koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/210 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/591 ze dne 22. 2. 2021

  3/210                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

  pozemek parc. č. 1116/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 535, Kylešovice, obč. vybavenost,

  pozemek parc. č. 1116/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če obč. vybavenost,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

  ze společného jmění manželů **********,

  za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.800.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

  b)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

  pozemek parc. č. 1115/1 zahrada,

  pozemek parc. č. 1115/2 zastavěná plocha a nádvoří,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

  z vlastnictví **********,

  a

  budovu č.p. 1415, Kylešovice, rodinný dům stojící na pozemku parc. č. 1115/2 zastavěná plocha a nádvoří,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

  ze společného jmění manželů **********,

  za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.700.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

  c)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) a b) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava, IČO 71197036, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

  3/210                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  o závazku kraje ve výši 5.700 tis. Kč na úhradu kupní ceny v roce 2022 za převod nemovitých věcí do vlastnictví kraje uvedených v bodě 1. písm. b) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.