Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1013 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

k usnesení rady kraje

č. 57/4128 ze dne 28. 11. 2022

č. 57/4138 ze dne 28. 11. 2022

10/1013 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

a)    žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100 ze dne 7. 11. 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost obce Hrčava, IČO 00296732, ze dne 22. 9. 2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

10/1013 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, ve výši 6.000.000 Kč, maximálně však ve výši 60,00 % celkových uznatelných nákladů, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu s názvem „Experimental and theoretical studies of near-infrared-emitting and chiral carbon dot luminophores“, od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2026 a uhrazených do 29. 5. 2026, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10/1013 15. 12. 2022
3. rozhodlo

dofinancovat výplatu druhé splátky dotace Vysoké škole báňské ‑ Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu s názvem „Experimental and theoretical studies of near-infrared-emitting and chiral carbon dot luminophores“, z rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 3.000.000 Kč

10/1013 15. 12. 2022
4. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 obci Hrčava, IČO 00296732, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „Vyhotovení PD - Kulturní areál na Trojmezí“ ve výši 750.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.