koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 1/14 ze dne 5. 11. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/529 ze dne 14.12.2017

  1/14                         5. 11. 2020
  1. rozhodlo

  v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů stanovit s účinností od 5. 11. 2020 výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to:

  člen rady kraje                                                                16 497 Kč

  předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje        9 623 Kč

  člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje               8 248 Kč

  člen zastupitelstva kraje                                                     6 874 Kč

  1/14                         5. 11. 2020
  2. rozhodlo

  poskytovat s účinností od 5. 11. 2020 měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje v případě souběhu několika funkcí, za které lze poskytnout odměnu v případě souběhu více funkcí, a to ve výši souhrnu výše odměn za jednotlivé funkce, maximálně však v souhrnu odměny za výkon nejvíce 3 funkcí, za které se poskytuje nejvyšší odměna

  1/14                         5. 11. 2020
  3. rozhodlo

  poskytovat měsíční odměny dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení členům zastupitelstva kraje, kterým vznikne mandát po 5. 11. 2020, následovně:

  a)    jde-li o odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva kraje ode dne vzniku mandátu,

  b)   jde-li o odměnu za výkon funkce člena rady kraje, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva kraje ode dne, ke kterému byl zvolen do této funkce,

  c)    jde-li o odměnu za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady kraje ode dne, ke kterému byl jmenován do této funkce.

  1/14                         5. 11. 2020
  4. stanoví

  s účinností od 5. 11. 2020 paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost:

  a)  za 1 hodinu ve výši 220 Kč

  b) v maximální výši:

  členovi rady kraje 10 000 Kč/měsíc

  předsedovi výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje nebo zvláštního orgánu kraje 5 000 Kč/měsíc

  ostatním členům zastupitelstva kraje 4 000 Kč/měsíc

  1/14                         5. 11. 2020
  5. rozhodlo

  s účinností od 5. 11. 2020 poskytovat členům zastupitelstva kraje příspěvky v rozsahu vymezeném v Pravidlech pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce, dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.