Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1028 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4163 ze dne 28. 11. 2022

č. 57/4164 ze dne 28. 11. 2022

č. 54/3841 ze dne 10. 10. 2022

10/1028 15. 12. 2022
1. rozhodlo

a)    bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 3742/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3742/27 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3742/32 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČO 69797111, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínek dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331540, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

10/1028 15. 12. 2022
2. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČO 00601381, a to:

pozemek parc. č. st. 687/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Morávka č. p. 471 obč. vyb. a pozemek parc. č. 4560 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Morávka

do vlastnictví společnosti TECHARTSTAV a.s., Rabasova 1157/8, Poruba, Ostrava, IČO 02162083, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.515.500 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČO 00601381, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

10/1028 15. 12. 2022
3. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 2704/16 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 6016-70/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 18. 7. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2704/44 ostatní plocha o výměře 202 m²,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

pozemek parc. č. 8/1 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 566/6 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 583-44/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 19. 9. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 566/19 ostatní plocha o výměře 23 m²,

část pozemku parc. č. 8/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 583-44/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 19. 9. 2022 o nové dosud nezapsané výměře 157 m²,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Opava-Město, obec Opava,

z vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 382/69, Město, Opava, IČO 00300535,

za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc v k. ú. Opava-Předměstí specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 2309/22, Předměstí, Opava,
IČO 18054455 a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

c)    předat nemovité věci v k. ú. Opava-Město specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Předměstí, Opava, IČO 47813482 a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

10/1028 15. 12. 2022
4. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Poruba, Ostrava, IČO 13644319, a to:

část pozemku parc. č. 2001/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3078-179/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 27. 10. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2001/28 ostatní plocha o výměře 3391 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti PALÁC SLAVÍKOVA s.r.o., Korejská 894/9, Ostrava-Přívoz, IČO 06382177,

za kupní cenu ve výši 10.517.100 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za podmínek dle předloženého materiálu

 

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Poruba, Ostrava, IČO 13644319, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

c)    uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.