Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/33 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/75 ze dne 30. 11. 2020

2/33 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost obce Bukovec, IČO 00535940, o prodloužení termínu realizace a předložení závěrečného vyúčtování projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/33 17. 12. 2020
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Bukovec, IČO 00535940, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 11/1196 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno g) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2021“, dle předloženého materiálu

2/33 17. 12. 2020
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02024/2019/KH, uzavřené dne 14. 6. 2019 s obcí Bukovec, IČO 00535940, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.