Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1128 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 62/4579 ze dne 20. 2. 2023

11/1128 10. 3. 2023
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

11/1128 10. 3. 2023
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, v roce 2023 ve výši  74.500 EUR

11/1128 10. 3. 2023
3. schvaluje

a)    předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2027,

b)   zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 7.000 EUR

11/1128 10. 3. 2023
4. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427

11/1128 10. 3. 2023
5. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ od 10.3. 2023, to je před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.