Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1278 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5134 ze dne 22. 5. 2023

12/1278 8. 6. 2023
1. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 1475 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. st. 1498/1 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 4542/14 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

v k. ú. a obci Bílá,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

za kupní cenu ve výši 257.500 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat pozemek parc. č. st. 1475 v k. ú. Bílá k hospodaření organizaci Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, Bílá 144, Bílá, IČO 07331533, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

c)    předat pozemky parc. č. st. 1498/1 a parc. č. 4542/14, oba v k. ú. Bílá k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.