Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1332 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5544 ze dne 21.8.2022

13/1332 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost města Vrbna pod Pradědem o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně k poskytnuté dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy číslo 02430/2022/KH ze dne 14. 7. 2022 schválené zastupitelstvem kraje dne 16. 3. 2022 usnesením číslo 7/587, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1332 7. 9. 2023
2. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % ze stanoveného odvodu 10.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 02430/2022/KH ze dne 14. 7. 2022, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.