Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1284 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5139 ze dne 22.5.2023

č. 68/5141 ze dne 22.5.2023

12/1284 8. 6. 2023
1. rozhodlo

a)    darovat sanitní vozidlo MERCEDES – BENZ, RZ: 8T94061,
VIN: WDB9066331S827933, včetně všech součástí a příslušenství tohoto vozidla, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava, IČO 48804525, do vlastnictví pobočného spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Červeného kříže 1672/4, Moravská Ostrava,
 Ostrava, IČO 49593412

b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava, IČO 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

12/1284 8. 6. 2023
2. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

část pozemku parc. č. 643/16 ostatní plocha označenou jako díl „a“ o výměře 52 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1973-10/2023 potvrzeného katastrálním úřadem dne 31. 1. 2023 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 645/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1350 m2,

pozemek parc. č. 643/21 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

do vlastnictví společnosti Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 183.961 Kč včetně DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.