koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/335 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 16/2010    ze dne 10. 5. 2021

  č. 19/1172    ze dne 31. 5. 2021

  4/335                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

  a)     pozemek parc. č. 580/1 zahrada,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  v k. ú. a obci Skotnice,

  z vlastnictví společnosti GMP MIX, a.s., č.p. 204, 742 58 Skotnice, IČO 2559786,

  za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 6.500.000 Kč bez DPH  a za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

  b)     pozemek parc. č. 577/2 ostatní plocha,

  pozemek parc. č. 578 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 204, část obce Skotnice, rodinný dům,

  pozemek parc. č. 579/2 ostatní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. a obci Skotnice,

  z vlastnictví společnosti GMP MIX, a.s., č.p. 204, 742 58 Skotnice, IČO 2559786,

  za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 3.400.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

  c)     pozemek parc. č. 577/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 203, část obce Skotnice, rodinný dům,

  pozemek parc. č. 579/1 ostatní plocha,

  pozemek parc. č. 580/2 zahrada,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  v k. ú. a obci Skotnice,

  z vlastnictví společnosti TEMASI Služby s.r.o., Dolní 675, 742 72 Mořkov, IČO 29457475,

  za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.200.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

  d)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a), b) a c) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov NaNovo, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

  4/335                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, a to:

  část pozemku parc. č. 19 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 2369-61/2007 potvrzeného katastrálním úřadem dne 21. 5. 2007 a nově označenou jako pozemek parc. č. 19/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

  do vlastnictví subjektu VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 41197518,

  za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 3.500 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

  b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

  4/335                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO 00847330, do vlastnictví církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562

  b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO 00847330, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.