Slezská Harta
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/7 – Návrh na poskytnutí dotace subjektu IC Petrovice u Karviné, z.s. a neposkytnutí dotace obci Slatina z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/8 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrh na odkoupení pozemků v k.ú. Svinov
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/9 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/10 – Návrh prodejů pozemků v k. ú. Mošnov
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/11 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh směnit pozemky s HZS MSK a darovat stavební objekty statutárnímu městu Ostrava
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/12 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrh na nabytí pozemků pod budovou bazénu a pod budovou ZUŠ v Havířově
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/13 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh na úpravu hospodaření s areálem Zelený Jelen Opava
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/14 – Návrh směny nemovitostí se společností Řízení letového provozu České republiky, s.p.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/15 – Průmyslová zóna Nošovice - návrh přímého prodeje pozemků
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/16 – Průmyslová zóna Nošovice - návrh změny textu usnesení přímého prodeje nemovitých věcí do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/17 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

12. Materiály výborů

12/1 – Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování za období prosinec 2015 až září 2016
Předkládá: Ing. Lenka Fojtíková, předsedkyně výboru pro územní plánování

12/2 – Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny za období prosinec 2015 až červen 2016
Předkládá: Mgr. Pavel Kawulok, předseda výboru pro národnostní menšiny

12/3 – Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období leden 2016 - srpen 2016
Předkládá: Ing. Kateřina Chybidziurová, předsedkyně výboru pro kulturu a památky

12/4 – Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období listopad 2015 až srpen 2016
Předkládá: Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního

12/5 – Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2016
Předkládá: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního

12/6 – Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za rok 2016
Předkládá: Ing. Jan Wolf, předseda výboru pro tělovýchovu a sport

12/7 – Zpráva o činnosti výboru zahraničního zastupitelstva kraje za období prosinec 2015 až září 2016
Předkládá: Ing. Petr Havránek, předseda výboru zahraničního

12/8 – Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje za období listopad 2015 – červenec 2016
Předkládá: Ing. Jan Adámek, předseda výboru pro životní prostředí

12/9 – Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Předkládá: Ing. Jitka Hanusová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

12/10 – Zpráva o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období prosinec 2015 – srpen 2016
Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, předsedkyně výboru zdravotního

12/11 – Zpráva o činnosti výboru pro dopravu v roce 2016
Předkládá: Ing. Jaroslav Kala, předseda výboru pro dopravu

12/12 – Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2015 – září 2016
Předkládá: RSDr. Karel Kuboš, předseda výboru finančního

13. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Celkem materiálů: 115

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.