Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1407 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5638 ze dne 21. 8. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/979 ze dne 13.9.2018

č. 9/909 ze dne 15.9.2022

č. 12/1279 ze dne 8. 6. 2023

13/1407 7. 9. 2023
1. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava, IČO 61989274, a to:

pozemek parc. č. st. 6182 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou a obci Ostrava,

do ********** za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 6.600 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava, IČO 61989274, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

13/1407 7. 9. 2023
2. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to:

pozemek parc. č. 2243 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2246 zastavěná plocha, zbořeniště,

pozemek parc. č. 2249/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2249/8 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál 

do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČO 00295892, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

aa)  obdarovaný se zaváže, že nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti budoucí darovací smlouvy realizuje na předmětu daru stavbu zimního stadionu a sportovní haly (dále jen Stavba) a započne s jejím užíváním ve smyslu stavebního zákona; v případě, že obdarovaný poruší tuto povinnost, bude dárce oprávněn odstoupit od smlouvy

ab)  obdarovaný se zaváže, že v rámci Stavby provede na své náklady výstavbu plotu kolem celého pozemku parc. č. 2246 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bruntál-město; v případě porušení této povinnosti bude dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

ac) obdarovaný se zaváže na předmětu daru provozovat Stavbu po dobu nejméně 15 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí pro obdarovaného, nedá-li dárce souhlas k jinému využití; v případě, že obdarovaný poruší tuto povinnost, bude dárce oprávněn od smlouvy odstoupit

ad)  obdarovaný se zaváže umožnit využití Stavby příspěvkovým organizacím kraje se sídlem ve městě Bruntál v rozsahu minimálně 900 minut/týden za shodných cenových podmínek, které obdarovaný stanoví pro své organizace – školy a školská zařízení, a to po dobu 15 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí pro obdarovaného; v případě porušení této povinnosti bude dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

ae)  zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 15 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení a ukončit smlouvu o budoucí smlouvě darovací č. 07728/2018/IM

c)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

13/1407 7. 9. 2023
3. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1481/3 trvalý travní porost,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín,

z vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212,

kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, Nový Jičín, IČO 00848077, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1407 7. 9. 2023
4. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 9/909 ze dne 15. 9. 2022 bod 4. písm. b) tak, že se text: „organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 00601292“ nahradí textem: „organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, Soukenická 2458/21C, Krnov, IČO 00846279“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.