Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/163 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

k usnesením rady kraje

č. 10/538 ze dne 22.2.2021

č. 10/534 ze dne 22.2.2021

3/163 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 určených na financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/163 17. 3. 2021
2. rozhodlo

podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2021 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 36 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2021, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.