koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/337 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 12/729 ze dne 15.03.2021

  č. 19/1177 ze dne 31.05.2021

  4/337                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  a)    darovat movitou věc v účetní pořizovací ceně 82.280 Kč specifikovanou v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Šumbark, Havířov, IČO 13644297, do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov, IČO 00297488

  b)   vyjmout movitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Šumbark, Havířov, IČO 13644297, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

  4/337                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

  část pozemku parc. č. 1503/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu
  č. 2987-89/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 15. 6. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1503/185 ostatní plocha, o výměře 1 234 m²,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  vše v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

  z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava,
  IČO 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

  b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119/12, Poruba, Ostrava, IČO 00845329, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

  4/337                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

  část pozemku parc. č. 3258/1 ostatní plocha o výměře cca 9,4 m2, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po realizaci stavby kioskové trafostanice nahrazen geometrickým plánem,

  v k. ú. Karviná – město, obec Karviná,

  z vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, IČO 00297534, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

  b)   uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě

  c)    předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 1111/60, Nové Město, Karviná, IČO 13644254, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.