Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1646 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6599 ze dne 19.2.2024

15/1646 7. 3. 2024
1. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 5281/13 orná půda,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

do vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínek dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

15/1646 7. 3. 2024
2. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 62/4 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 454-85/2023, potvrzeného katastrálním úřadem dne 31.8.2023, a nově označenou jako pozemek parc. č. 62/6 ostatní plocha, o výměře 24 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem,

do vlastnictví společnosti Pradědský lesní závod, a.s., Nádražní 599, Vrbno pod Pradědem, IČO 02598183,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 15.600,- Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

15/1646 7. 3. 2024
3. rozhodlo

zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 215/5 orná půda v k.ú. Straník, obec Nový Jičín, ve vlastnictví **********, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.