koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/340 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 16/1017 ze dne 10. 5. 2021

  č. 19/1186 ze dne 31. 5. 2021

  4/340                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

  přípojku vody o celkové délce 184,24 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 071 –

  Zásobení vodou pro JV roh PZ Nošovice“,

  nacházející se na pozemcích parc. č. 412/3 ostatní plocha, parc. č. 412/4 ostatní plocha, parc. č. 412/16 ostatní plocha, parc. č. 412/17 ostatní plocha, parc. č. 412/21 ostatní plocha a parc. č. 472/4 orná půda,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

  středotlakou přípojku plynu o celkové délce 4,59 m, vybudovanou v rámci stavby
  „SO 072.1 – Přípojka STL pro JV roh – U PRS“,

  nacházející se na pozemcích parc. č. 412/4 ostatní plocha a parc. č. 412/7 ostatní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

  kanalizační přípojku o celkové délce 28,91 m, vybudovanou v rámci stavby
  „SO 073 – Odvod splaškových vod z JV rohu PZ Nošovice“,

  nacházející se na pozemcích parc. č. 568/7 ostatní plocha, parc. č. 568/10 ostatní plocha a parc. č. 568/31 ostatní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  v k. ú. a obci Nošovice,

  a dále nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to:

  část pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 616-XXXXXX/XXXX potvrzeného katastrálním úřadem dne 20. 1. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 412/30 ostatní plocha o výměře 334 m2,

  část pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 616-XXXXXX/XXXX potvrzeného katastrálním úřadem dne 20. 1. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 412/29 ostatní plocha o výměře 137 m2,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  obě v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

  pozemek parc. č. 568/31 ostatní plocha,

  pozemek parc. č. 568/32 ostatní plocha,

  pozemek parc. č. 568/34 ostatní plocha,

  pozemek parc. č. 568/35 ostatní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. a obci Nošovice,

  vše do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a. s., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.129.017,32 Kč bez DPH, podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky s převodem, a podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

  b)    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

  4/340                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

  část pozemku parc. č. 2641/55 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 6223-63/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 29. 1. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/122 ostatní plocha o výměře 17 m2,

  pozemek parc. č. 2641/88 ostatní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

  za nemovitou věc ve společném jmění manželů **********, a to:

  část pozemku parc. č. 2640/14 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 6223-63/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 29. 1. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2640/119 ostatní plocha o výměře 7 m2,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

  s finančním plněním ze strany **********, ve výši 34.200 Kč,

  za podmínky výmazu zástavního práva smluvního, které zatěžuje část pozemku parc. č. 2640/14 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 6223-63/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 29. 1. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2640/119 ostatní plocha o výměře 7 m2, a podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

  4/340                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

  pozemek parc. č. 2429/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 446, část obce Prostřední Suchá, rodinný dům,

  pozemek parc. č. 2430 zahrada,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov

  formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 630.000 Kč, prostřednictvím společnosti GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 1272/21, Praha 1, IČO 60472049

  4/340                         17. 6. 2021
  4. rozhodlo

  prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

  pozemek parc. č. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 627, část obce Polanka nad Odrou, rodinný dům,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

  formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 455.000 Kč, prostřednictvím společnosti GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 1272/21, Praha 1, IČO 60472049

  4/340                         17. 6. 2021
  5. rozhodlo

  darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

  pozemek parc. č. 3006/113 ostatní plocha,

  pozemek parc. č. 3006/114 ostatní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín

  do vlastnictví města Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.