Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1025 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4159 ze dne 28. 11. 2022

10/1025 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1025 15. 12. 2022
2. rozhodlo

a)     uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 00279/2016/IM ze dne 26. 2. 2016 uzavřené mezi krajem jako dárcem a městem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212, jako obdarovaným, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)     souhlasit s prodejem nemovité věci, a to:

pozemku parc. č. st. 2235 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2,
který vznikl sloučením dílu „a“, o výměře 3 m2, odděleného z části pozemku parc. č. 558/11 ostatní plocha
a dílu „b“, o výměře 2 m2, odděleného z části pozemku parc. č. 558/25 trvalý travní porost,

na základě geometrického plánu č. 1757-70336b/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 28. 8. 2019,

vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,
se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

z vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035

10/1025 15. 12. 2022
3. rozhodlo

nevyužít předkupní právo k budově bez čp/če garáž stojící na pozemku parc. č. 178/24 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.