koronaweb
Menu

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 17. 12. 2020 v 9:00 hodin v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 - Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 - Volba členů návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 - Návrh na poskytnutí účelové dotace na odstranění povodňových škod
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/4 - Návrh na vydání Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výboru zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/5 - Žádost příjemce dotace o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/7 - Podnět občana kraje k uplatnění zákonodárné iniciativy
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/8 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/9 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/10 - Návrh na uzavření memoranda k výstavbě hasičské stanice ve městě Vítkov
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/11 - Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/12 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava na projekt Městečko bezpečí
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/13 - Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/14 - Návrh personálních změn v orgánech právnických osob s účastí kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek kultury a památkové péče

6/1 - Žádost subjektu Spolek Jazz Open Ostrava o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/2 - Změny u poskytnutých dotací v oblasti kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/3 - Finanční podpora na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/4 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/5 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek dopravy

7/1 - Návrh na změnu hospodaření s majetkem v k. ú. Místek
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/2 - Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu na realizaci aktivit BESIP v Moravskoslezském kraji v roce 2021
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/3 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/4 - Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění vybraných staveb
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/5 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2021 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/6 - Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, městem Příbor a obcemi Kateřinice a Trnávka při přípravě a realizaci rekonstrukce křižovatky silnic III/04825 a III/4863
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/7 - Návrh na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/8 - Návrh na poskytnutí dotace statutárnímu městu Opava
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Návrh na darování movitého majetku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/2 - Žádost organizace Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/3 - Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje

9/1 - Prodloužení termínu realizace projektu "Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/2 - Návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/3 - Návrh na zahájení realizace, profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu "Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/4 - Návrh na změnu doby profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/5 - Navýšení profinancování a kofinancování projektu "EVL Děhylovský potok - Štěpán"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/6 - Informace o stavu realizace projektů z EU zdrojů
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/7 - Ukončení přípravy partnerského projektu PALAMOBICO
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/8 - Návrh na ukončení přípravy projektu a prodloužení doby financování projektů
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/9 - Revitalizace přírodní památky Stará řeka - změna období profinancování a kofinancování projektu a změna názvu projektu Climate adaption and clean air in Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/10 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/11 - Návrh na poskytnutí dotací a změny dotací v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/12 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v dotačním programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/13 - Návrh na přípravu, předložení, profinancování a kofinancování projektu technické pomoci
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/14 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/15 - Návrh na změny v dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/16 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/17 - Návrh na poskytnutí individuální dotace městu Budišov nad Budišovkou
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/18 - Návrh na úpravu podmínek dotací v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/19 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/20 - Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/21 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/22 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k dohodě o splátkách s obcí Hrčava
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/23 - Rozpočet Fondu finančních zdrojů JESSICA a žádost města Bohumín o prodloužení termínu k uzavření úvěrové smlouvy.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/24 - Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek financí, investic a majetku

10/1 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/2 - Návrh na zahájení přípravy a zajištění financování projektů OPŽP
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/3 - Návrh darovat nepotřebné movité věci Charitě Opava
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/4 - Nakládání s nemovitým majetkem v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/5 - Návrhy vzájemných převodů se statutárním městem Frýdek-Místek - nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví kultury a odvětví zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/6 - Poskytnutí dotace na financování nezpůsobilých výdajů Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/7 - Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2021 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2021
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/8 - Návrh na změnu financování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/9 - Návrhy na změny v právu hospodaření, návrhy dodatků zřizovacích listin v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/10 - Nabytí nemovitých věcí darem od města Bohumín – změna usnesení
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/11 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy, návrhy převodů.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/12 - Nakládání s majetkem v odvětví školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/13 - Poskytnutí dotace Slezské univerzitě v Opavě na poskytování servisní činnosti pro řádnou funkci webové aplikace
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/14 - Návrh na změnu Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/15 - Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/16 - Návrh na uzavření smlouvy o investičním úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/17 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/18 - Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a deklaraci společného zájmu mezi Moravskoslezským krajem, společností Letiště Ostrava, a.s., městem Hévíz a společností Hévíz-Balaton Kft.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

11. Úsek sociální oblasti

11/1 - Žádosti příjemců dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/2 - Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/3 - Rozpočet Fondu sociálních služeb
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/4 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/5 - Dodatek č. 1 ke Krajské síti sociálních služeb
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/6 - Návrh na úpravu dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/7 - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů v MSK na rok 2021
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/8 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek školství, mládeže a sportu

12/1 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/2 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/3 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/4 - Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/5 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2020
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/6 - Poskytnutí dotace na podporu projektu Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2020/2021
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/7 - Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/8 - Žádost o změnu časové použitelnosti dotace organizace Nadační fond Sborového studia Karviná
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/9 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a volného času, žádosti o dodatky ke smlouvě
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/10 - Zrušení usnesení BK Opava
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

13. Úsek životního prostředí

13/1 - Dotace Českému rybářskému svazu na stabilizaci vodního díla Návsí – Jablunkov
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/2 - Návrh na poskytnutí dotace obci Jakubčovice nad Odrou na čištění vodního náhonu
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/3 - Neposkytnutí finančních prostředků v souvislosti s odstraněním následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/4 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Petrovice u Karviné na projekt v rámci dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/5 - Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

14. Úsek územního plánu

14/1 - Návrh na pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Petr Kajnar, člen rady kraje

15. Materiály výborů

15/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

16. Ostatní materiály

16/1 - Návrh na schválení závazku zařadit do rozpočtu kraje na roky 2022, 2023, 2024 a 2025 finanční prostředky k zajištění financování operativního leasingu osobních automobilů
Předkládá: Ing. Tomáš Kotyza, MBA, ředitel krajského úřaduCelkem materiálů: 104

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.