Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1643 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6602 ze dne 19. 2. 2024

č. 89/6611 ze dne 19. 2. 2024

15/1643 7. 3. 2024
1. rozhodlo

prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. st. 612 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti ELMONTEX a.s., Vratimovská 335/69, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 47155086,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.851.500 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

15/1643 7. 3. 2024
2. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 1362/3 ostatní plocha oddělená dle geometrického plánu č. 1937-305/2023 potvrzeného katastrálním úřadem dne 19. 12. 2023 a nově označená jako pozemek parc. č. 1362/11 ostatní plocha o výměře 755 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, zejména komunikace na tomto pozemku umístěné,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti OAMP Infrastructure A-D s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 19250746, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 370.135 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

15/1643 7. 3. 2024
3. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 940/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 940/7 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

a

spoluvlastnické podíly ve výši ideální 1/39 na pozemcích:

parc. č. 941/48 orná půda,

parc. č. 941/53 ostatní plocha,

parc. č. 941/55 ostatní plocha,

parc. č. 941/67 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

vše z vlastnictví společnosti LEO MINOR SPV, s.r.o., Křížová 96/18, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO 48528021,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 64.915 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

15/1643 7. 3. 2024
4. rozhodlo

odstoupit od Smlouvy o koupi pozemků ev. č. 04273/2021/IM ze dne 18. 10. 2021, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi krajem a společností Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o., IČO 04766181, a to za podmínky, že společnost Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu dle zaslané výzvy, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.