Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/268 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/983 ze dne 10. 5. 2021

4/268 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Strahovice na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/268 17. 6. 2021
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Strahovice, IČO 00534668, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 17/2010 ze dne 3. 9. 2020, bod 2) písmeno e) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu

4/268 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 06141/2020/KH, uzavřené dne 29. 9. 2020 s obci Strahovice, IČO 00534668, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.