Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1264 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/4991 ze dne 9. 5. 2023

12/1264 8. 6. 2023
1. rozhodlo

darovat

nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1753/221 orná půda,

pozemek parc. č. 1753/222 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

12/1264 8. 6. 2023
2. rozhodlo

darovat

nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

část pozemku parc. č. 1653/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1835-70/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 24. 8. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1653/49 ostatní plocha o výměře 929 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava, IČO 70884561, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.