koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/334 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1182 ze dne 31. 5. 2021

  4/334                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

  pozemek parc. č. st. 380 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 412, doprava, část obce Mošnov,

  část pozemku parc. č. 1340/8 ostatní plocha oddělená dle geometrického plánu č. 1693-292/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 2. 2021 a nově označená jako pozemek parc. č. 1340/176 ostatní plocha o výměře 12.142 m2,

  část pozemku parc. č. 1340/13 ostatní plocha oddělená dle geometrického plánu č. 1693-292/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 2. 2021 a nově označená jako pozemek parc. č. 1340/175 ostatní plocha o výměře 653 m2,

  část pozemku parc. č. 1356/1 trvalý travní porost oddělená dle geometrického plánu č. 1693-292/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 2. 2021 a nově označená jako pozemek parc. č. 1356/30 trvalý travní porost o výměře 4.325 m2,

  pozemek parc. č. 1471/1 vodní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. a obci Mošnov,

  do vlastnictví společnosti Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o., Technická 2247, 251 01 Říčany, IČO 04766181,

  za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 23.006.900 Kč bez DPH, úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí a za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.