Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1267 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/4843 ze dne 3. 4. 2023

č. 68/5149 ze dne 22. 5. 2023

12/1267 8. 6. 2023
1. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o smlouvách budoucích o převodu nemovitostí mezi Moravskoslezským krajem a společností DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, v souvislosti s připravovaným projektem „POHO Park Gabriela, dle přílohy č.1 předloženého materiálu

12/1267 8. 6. 2023
2. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 404 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 485 ostatní plocha, v rozsahu vyznačeném v situačním zákresu, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu a bude nahrazen geometrickým plánem,

pozemek parc. č. 486 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 488 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 489 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 490 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 491 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 494 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 496 zahrada,

pozemek parc. č. 497 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 501 vodní plocha,

pozemek parc. č. 506 vodní plocha,

pozemek parc. č. 516 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 655 vodní plocha, v rozsahu vyznačeném v situačním zákresu, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu a bude nahrazen geometrickým plánem,

část pozemku parc. č. 678 ostatní plocha, v rozsahu vyznačeném v situačním zákresu, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu a bude nahrazen geometrickým plánem,

pozemek parc. č. 688 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 689/1 vodní plocha,

pozemek parc. č. 692 vodní plocha,

část pozemku parc. č. 729 ostatní plocha, v rozsahu vyznačeném v situačním zákresu, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu a bude nahrazen geometrickým plánem,

část pozemku parc. č. 3685/9 ostatní plocha, v rozsahu vyznačeném v situačním zákresu, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu a bude nahrazen geometrickým plánem,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

z vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, IČO 27769143,

za kupní cenu ve výši 45 Kč/m2 bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty

k části pozemku parc. č. 485 ostatní plocha, odděleného dle geometrického plánu nahrazujícího situační zákres, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu,

k části pozemku parc. č. 486 ostatní plocha,

k části pozemku parc. č. 729 ostatní plocha, odděleného dle geometrického plánu nahrazujícího situační zákres, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu,

k části pozemku parc. č. 3685/9 ostatní plocha, odděleného dle geometrického plánu nahrazujícího situační zákres, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu,

          vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

nyní ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, IČO 27769143,

ve prospěch každého vlastníka nemovitých věcí, a to:

pozemku parc. č. 402 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 403 zahrada,

pozemku parc. č. 406 zahrada,

pozemku parc. č. 407 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 408 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 409 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 410 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 411 zahrada,

pozemku parc. č. 412 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 413 zahrada,

pozemku parc. č. 414 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 415 zahrada,

pozemku parc. č. 416 zahrada,

pozemku parc. č. 417 zahrada,

pozemku parc. č. 418 zahrada,

pozemku parc. č. 419 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 420 zahrada,

pozemku parc. č. 421 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 422 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 423 zahrada,

pozemku parc. č. 424 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 425 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 426 zahrada,

pozemku parc. č. 427 zahrada,

pozemku parc. č. 428 vodní plocha,

pozemku parc. č. 429 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 430 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 431 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 432 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 437 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 439 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 440 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 442 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 444 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 446 zahrada,

pozemku parc. č. 447 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 448 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 449 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 450 zahrada,

pozemku parc. č. 451 zahrada,

pozemku parc. č. 452 orná půda,

pozemku parc. č. 453 zahrada,

pozemku parc. č. 454 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 455 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 456 zahrada,

pozemku parc. č. 457 zahrada,

pozemku parc. č. 458 zahrada,

pozemku parc. č. 459 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 460 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 317, část obce Doly, rodinný dům,

pozemku parc. č. 461 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 462 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 465 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 470 orná půda,

pozemku parc. č. 471 zahrada,

pozemku parc. č. 472 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 473 zahrada,

pozemku parc. č. 474 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 478 vodní plocha,

pozemku parc. č. 479 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 480 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 482 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 483 ostatní plocha,

zbývající části pozemku parc. č. 485 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu nahrazujícího situační zákres, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu,

zbývající části pozemku parc. č. 729 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu nahrazujícího situační zákres, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu,

zbývající části pozemku parc. č. 3685/9 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu nahrazujícího situační zákres, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu,

vše v k.ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, IČO 27769143,

spočívající v právu:

chodit a jezdit po služebných pozemcích jakýmikoliv vozidly a aby po služebných pozemcích k vlastníku panujících pozemků jiní přicházeli a od něj odcházeli nebo se lidskou silou dopravovali, respektive aby k němu přijížděli a od něj odjížděli,

na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v situačním zákresu, který tvoří přílohu č. 4 předloženého materiálu, a který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za podmínky nabytí části pozemku parc. č. 485 ostatní plocha, pozemku parc. č. 486 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 729 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 3685/9 ostatní plocha, vše v k. ú. Karviná-Doly, obci Karviná do vlastnictví kraje,

za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši,

kraj jako povinný z věcného břemene uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

c)    zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě:

k části pozemku parc. č. 678 ostatní plocha, odděleného dle geometrického plánu nahrazujícího situační zákres, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu,

k části pozemku parc. č. 729 ostatní plocha, odděleného dle geometrického plánu nahrazujícího situační zákres, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu, vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

nyní ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, IČO 27769143,

ve prospěch každého vlastníka nemovitých věcí, a to:

pozemku parc. č. 437 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 448 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 465 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 474 ostatní plocha,

zbývající části pozemku parc. č. 678 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu nahrazujícího situační zákres, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu,

pozemku parc. č. 725 zahrada,

pozemku parc. č. 726 ostatní plocha,

vše v k.ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, IČO 27769143,

spočívající v právu:

zřídit, vést, provozovat a udržovat na částech služebných pozemků plynovodní vedení, včetně oprávnění ke vstupu na služebné pozemky po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě a provádění na inženýrské síti úprav za účelem její modernizace nebo zvýšení její výkonnosti,

na dobu neurčitou,

v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který tvoří přílohu č. 5 předloženého materiálu, a který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

za podmínky nabytí části pozemku parc. č. 678 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 729 ostatní plocha, vše v k. ú. Karviná-Doly, obci Karviná do vlastnictví kraje,

za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši,

oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

d)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě dle bodu 2. písm. a) až c) tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.