Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1282 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5140 ze dne 22. 5. 2023

12/1282 8. 6. 2023
1. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČO 00305847, a to:

pozemek parc. č. 110/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 10, část obce Fryštát, občanská vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k.ú. Karviná-město, obec Karviná,

do vlastnictví Statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, Karviná, IČO 00297534,

za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za podmínky zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 5 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČO 00305847, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.