koronaweb
Menu

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 17. 3. 2021 v 9:00 hodin v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 - Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 - Volba členů návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 17. 12. 2020
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 - Žádost člena komise o vyjmutí z usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/4 - Návrh změny pověřených osob u zákonodárných iniciativ MSK
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/5 - Návrh odpovědi Radě města Ostravy ve věci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 - Návrh na darování majetku kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/7 - Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje a České republice - Hasičskému záchrannému sboru MSK
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/8 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/9 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/11 - Poskytnutí dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/12 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021 v odvětví krizového řízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/13 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021 České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/14 - Žádost o individuální dotaci Dny NATO 2021
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/15 - Programové prohlášení rady kraje pro období 2020-2024
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu

5/1 - Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek kultury a památkové péče

6/1 - Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/2 - Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/3 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/4 - Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/6 - Kulturní akce krajského a nadregionálního významu pro rok 2021
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/7 - Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v roce 2021
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek dopravy

7/1 - Návrh na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/2 - Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/3 - Bílá kniha 2021 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2020
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/4 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/5 - Financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a návrh na převzetí ručitelského závazku
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/6 - Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/7 - Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2020
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/9 - Smlouva o finančním příspěvku obce Bolatice na zajištění dopravní obslužnosti
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/10 - Zajištění dopravní obslužnosti úseku linky S6, tratě 323 od 12/2023 do 12/2027
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/11 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Krnov
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/12 - Závazek k úhradě protarifovací ztráty na základě Dohody o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce do ODIS
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/2 - Návrh na prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci na zajištění předfinancování projektů realizovaných v rámci IROP 10
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2021“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2021“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/6 - Žádost organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/7 - Žádost organizace Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/8 - Žádosti organizací o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/9 - Návrh na kofinancování a poskytnutí návratných finančních výpomocí organizacím Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., a Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., na projekty „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů“ realizované v rámci OPŽP
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/10 - Návrh na kofinancování projektů Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, „Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov“ a „Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE u vedlejších budov", realizovaných v rámci OPŽP
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/11 - Pověření zdravotnických zařízení poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/12 - Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení zdravotnické techniky
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje

9/1 - Návrh na schválení účasti, zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu z odvětví životního prostředí
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/2 - Návrh na navýšení částky na profinancování a kofinancování projektů OPŽP
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/3 - Návrh na schválení zahájení přípravy a schválení profinancování a kofinancování projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/4 - Příprava projektů do Iniciativy REACT-EU pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/5 - Příprava stavebních projektů do iniciativy REACT-EU
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/6 - Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu „Obědy do škol V“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/7 - Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu "Modernizace škol a školských poradenských zažízení v rámci výzvy č. 86"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/8 - Návrh na zahájení přípravy mezinárodního projektu v rámci programu ERASMUS+
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/9 - Návrh na uzavření partnerské smlouvy v rámci mezinárodního projektu financovaného z programu ERASMUS+
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/10 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/11 - Návrh na změnu dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/12 - Návrh na uzavření dohody o narovnání a dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/13 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ – 1. skupina.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/14 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/15 - Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/16 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/17 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/18 - Návrh na poskytnutí dotací v dotačním programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/19 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/20 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/21 - Návrh na poskytnutí a úpravu podmínek individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/22 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/23 - Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum, a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/24 - Návrh na poskytnutí úvěrů z Fondu finančních zdrojů JESSICA
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/25 - Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek financí, investic a majetku

10/1 - Návrh nákupu nemovitých věcí v Kylešovicích
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/2 - Návrh dodatku darovací smlouvy
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/3 - Návrh nákupu pozemků u letiště
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/4 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/5 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/6 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/7 - Návrh nákupu pozemků na letišti
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/8 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrhy převodů a změna usnesení
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

11. Úsek sociální oblasti

11/1 - Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/2 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/3 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/4 - Dodatek č. 2 ke Krajské síti sociálních služeb
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/5 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/6 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/7 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/8 - Návrh na poskytnutí dotací v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/9 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/10 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/11 - Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – druhá výzva
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek školství, mládeže a sportu

12/1 - Návrh na kofinancování a profinancování projektů OPŽP v odvětví školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/2 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/3 - Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na soutěže v roce 2021
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/4 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, žádosti o dodatky ke smlouvě
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/5 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji – TJ/SK
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci DP „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/7 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/8 - Žádosti příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/9 - Účast reprezentační výpravy MSK, závazek pro rok 2022
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

13. Úsek životního prostředí

13/1 - Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2019
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/2 - Dotace Zoologické zahradě a botanickému parku Ostrava
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/3 - Dotace Českému svazu ochránců přírody v Novém Jičíně na provoz záchranné stanice
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/4 - 16. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/5 - Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Dolní Lomná
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/6 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/7 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce"
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/8 - Dohoda o narovnání č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Doubrava
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/9 - Dotace na podporu monitoringu kvality ovzduší v kraji v roce 2021
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

14. Úsek územního plánu

14/1 - Návrh na rozdělení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Petr Kajnar, člen rady kraje

15. Materiály výborů

15/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman krajeCelkem materiálů: 116

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.