Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1530 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6094 ze dne 20.11.2023

14/1530 7. 12. 2023
1. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3452/2 ostatní plocha,

v rozsahu dle situačního zákresu v příloze č. 1 předloženého materiálu, který bude nahrazen geometrickým plánem,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k.ú. Karviná-město, obec Karviná,

do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035,

za následujících podmínek:

·         úhrady kupní ceny ve výši 1.240 Kč/m² bez DPH dle skutečně zastavěné plochy dle GP po dokončení stavby;

·         úhrady poloviny nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč bez DPH;

·         úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít budoucí smlouvu kupní dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení

c)    vyjmout nemovitou věc ve vlastnictví kraje specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví novým vlastníkem vkladem práv do katastru nemovitostí

14/1530 7. 12. 2023
2. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 3449/7 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k.ú. Karviná-město, obec Karviná,

z vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035,

za kupní cenu 45.880 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít budoucí smlouvu kupní dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

c)    předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

14/1530 7. 12. 2023
3. rozhodlo

a)    směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 3551/18 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3551/19 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3551/20 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3551/24 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3703/5 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 3703/11 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3703/17 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3703/20 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 3818/24 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 986–17/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 16.10.2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3818/39 ostatní plocha o výměře 357 m²,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Razová

za nemovité věci ve vlastnictví paní ********** a to za:

pozemek parc. č. 1408/16 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3818/14 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3818/16 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3818/23 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Razová

bez finančního vyrovnání; poplatky spojené s podáním návrhu na vklad bude hradit kraj

b)   vyjmout nemovité věci ve vlastnictví kraje specifikované v bodě 3. písm. a) z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví novým vlastníkem vkladem práv do katastru nemovitostí

c)    předat pozemky parc. č. 1408/16 ostatní plocha, parc. č. 3818/14 ostatní plocha, parc. č. 3818/16 ostatní plocha, parc. č. 3818/23 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Razová, k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.