koronaweb
Menu

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 16. 9. 2021 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 - Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 - Volba členů návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 - Poskytnutí peněžitého daru Jihomoravskému kraji k likvidaci následků a obnově území Jihomoravského kraje po ničivém tornádu 24. 6. 2021
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 - Návrh na darování dopravních automobilů vybraným obcím Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/4 - Návrh na darování techniky vybraným obcím Moravskoslezského kraje a České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/5 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 - Návrh na uzavření "VYHLÁSENIA O SPOLOČNOM ZÁMERE medzi Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) a Moravskosliezskym Krajom (MSK) s cieľom deklarovať spoluprácu a podporu v rámci kandidatúry mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu

5/1 - Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje

5/2 - Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek kultury a památkové péče

6/1 - Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/2 - Individuální dotace v odvětví kultury a změny u poskytnutých dotací
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/3 - Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu a uzavření dodatků ke smlouvám
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/5 - Návrh na poskytnutí daru za odevzdaný archeologický nález
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/6 - Změna splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci po obdržení dotace od poskytovatele příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska, týkající se projektu "Toulky údolím Olše", realizovaného v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek dopravy

7/1 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/2 - Závazek k úhradě protarifovací ztráty RegioJet a.s. v souvislosti se zapojením do ODIS
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/3 - Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou II/459 v k.ú. Horní Benešov, C 101 – Přeložka silnice II/459 – 1. a 2. část + Místní komunikace z důvodu revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov – Obnovení dopravní komunikace
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Návrh na kofinancování a poskytnutí návratných finančních výpomocí organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o., na projekty „Revitalizace parků Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - Karviná a Orlová“ v rámci OPŽP
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/2 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“ a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/3 - Dodatek ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/4 - Žádosti organizací o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/5 - Návrh na projednání zahájení přípravy akce „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ realizované organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/6 - Návrh na prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci na zajištění předfinancování projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o."
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/7 - Žádost organizace Golf Club Lipiny, spolek, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

8/8 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Pořízení stacionárního a mobilního RTG přístroje a ultrazvukového přístroje“ a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje

9/1 - Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu Moderní metody pěstování rostlin
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/2 - Návrh na schválení financování projektu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/3 - Návrh na schválení zahájení příprav kulturních projektů „Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice“ a „Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/4 - Návrh na navýšení částky na profinancování a kofinancování projektů OPŽP
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/5 - Návrh na ukončení přípravy projektu „Energetické úspory DC Čtyřlístek – Havířov“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/6 - Návrh na schválení změny doby financování projektu Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/7 - RESOLVE_Dohoda o spolupráci, Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/8 - Návrh na změnu výše a doby profinancování a kofinancování projektu "Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/9 - Zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování projektu "Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021 "
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/10 - Finanční nástroj JESSICA
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/11 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací městu Odry a obci Bystřice na opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/12 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/13 - Informace o realizaci Programu RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/14 - Návrh na změnu v projektu se součtem dotací nad 200 tis. Kč v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/15 - Návrh na uzavření dodatků a dohod o narovnání ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/16 - Návrh na ukončení přípravy projektů z oblasti školství a chytrého regionu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/17 - Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace a návrh na dofinancování dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/18 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2021“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/19 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Ostravské univerzitě
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/20 - Zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina - delegace nového člena správní rady
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/21 - Změna stanov spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/22 - Změny podmínek dotací v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/23 - Návrh na ukončení realizace projektu"Chráněné bydlení organizace Sagapo II"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/24 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“, 3. skupina.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek financí, investic a majetku

10/1 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2021
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/2 - Návrh na uzavření dodatku k darovací smlouvě č. 01585/2014/IM a darovací smlouvě č. 02421/22012/IM, souhlas s prodejem pozemku v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/3 - Návrh darovat nepotřebné movité věci Charitě Opava
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/4 - Návrh prodeje pozemku na letišti
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/5 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/6 - Návrh na schválení přípravy akce v odvětví zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/7 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/8 - Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a v dalších letech
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/9 - Nakládání s nesvěřeným majetkem kraje
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/10 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/11 - Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených veřejně prospěšnými stavbami pozemních komunikací "Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská" a "Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa".
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/12 - Návrh daru nemovitých věcí - pozemek a parkoviště ul. na Jízdárně
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

11. Úsek sociální oblasti

11/1 - Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/2 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/3 - Dohoda o narovnání v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/4 - Návrh Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022 – 2027
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/5 - Návrh na sloučení příspěvkových organizací působících v oblasti sociální
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/6 - Prodloužení smluv o závazku a aktualizace Krajské sítě – dodatek č. 4
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/7 - Žádosti příjemců dotací v oblasti sociální o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/8 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/9 - Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek školství, mládeže a sportu

12/1 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/2 - Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, program podpora sportu v MSK
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/3 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/4 - Návratné finanční výpomoci v odvětví školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

13. Úsek životního prostředí

13/1 - Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace obci Krasov v rámci podpory odpadového hospodářství
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/2 - Dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na provoz identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/3 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2021-2022
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/4 - Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace obci Soběšovice na podporu studie řešení nakládání s vodami v obci
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

14. Úsek územního plánu

14/1 - 5. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje 2021
Předkládá: Ing. Petr Kajnar, člen rady kraje

16. Ostatní materiály

16/1 - Poděkování
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman krajeCelkem materiálů: 86

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.