koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/339 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 13/810 ze dne 29. 3. 2021

  4/339                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to:

  část pozemku parc. č. 131/1 ostatní plocha nově označenou jako pozemek parc. č. 131/3 ostatní plocha, o výměře 3 m2,

  část pozemku parc. č. st. 313 zastavěná plocha a nádvoří nově označenou jako pozemek parc. č. 948 ostatní plocha, o výměře 3 m2,

  obě oddělené dle geometrického plánu č. 1756-27/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 9. 10. 2019,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

  do společného jmění manželů********** za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.200 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

  b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.