Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 1/14 ze dne 5. 11. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/529 ze dne 14.12.2017

1/14 5. 11. 2020
1. rozhodlo

v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů stanovit s účinností od 5. 11. 2020 výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to:

člen rady kraje                                                                16 497 Kč

předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje        9 623 Kč

člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje               8 248 Kč

člen zastupitelstva kraje                                                     6 874 Kč

1/14 5. 11. 2020
2. rozhodlo

poskytovat s účinností od 5. 11. 2020 měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje v případě souběhu několika funkcí, za které lze poskytnout odměnu v případě souběhu více funkcí, a to ve výši souhrnu výše odměn za jednotlivé funkce, maximálně však v souhrnu odměny za výkon nejvíce 3 funkcí, za které se poskytuje nejvyšší odměna

1/14 5. 11. 2020
3. rozhodlo

poskytovat měsíční odměny dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení členům zastupitelstva kraje, kterým vznikne mandát po 5. 11. 2020, následovně:

a)    jde-li o odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva kraje ode dne vzniku mandátu,

b)   jde-li o odměnu za výkon funkce člena rady kraje, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva kraje ode dne, ke kterému byl zvolen do této funkce,

c)    jde-li o odměnu za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady kraje ode dne, ke kterému byl jmenován do této funkce.

1/14 5. 11. 2020
4. stanoví

s účinností od 5. 11. 2020 paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost:

a)  za 1 hodinu ve výši 220 Kč

b) v maximální výši:

členovi rady kraje 10 000 Kč/měsíc

předsedovi výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje nebo zvláštního orgánu kraje 5 000 Kč/měsíc

ostatním členům zastupitelstva kraje 4 000 Kč/měsíc

1/14 5. 11. 2020
5. rozhodlo

s účinností od 5. 11. 2020 poskytovat členům zastupitelstva kraje příspěvky v rozsahu vymezeném v Pravidlech pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.