Menu

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 12. 9. 2019 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 – Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 – Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/5 – Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 – Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 – Návrh na darování majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 – Návrh na prodloužení termínu realizace projektů souvisejících s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 – Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 12. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 6. 2019
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/4 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/5 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 – Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/7 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/8 – Navýšení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Jakartovice na pořízení nového dopravního automobilu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/9 – Návrh na nahrazení přílohy materiálu obsahující náhradní žadatele u dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/10 – Návrh na prodloužení termínu realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/11 – Návrh na prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/12 – Memorandum o porozumění na zajištění odborné praxe studentů gastronomických oborů mezi Moravskoslezským krajem v České republice a Lihua Grand Hotelem v Taiyuanu, hlavním městě partnerské provincie Šansi v Čínské lidové republice
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 – Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektů „Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+“
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/2 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek, uzavření dodatku ke smlouvě a narovnání
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/3 – Schválení závazku Moravskoslezského kraje k financování Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/4 – Poskytnutí a neposkytnutí dotací v oblasti kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/5 – Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 – Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a městem Kopřivnice o spolupráci při přípravě a realizaci vybraných dopravních staveb
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/2 – Informace o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/3 – Návrh na poskytnutí investičních dotací obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na pořízení bezpečnostní techniky a prvků
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/4 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/5 – Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Český Těšín na opravu komunikace
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/6 – Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Karlova Studánka na úpravu autobusového terminálu
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/7 – Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Petřvald na přeložku zatrubnění příkopu podél silnice č. III/4806
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/8 – Informace o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 – Návrh na schválení Memoranda o vzájemné spolupráci a pomoci uzavíraný mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostravou, státní organizací Správa železniční dopravní cesty, společností CONCENS INVESTMENTS a.s. a přístavem Antwerpy.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/2 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7 .2019
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/3 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy bezúplatných převodů s Lesy České republiky, s.p.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/4 – Návrh darovat nepotřebné movité věci Slezské diakonii
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/5 – Návrh přímého prodeje pozemku v k. ú. Mošnov - multimodální cargo
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/6 – Návrh vzájemných darů pozemků mezi krajem a statutárním městem Ostravou
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/7 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy bezúplatných převodů z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/8 – Návrh na schválení přípravy, kofinancování a profinancování, zahájení realizace projektů spolufinancovaných z EU
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/9 – Návrh na uzavření dodatku č. 3 k darovací smlouvě a souhlas s prodejem pozemků v k.ú. Hrabůvka
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/10 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/11 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy - návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/12 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh koupě pozemku v k. ú. Místek
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 – Návrh na úpravy usnesení týkajících se projektů „Modernizace vybavení pro obory návazné péče“ a „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci projektů „Modernizace vybavení pro obory návazné péče - 2. část"
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/2 – Návrh na zrušení dofinancování akce "Výstavba nadzemních koridorů"
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/3 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/4 – Návrh na zajištění kofinancování projektů v rámci IROP 10 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/5 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/2 – Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Doubrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/3 – Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/4 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/5 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/6 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/7 – Finanční nástroj JESSICA
Předkládá: Jan Krkoška, členové výboru a komisí

9/8 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 6. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/9 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ – 1. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/10 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ – 2. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/11 – Dohoda o narovnání s obcí Chlebičov v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2018"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/12 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2019 - 2021
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/13 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/14 – Návrh na uzavření Dodatků a Dohod o narovnání ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/15 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora podnikání 2018
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/16 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/17 – Návrh na schválení žadatelů o dotaci v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019 +“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/18 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/19 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci krajského dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/20 – Informace o konání zasedání Výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/21 – Informace o stavu, změna obsahu a názvu projektu „Dopravní dispečink“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/22 – Návrh na zahájení přípravy projektu Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/23 – EVL Paskov_změna kofinancování a profinancování projektu a zrušení projektu v EVL Niva Olše - Věřňovice
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/24 – Žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti TEMEX, spol. s r.o.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/25 – Rozhodnutí o zrušení přípravy projektu „Systém pomoci vedoucí k návratu a setrvání v domácím prostředí“, profinancování a kofinancování projektů „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“, „Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje a „Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/26 – Poskytnutí věcného daru HZS MSK v rámci projektu Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech a uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/2 – Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem spolku „Občanské sdružení Čisté Klimkovice“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/3 – Návrh změny usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady pro rok 2019
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/4 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/5 – Dotace obci Ostravice na studii v odpadovém hospodářství
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/6 – Dotace ochráncům přírody na projekt Kozmické ptačí louky – pastva Exmoorských divokých koní
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/7 – Dotace na projekt „Ochrana přírody v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava“ v rámci environmentálního vzdělávání
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/8 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/9 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

11. Úsek školství a sportu

11/1 – Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/2 – Žádosti o poskytnutí dotací v oblasti volného času a talentu, odstoupení od daru, změna podílu dotace v rámci DP v oblasti prevence rizikových projevů chování
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/3 – Memorandum o spolupráci s Českou unií sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/4 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu, smlouva o spolupráci s Olympic Festival s.r.o.
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/5 – Sloučení organizací Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace a Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/6 – Zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/7 – Strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2019-2027
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/8 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/9 – Sloučení organizací Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace a Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/10 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a uzavření dodatku č. 1
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/11 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/12 – Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/13 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 – 2. výzva“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek sociální oblasti

12/1 – Návrh na změnu indikátorů u sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/2 – Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/3 – Narovnání právního vztahu založeného smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/4 – Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/5 – Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/6 – Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/7 – Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/8 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/9 – Zřízení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje pro sociální oblast v Ostravě a Havířově.
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/10 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

13. Materiály výborů

13/1 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman krajeCelkem materiálů: 107

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.