Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1406 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5628 ze dne 21. 8. 2023

13/1406 7. 9. 2023
1. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

části pozemku parc. č. 1514/2 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 1886-30/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 28. 12. 2022 a nově označené jako pozemky parc. č. 1514/18 ostatní plocha o výměře 34 m2 a parc. č. 1514/19 ostatní plocha o výměře 25 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Pstruží,

do vlastnictví pana **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 3.300 Kč bez DPH, částky za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.800 Kč a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1406 7. 9. 2023
2. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 445 orná půda,

pozemek parc. č. 447/1 orná půda,

pozemek parc. č. 449/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 449/11 orná půda,

pozemek parc. č. 449/12 orná půda,

pozemek parc. č. 449/18 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 449/19 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 449/20 orná půda,

pozemek parc. č. 449/21 orná půda,

pozemek parc. č. 449/22 orná půda,

pozemek parc. č. 449/23 orná půda,

pozemek parc. č. 449/24 orná půda,

pozemek parc. č. 459 orná půda,

pozemek parc. č. 475 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 476 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 478 orná půda,

pozemek parc. č. 493 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 494 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 568/4 orná půda

pozemek parc. č. 1277/9 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Nošovice,

do vlastnictví společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha, IČO 25702556,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 4.566.000 včetně DPH, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejích vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1406 7. 9. 2023
3. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 5281/13 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 6889-46/2023, potvrzeného katastrálním úřadem dne 19.7.2023 o nové dosud nezapsané výměře 13 241 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČO 01312774,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí obdarovaným

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.