koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/220 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/81 ze dne 17.12.2020

  k usnesení rady kraje

  č. 8/410 ze dne 25. 1. 2021

  č. 10/596 ze dne 22. 2. 2021

  3/220                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  změnit bod 2. písm. a) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/81 ze dne 17.12.2020 tak, že za text „za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí“ se vkládá text:

  „a za podmínky, že se kraj zaváže u pozemku parc. č. 88/2 zahrada v k. ú. Frýdek dodržet podmínky stanovené ustanovením § 8 odst. 1 zák.č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, po zákonem stanovenou dobu do 01.11.2029, přičemž po celou tuto dobu bude kontrolovanou osobou ze strany Státního pozemkového úřadu dárce; pokud kraj jako obdarovaný poruší zákonem stanovené podmínky, bude povinen kompenzovat dárci finanční náhradu, kterou dárce bude povinen uhradit Státnímu pozemkovému úřadu za porušení zákonem stanovených podmínek, pokud mu tato povinnost vznikne“

  3/220                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

  pozemek parc. č. 3764/53 ostatní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  v k. ú. Svinov, obec Ostrava

  do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

  3/220                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

  pozemek parc. č. 530/36 ostatní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín

  do vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

  3/220                         17. 3. 2021
  4. rozhodlo

  darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

  pozemek parc. č. 847/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 156, část obce Dolní Líštná, občanská vybavenost,

  pozemek parc. č. 847/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec

  do vlastnictví statutárního města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČO 00297313, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za podmínky, že obdarovaný se zavazuje, že předmět daru bude užíván po dobu 10 let v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a tedy v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, kdy jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.