Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1409 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5337 ze dne 26.6.2023

č. 76/5633 ze dne 21.8.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

13/1409 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

informace o nezbytnosti nastavit pravidla týkající se vybraných akcí reprodukce majetku kraje zejména neočekávaných havárií dle předloženého materiálu

13/1409 7. 9. 2023
2. schvaluje

následující pravidla pro akce reprodukce majetku kraje na rok 2024 a další léta:

a) v období přípravy rozpočtu na následující rok budou předloženy ke schválení závazky na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje, které jsou v požadavcích zařazeny do kategorie havárie, stav hrozící havárií nebo špatný stavebně technický stav, tak aby mohly být zahájeny úkony související s realizací veřejných zakázek, 

b) v návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na daný rok budou vyčleněny finanční prostředky v minimální výši 50 mil. Kč na neočekávané havárie a úhradu víceprací vzniklých v průběhu roku,

c) v rámci přípravy rozpočtu kraje, při zapojení přebytku hospodaření kraje a při rozdělení významné úspory rozpočtu bude upřednostněno financování akcí reprodukce majetku kraje, které jsou zařazeny do kategorie havárie, stav hrozící havárií nebo špatný stavebně technický stav,

13/1409 7. 9. 2023
3. schvaluje

závazky na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024 a další léta dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

13/1409 7. 9. 2023
4. schvaluje

změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2023, změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.