Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1529 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6095 ze dne 20.11.2023

14/1529 7. 12. 2023
1. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 393 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Mokré Lazce,

ze společného jmění manželů **********

za kupní cenu ve výši 4.250.000 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o advokátní úschově mezi krajem jako složitelem,**********, jako schovatelem, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČO 71197052, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

14/1529 7. 12. 2023
2. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Hornická 900/8, Havířov, IČO 08389624, a to:

pozemek parc. č. 1799/92 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č. p. 282, rod. dům, Mizerov,

pozemek parc. č. 1799/7 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

v k.ú. Karviná-město, obec Karviná

do vlastnictví společnosti Sanace a stavby APOLLO s.r.o., U Nádraží 1155/25, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 27778428,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.612.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Hornická 900/8, Prostřední Suchá, Havířov, IČO 08389624, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.