Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1648 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6609 ze dne 19.2.2024

15/1648 7. 3. 2024
1. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 799/8 orná půda,

část pozemku parc. č. 799/7 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3893-238/2023 potvrzeného katastrálním úřadem dne 17. 10. 2023 a nově označenou jako pozemek parc. č. 799/48 ostatní plocha o výměře 37 m²,

část pozemku parc. č. 799/22 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 799/23 orná půda, oddělené dle geometrického plánu č. 3893-238/2023 potvrzeného katastrálním úřadem dne 17. 10. 2023, obě části sloučené do pozemku parc. č. 799/23 orná půda o nové dosud nezapsané výměře 156 m²,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít budoucí smlouvu darovací dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení, a dále za podmínek dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.